Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Toerusting aan
Godvrezende relaties

Toerusting aan<br>Godvrezende relaties

Hart voor het gezin wil door het geven van onderwijs en toerusting bijdragen aan godvrezende relaties en huwelijken.

Door middel van het beschikbaar stellen van literatuur/filmmateriaal en het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg moedigen we christenen aan tot een heilige levenswandel. Voor mannen, vrouwen en jongeren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden, voor jongeren in het opgroeien en zelfstandig worden en voor singles om toegewijd aan de Heere te leven.

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

We zijn een platform dat bestaat uit christelijke vrijwilligers. Allen hebben te maken (gehad) met de thema’s waar Hart voor het gezin zich voor inzet. Worstelingen, uitdagingen en vreugde in het opvoeden, bewust single zijn en huwelijk zijn geen onbekend terrein. Je hoeft dus geen goedkope en nietszeggende oplossingen van ons te verwachten. We verlangen dat wat we hebben geleerd uit te delen aan mensen die Jezus Christus willen volgen. Heb je een andere visie, dan zijn we ook beschikbaar. Maar geven eerlijk aan dat je van ons onderwijs en hulp zonder God niet veel hoeft te verwachten.

Ontstaan van Hart voor het gezin

  Hart voor het gezin is in ontstaan vanuit een reformatorisch opwekkingsbeweging (Stichting Heart Cry). Deze opwekkingsbeweging kenmerkt zich door de oproep tot persoonlijke bekering, geestelijke verdieping, waakzame levenshouding, een hoopvolle toekomst en godvrezende gezinnen. De afgelopen jaren zijn alle activiteiten rijk door de Heere gezegend. Veel mensen zijn door de Evangelieboodschap tot geloof gekomen en/of hebben zich opnieuw toegewijd aan Hem.

  Al lange tijd bestond het verlangen om aan gelovigen in de volle breedte van christelijk Nederland Bijbels onderwijs en toerusting op het gebied van relaties en gezin te geven. In 2013 is ´Hart voor het gezin´ opgericht van waaruit we gelovigen op nagenoeg alle thema’s die rondom het gezin en relaties leven, willen toerusten.

  In april 2019 is Hart voor het gezin onderdeel geworden van Stichting Hebron Missie (www.hebronmissie.nl)

  Missie & Visie

  Missie

  Door middel van het beschikbaar stellen van literatuur/filmmateriaal en het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg moedigen we christenen aan tot een heilige levenswandel. Voor mannen, vrouwen en jongeren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden, voor jongeren in het opgroeien en zelfstandig worden en voor singles om toegewijd aan de Heere te leven. Daar waar mogelijk dienen dan wel werken we samen met kerkelijke gemeenten, aangezien in onze visie de lokale kerk verantwoordelijk is voor het geven van gezond Bijbels onderwijs.

  Visie

  Vanuit de Bijbel Hoofdstuk Lukas 1 vers 17 verlangen we om het hart van de vaderen (en moeders) te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

  In deze tijd van afval van God en gebrokenheid door de zonde, willen we de Bijbelse boodschap van hoop, genezing en herstel op het terrein van relatie en gezin laten doorklinken. De woorden die Lukas aan ons geeft in hoofdstuk 1 vers 17 vormen het hart van onze boodschap: ‘En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.’ We verlangen dat harten van vaders (en moeders) zich (nog meer) gaan richten op de harten van hun kinderen, en andersom (Maleachi 4:12) maar ook breder in de relaties met anderen om ons heen. We verlangen naar een geestelijk nageslacht, generaties die dwars door alle maatschappelijke ontwikkelingen en levensstormen heen God willen dienen en tot zegen willen zijn voor ons land en de maatschappij. Die de Bijbelse principes als uitgangspunt nemen in hun denken en handelen, die onvoorwaardelijk staan op de beloften van het Woord van God.

  Achtergrond

  Met onze visie roeien we tegen de stroom in. Verreweg de meeste mensen, waaronder veel christenen, hebben een (deels) andere visie op de thema’s rondom het gezin. Het is goed om daarom de context waarin we deze visie willen vormgeven, toe te lichten.

  Het valt niet mee om als man en/of vader, vrouw en/of moeder en opgroeiende tiener in deze seculiere tijd in lijn met wat de Bijbel zegt te handelen. Zeker niet op terreinen als relatievorming, huwelijk, opvoeding, gezin, seksualiteit en single zijn (set apart) [1]. Onze samenleving is in verwarring en kenmerkt zich door een toenemende god-loosheid, zowel binnen als buiten de kerk. Met individualisme als grote aanjager tot zelfverwerkelijking zou de mensheid geluk en vrede moeten ervaren. De praktijk is dat men zich steeds eenzamer voelt. Door de innerlijke onthechting en verwarring hierover zijn mensen – en zeker jongeren – nauwelijks tot niet meer in staat om onvoorwaardelijke relaties aan te gaan en te onderhouden [2]. In alle vormen van relaties laat dit zijn sporen na.

