Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Missie

Door middel van het beschikbaar stellen van literatuur/filmmateriaal en het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg moedigen we christenen aan tot een heilige levenswandel. Voor mannen, vrouwen en jongeren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden van hun kinderen, voor jongeren in het opgroeien en zelfstandig worden en voor singles om toegewijd aan de Heere te leven. Daar waar mogelijk dienen we en werken we samen met kerkelijke gemeenten, aangezien in onze visie de lokale kerk verantwoordelijk is voor het geven van gezond Bijbels onderwijs.

Visie

Vanuit de Bijbel verlangen we om het hart van de vaderen (en moeders) te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

In deze tijd van afval van God en gebrokenheid door de zonde, willen we de Bijbelse boodschap van hoop, genezing en herstel op het terrein van relatie en gezin laten doorklinken. De woorden die Lukas aan ons geeft in hoofdstuk 1 vers 17 vormen het hart van onze boodschap: ‘En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.’ We verlangen dat harten van vaders (en moeders) zich (nog meer) gaan richten op de harten van hun kinderen, en andersom (Maleachi 4:12) maar ook breder in de relaties met anderen om ons heen. We verlangen naar een geestelijk nageslacht; generaties die dwars door alle maatschappelijke ontwikkelingen en levensstormen heen God willen dienen en tot zegen willen zijn voor ons land en de maatschappij. Die de Bijbelse principes als uitgangspunt nemen in hun denken en handelen, die onvoorwaardelijk staan op de beloften van het Woord van God.

Achtergrond

  Met onze visie roeien we tegen de stroom in. Verreweg de meeste mensen, waaronder veel christenen, hebben een (deels) andere visie op de thema’s rondom het gezin. Het is goed om daarom de context waarin we deze visie willen vormgeven, toe te lichten.

  Het valt niet mee om als man en/of vader, vrouw en/of moeder en opgroeiende tiener in deze seculiere tijd te handelen in lijn met wat de Bijbel zegt. Zeker niet op terreinen als relatievorming, huwelijk, opvoeding, gezin, seksualiteit en single zijn (set apart)[1]. Onze samenleving is in verwarring en kenmerkt zich door een toenemende god-loosheid, zowel binnen als buiten de kerk. Met individualisme als grote aanjager tot zelfverwerkelijking zou de mensheid geluk en vrede moeten ervaren. De praktijk is dat men zich steeds eenzamer voelt. Door de innerlijke onthechting en verwarring hierover, zijn mensen – en zeker jongeren – nauwelijks tot niet meer in staat om onvoorwaardelijke relaties aan te gaan en te onderhouden[2]. In alle vormen van relaties laat dit zijn sporen na.

  Illustratief in dit kader is dat veel kerkelijke jeugd – er wordt gesproken over 50% – seks heeft voor het huwelijk, het aantal scheidingen (huwelijken dat per jaar wordt ontbonden) bedraagt ruim 35.000[3], waarvan 19.000 met minderjarige kinderen. Daarnaast worden er nog eens 2.000 geregistreerde partnerschappen per jaar ontbonden. Ruim 70.000[4] kinderen krijgen per jaar te horen dat hun ouders scheiden. Een aanzienlijk deel daarvan komt in de jeugdhulpverlening terecht.[5] Ook aan ‘christelijke’ gezinnen gaat deze ontwikkeling niet voorbij.[6] Sterker nog, het Bijbels concept voor de mensheid, de vorm en ordening in relaties wordt ook in de kerk meer en meer losgelaten. Antwoorden op de, vaak door de wereld opgedrongen, vragen worden steeds minder beantwoord uit Gods woord. De pijn en moeite als gevolg van deze ontwikkelingen zijn zowel op korte als ook op lange termijn enorm.

  In de kerk van vandaag lijkt de kracht van de tijd sterker te zijn dan de macht van het Woord en steeds meer christenen worstelen met dezelfde problemen als de wereld om hen heen. Vanuit christelijk Nederland zijn inmiddels vele initiatieven opgestart, commissies gevormd en werkgroepen opgericht om het tij te keren. Alle inspanningen om de gebrokenheid te helen lijken het tij niet te keren.


  [1] Hiermee bedoelen we het ‘door God apart gezet zijn’, dat God op de eerste plaats in je leven staat, en dat je toegewijd aan Hem leeft. Dit behoort zo te zijn bij zowel getrouwden als ongetrouwden. Een vrouw die ‘apart-gezet’ leeft, wordt in het Engels een ‘set-apart girl’ genoemd, een man die ‘apart-gezet’ leeft, wordt een ‘warrior-poet’ genoemd. Zie bijvoorbeeld de website http://ellerslie.com. In het Nederlands is hier niet een 1-1 vertaling voor, vandaar dat er gekozen wordt voor ‘geheiligd leven – set-apart’

  [2] Lezenswaardig over de ontwikkeling van hechting onder jongeren is het boek ‘Laat je kind niet los’ van Gordon Neufeld en Gabor Mate

  [3] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/37/meer-echtscheidingen

  [4] http://www.nrcreader.nl/artikel/9719/goed-scheiden-bestaat-niet

  [5] http://www.nji.nl/Scheiding-Achtergronden-Cijfers met verwijzingen naar CBS

  [6] http://www.trouw.nl/tr/nl/4716/Christendom/article/detail/3539403/2013/11/05/Waarom-atheistische-huwelijken-langer-duren-dan-christelijke.dhtml