  Illustratief in dit kader is dat veel kerkelijke jeugd – er wordt gesproken over 50% – seks heeft voor het huwelijk, het aantal scheidingen (huwelijken dat per jaar wordt ontbonden) bedraagt ruim 35.000 [3], waarvan 19.000 met minderjarige kinderen. Daarnaast worden er nog eens 2000 geregistreerde partnerschappen per jaar ontbonden. Ruim 70.000 [4] kinderen krijgen per jaar te horen dat hun ouders scheiden. Een aanzienlijk deel daarvan komt in de jeugdhulpverlening terecht. [5] Ook aan ‘christelijke’ gezinnen gaat deze ontwikkeling niet voorbij. [6] Sterker nog, het Bijbels concept voor de mensheid, de vorm en ordening in relaties wordt ook in de kerk meer en meer losgelaten. Antwoorden op de vaak door de wereld opgedrongen vragen, worden steeds minder beantwoord uit Gods woord. De pijn en moeite als gevolg van deze ontwikkelingen zijn zowel op korte als ook op lange termijn enorm.

  In de kerk van vandaag lijkt de kracht van de tijd sterker te zijn als de macht van het Woord en steeds meer christenen worstelen met dezelfde problemen als de wereld om hen heen. Vanuit christelijk Nederland zijn inmiddels vele initiatieven genomen, commissies gevormd en werkgroepen opgericht om het tij te keren. Alle inspanningen om de gebrokenheid te helen ten spijt, lijkt het tij niet te keren.

  [1] Hiermee bedoelen we het ‘door God apart gezet zijn’, dat God op de eerste plaats in je leven staat, en dat je toegewijd aan Hem leeft. Dit behoort zo te zijn bij zowel getrouwden als ongetrouwden. Een vrouw die ‘apart-gezet’ leeft, wordt in het Engels een ‘set-apart girl’ genoemd, een man die ‘apart-gezet’ leeft, wordt een ‘warrior-poet’ genoemd. Zie bijvoorbeeld de website http://ellerslie.com. In het Nederlands is hier niet een 1-1 vertaling voor, vandaar dat er gekozen wordt voor ‘geheiligd leven – set-apart’

  [2] Lezenswaardig over de ontwikkeling van hechting onder jongeren is het boek ‘Laat je kind niet los’ van Gordon Neufeld en Gabor Mate

  [3] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/37/meer-echtscheidingen

  [4] http://www.nrcreader.nl/artikel/9719/goed-scheiden-bestaat-niet

  [5] http://www.nji.nl/Scheiding-Achtergronden-Cijfers

  [6] http://www.trouw.nl/tr/nl/4716/Christendom/article/detail/3539403/2013/11/05/Waarom-atheistische-huwelijken-langer-duren-dan-christelijke.dhtml

  door de wereld opgedrongen vragen, worden steeds minder beantwoord uit Gods woord. De pijn en moeite als gevolg van deze ontwikkelingen zijn zowel op korte als ook op lange termijn enorm.

  In de kerk van vandaag lijkt de kracht van de tijd sterker te zijn als de macht van het Woord en steeds meer christenen worstelen met dezelfde problemen als de wereld om hen heen. Vanuit christelijk Nederland zijn inmiddels vele initiatieven genomen, commissies gevormd en werkgroepen opgericht om het tij te keren. Alle inspanningen om de gebrokenheid te helen ten spijt, lijkt het tij niet te keren.

  Pastorale zorg

  Pastoral zorg

  Een belangrijke ontwikkeling die we opmerken is dat pastorale (ziels)zorg grotendeels buiten de gemeente/kerk is geplaatst en in handen is van – zogenaamde - deskundigen.[1] Bemiddeling, psychologische en psychiatrische behandelingen, therapieën en coaching, ook op christelijke principes geschoeid, brengen lang niet altijd het gewenste resultaat. Deze uitspraak botst uiteraard met de huidige (wereldse) maatstaven, maar in het perspectief van Gods bedoeling met het menselijk leven brengt een aanpak zonder God en Zijn Woord als uitgangspunt geen echte (blijvende) oplossingen. Gezien het belang dat we als platform hechten om helderheid en openheid te geven over onze visie en grondslag op pastorale zorg is een nadere toelichting gegeven.

  Verschuiving van kerk naar de wereld

  Een van de belangrijkste oorzaken van deze zorgelijke ontwikkeling is dat niet meer, of op z’n minst onvoldoende, geloofd wordt in de kracht van het Woord en bloed van Jezus Christus. Velen in de kerk geloven ten diepste niet meer wat ze belijden. De allesomvattende kracht van Zijn Woord en Geest, Zijn totale regie in ons leven en over het wereldtoneel is voor velen geen realiteit. Gods bedoeling in de persoonlijke levens van mensen te midden van al hun relaties, moeite, pijn en verdriet raakt meer en meer buiten beeld. Hiervoor zijn de ogen al snel gericht op de hulpverlening. De invalshoek, het uitgangspunt, en doel hiervan is in wezen seculier en hooguit met een christelijk schil omgeven.

  In onze ogen is het volledige terrein van pastorale zorg grotendeels buiten de gemeente/kerk geplaatst en in handen van professionals gelegd. [2] Het gebeurt niet zelden dat christenen zich tot seculiere behandelingen wenden, omdat dit als ‘professionele hulp’ wordt bestempeld. Deze aanpak kan succesvol lijken, het is echter voornamelijk gericht op verandering van het gedrag en ‘knapt’ de mens (tijdelijk) op, zonder echte genezing van het hart te bewerken (heiliging). Vaak is deze aanpak gebaseerd op een positief mensbeeld (het goede zit altijd wel ergens in de mens). Dit is in tegenspraak met de Bijbel, die ons leert dat er van nature in de mens geen goed woont.

  Bepaalde technieken uit de seculiere psychologie kunnen verslaving, stressstoornissen, trauma’s en gedragspatronen helpen doorbreken, of verminderen. Echter de kern van het bestaan is daarmee niet verder geholpen. Het bestaan wordt menswaardiger maar de ziel niet rijker en de geest niet levend.

  ‘Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen’ (Matt. 15:18-19).

  Herstel door genade en geloof in de kracht van God

  De Bijbelse boodschap van herstel van de relatie met God als startpunt van het leven is juist voor mensen in nood van belang. De alles omvangende waarheid dat God te midden van onze ellende zijn genade wil bewijzen en vrede kan geven, krijgt hierin dan niet de plek die het toekomt. De nood wordt groter als de genade. De genade wordt daarmee niet als startpunt genomen voor de heling van het leven en de redding van de ziel, maar de nood wordt het uitgangspunt.

  Alleen de gelijkvormigheid aan (gaan lijken op) Jezus Christus in de weg van heiligmaking zal echte heling brengen. Alles wat er in ons leven op ons pad komt, is door de kracht van het Woord en de Heilige Geest te dragen, omdat Hij wonderbaar is van raad en groot in wijsheid (Jes. 28:29) en niets is voor Hem te wonderlijk, Hij is groot van raad en machtig van daad (Jer. 32: 17 en 19). Het Woord van God is levend en krachtig... (Hebr. 4:12).

  Hierbij speelt ook nog een ander aspect. Tegenslagen en ellende zijn een gevolg van de zondeval. Ieder mens is daaraan onderworpen. Ze hebben echter altijd een bedoeling. Voor de ongelovigen als middel om zich tot Christus te bekeren, voor kinderen van God om een diepere afhankelijkheid en leven uit genade te bewerkstelligen. Wanneer we een menselijke aanpak van de tegenslagen op het psychische vlak voorstaan, dan wordt dit doel niet gediend. Hulp richt zich dan op herstel en een beter leven hier en nu, maar zonder God.

  Standaard ACBC

  Dit denken sluit aan bij het denken van de Association of Certified Biblical Counselors (ACBC). [3] Dit overkoepelende samenwerkingsverband in de Verenigde Staten richt zich op Bijbels pastoraat en is opgericht om een halt toe te roepen aan de opmars van de seculiere psychologie. ACBC traint en certificeert pastorale werkers op basis van een proces/systeem dat zij ‘nouthetic’ noemen. Nouthetic counseling is pastorale zorg die de Bijbel gebruikt om mensen te confronteren met hun zonden, met als doel hen door Gods genade te helpen herstellen. Veel kerken gebruiken de basis van ACBC om Bijbelse counseling in praktijk te brengen. Zo maakt de EFCA, met ruim 1300 aangesloten kerken, een vertaalslag naar principes die de basis vormen voor hun pastorale zorg. Zie hieronder twee van deze principes die ook raken aan het vlak van psychosociale zorg: [4]

  • Biblical Basis – We believe that the Bible provides guidance and instruction for faith and life. Therefore, our counseling is based on scriptural principles rather than those of secular psychology and psychiatry. Neither the pastoral, nor the lay counselors of this ministry are licensed as psychotherapists or mental health professionals.
  • Professional Advice - In the process of Biblical counseling there are often times when there is a need for significant advice with regards to legal, medical, financial or other technical areas. In those cases you will be encouraged to seek independent professional counsel. Our pastoral and lay counselors will be happy to cooperate with such advisors and help you to consider their counsel in the light of relevant scriptural principles [5].

  Een voorbeeld van een organisatie die Bijbels pastorale counseling toepast, is het Centrum voor Pastorale Counseling. Zij heeft een opleiding in pastorale counseling en geeft een keurmerk aan counselors die volgens Bijbelse principes werken. Eventuele hulpverleners in jouw regio kan je vinden op https://www.pastoralecounselin... voor het gezin’ wil de nood niet bagatelliseren of goedkope oplossingen aandragen. Daarnaast wil het ook geen goedkoop welvaartsevangelie brengen alsof door je geloof al de problemen in het leven opgelost zullen worden. Wel verlangen we naar de Bijbelse concepten voor het omgaan met die nood en in het vormgeven van relaties. We willen de Bijbelse uitgangspunten van verootmoediging en overgave als startpunt nemen in het tegemoet treden van problemen. Daarnaast ook als grondslag voor elke relatievorm die de Bijbel beschrijft. We willen de oriëntatie van de mensen wegleiden van het denken van de wereld zodat de Bijbelse oriëntatie weer meer en meer centraal komt te staan. We willen een krachtig en volwaardig antwoord geven op de leegte van vandaag. Enerzijds de leegte in relaties en anderzijds de leegte in zorgen, noden en problemen. Ze wil christenen toerusten en helpen om hun relaties onderling en ook naar de kinderen Bijbels vorm te geven. Hierin het Woord als uitgangspunt nemen en niet de wereld om ons heen. Ze wil daarnaast christenen moed en kracht geven om zonder verschrikken met opgeheven hoofd in deze wereld op te staan en de loopbaan te lopen. Ondanks hindernissen, bedreigingen en pijn.

  [1] Bron: diverse fragmenten zijn overgenomen uit het boek van John F. MacArthur, ‘Alles in Hem’, waar hij ingaat op de ondermijning van het geloof in de algenoegzaamheid (het volledig offer) van Christus.

  [2] Bron: diverse fragmenten zijn overgenomen uit het boek van John F. MacArthur, ‘Alles in Hem’, waar hij ingaat op de ondermijning van het geloof in de algenoegzaamheid (het volledig offer) van Christus.

  [3] http://www.biblicalcounseling.com

  [4] Voorbeelden zijn bijv. kerken die aangesloten zijn bij de EFCA (http://go.efca.org/ministries/office-president/pastoral-care) , the Evangelical Free Church of America zoals http://www.hccporterville.org/

  [5] Bron: http://www.hccporterville.org/sites/default/files/Biblical%20Counseling%20Docs%20for%20Website%202013%20PDF.pdf

  Contact & Hulp

  Contact

  Vragen aan Hart voor het gezin kunnen gesteld worden via info@hartvoorhetgezin.nl of via Facebook:
  https://www.facebook.com/hartvoorhetgezin

  Bij vragen kunt je contact opnemen met een van de werkgroepen van Hart voor het gezin. Wanneer het een algemene vraag betreft, stuur dan gerust een email naar info@hartvoorhetgezin.nl. Voor specifieke vragen kun je een email sturen naar een van onderstaande emailadressen.

  Single: single@hartvoorhetgezin.nl

  Relatievorming: relatievorming@hartvoorhetgezin.nl

  Huwelijk: huwelijk@hartvoorhetgezin.nl

  Opvoeding: opvoeding@hartvoorhetgezin.nl

  Man: man@hartvoorhetgezin.nl

  Vrouw: vrouw@hartvoorhetgezin.nl

  Hulpvragen

  Hart voor het gezin wil jou graag hulp en pastoraat bieden. We zijn voor deze begeleiding een samenwerkingsverband aangegaan met CPC Connect van het Centrum voor Pastorale Counseling (http://www.pastoralecounseling.org). Wij maken gebruik van hun beveiligde mailomgeving en leveren vanuit onze achterban betrouwbare broeders en zusters aan die in staat zijn om bemoediging, advies en hulp te geven.

  Je kunt je via onderstaande link aanmelden. Dan kom je op CPC Connect terecht en verloopt de mail niet via je eigen mailbox, maar via een beveiligde omgeving die alleen voor jou toegankelijk is. Dit garandeert dat je hulpvraag vertrouwelijk behandeld kan worden. Begin bij aanmelding je hulpvraag met 'Beste Hart voor het gezin', en dan komt die vraag bij ons terecht.

  CPC Connect

  Steun

  We stellen het zeer op prijs als ons steunt, zowel met gebed als financieel. Hierdoor is het mogelijk de events ook aan te bieden aan deelnemers met minder draagkracht. 100% komt ten goede van de missie, er worden geen salarissen uitbetaald. Hart voor het gezin heeft een ANBI status.

  Voor de bankgegevens, zie hieronder.
  Hart voor het gezin
  NL36 RABO 0341 1013 62
  t.n.v. Stichting Hebron Missie