Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Pastorale zorg
Een belangrijke ontwikkeling die we opmerken is dat pastorale (ziels)zorg grotendeels buiten de gemeente/kerk is geplaatst en in handen is van - zogenaamde - deskundigen.[1] Bemiddeling, psychologische en psychiatrische behandelingen, therapieën en coaching, ook op christelijke principes geschoeid, brengen lang niet altijd het gewenste resultaat. Deze uitspraak botst uiteraard met de huidige (wereldse) maatstaven, maar in het perspectief van Gods bedoeling met het menselijk leven brengt een aanpak zonder God en Zijn Woord als uitgangspunt geen echte (blijvende) oplossingen. Gezien het belang dat wij als platform hechten om helderheid en openheid te geven over onze visie en grondslag op pastorale zorg is een nadere toelichting gegeven.

Verschuiving van kerk naar de wereld
Een van de belangrijkste oorzaken van deze zorgelijke ontwikkeling is dat niet meer, of op z’n minst onvoldoende, geloofd wordt in de kracht van het Woord en bloed van Jezus Christus. Velen in de kerk geloven ten diepste niet meer wat ze belijden. De allesomvattende kracht van Zijn Woord en Geest, Zijn totale regie in ons leven en over het wereldtoneel, is voor velen geen realiteit. Gods bedoeling in de persoonlijke levens van mensen te midden van al hun relaties, moeite, pijn en verdriet raakt meer en meer buiten beeld. Hiervoor zijn de ogen al snel gericht op de hulpverlening. De invalshoek, het uitgangspunt en doel hiervan is in wezen seculier en hooguit met een christelijk schil omgeven.
In onze ogen is het volledige terrein van pastorale zorg grotendeels buiten de gemeente/kerk geplaatst en in handen van professionals gelegd.[2] Het gebeurt niet zelden dat christenen zich tot seculiere behandelingen wenden, omdat dit als ‘professionele hulp’ wordt bestempeld. Deze aanpak kan succesvol lijken, het is echter voornamelijk gericht op verandering van het gedrag en ‘knapt’ de mens (tijdelijk) op, zonder echte genezing van het hart te bewerken (heiliging). Vaak is deze aanpak gebaseerd op een positief mensbeeld (het goede zit altijd wel ergens in de mens). Dit is in tegenspraak met de Bijbel, die ons leert dat er van nature in de mens geen goed woont.
Bepaalde technieken uit de seculiere psychologie kunnen verslaving, stressstoornissen, trauma’s en gedragspatronen helpen doorbreken of verminderen. Echter de kern van het bestaan is daarmee niet verder geholpen. Het bestaan wordt menswaardiger, maar de ziel niet rijker en de geest niet levend.
‘Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen’ (Matt. 15:18-19).

Herstel door genade en geloof in de kracht van God
De Bijbelse boodschap van herstel van de relatie met God als startpunt van het leven is juist voor mensen in nood van belang. De alles omvattende waarheid dat God te midden van onze ellende Zijn genade wil bewijzen en vrede kan geven, krijgt hierin dan niet de plek die het toekomt. De nood wordt groter als de genade. De genade wordt daarmee niet als startpunt genomen voor de heling van het leven en de redding van de ziel, maar de nood wordt het uitgangspunt.
Alleen de gelijkvormigheid aan (gaan lijken op) Jezus Christus in de weg van heiligmaking zal echte heling brengen. Alles wat er in ons leven op ons pad komt, is door de kracht van het Woord en de Heilige Geest te dragen, ‘omdat Hij wonderbaar is van raad en groot in wijsheid’ (Jes. 28:29) en ‘niets is voor Hem te wonderlijk, Hij is groot van raad en machtig van daad’ (Jer. 32: 17 en 19). ‘Het Woord van God is levend en krachtig...’ (Hebr. 4:12).
Hierbij speelt ook nog een ander aspect. Tegenslagen en ellende zijn een gevolg van de zondeval. Ieder mens is daaraan onderworpen. Ze hebben echter altijd een bedoeling. Voor de ongelovigen als middel om zich tot Christus te bekeren, voor kinderen van God om een diepere afhankelijkheid en leven uit genade te bewerkstelligen. Wanneer we een menselijke aanpak van de tegenslagen op het psychische vlak voorstaan, dan wordt dit doel niet gediend. Hulp richt zich dan op herstel en een beter leven hier en nu, maar zonder God.

Standaard ACBC
Dit denken sluit aan bij het denken van de Association of Certified Biblical Counselors (ACBC).[3] Dit overkoepelende samenwerkingsverband in de Verenigde Staten richt zich op Bijbels pastoraat en is opgericht om een halt toe te roepen aan de opmars van de seculiere psychologie. ACBC traint en certificeert pastorale werkers op basis van een proces/systeem dat zij ‘nouthetic’ noemen.
Nouthetic counseling is pastorale zorg die de Bijbel gebruikt om mensen te confronteren met hun zonden, met als doel hen door Gods genade te helpen herstellen. Veel kerken gebruiken de basis van ACBC om Bijbelse counseling in praktijk te brengen. Zo maakt de EFCA, met ruim 1.300 aangesloten kerken, een vertaalslag naar principes die de basis vormen voor hun pastorale zorg. Zie hieronder twee van deze principes die ook raken aan het vlak van psychosociale zorg:[4]

  • Bijbelse Basis - Wij geloven dat de Bijbel leiding en instructie geeft voor ons geloof en ons leven. Daarom is onze begeleiding gebaseerd op Bijbelse principes in plaats van op principes uit de seculiere psychologie en psychiatrie. De pastorale werkers van deze bediening hebben geen vergunning als psychotherapeut of professional in de geestelijke gezondheidszorg.
  • Professioneel Advies - In het proces van Bijbelse counseling zijn er vaak momenten dat er behoefte is aan belangrijk advies op juridisch, medisch, financieel of ander technisch gebied. In die gevallen wordt u aangemoedigd onafhankelijk professioneel advies in te winnen. Onze pastorale werkers zullen graag met zulke adviseurs samenwerken en u helpen hun advies te overwegen in het licht van de relevante Bijbelse principes.

Een voorbeeld van een organisatie die Bijbels pastorale counseling toepast, is het Centrum voor Pastorale Counseling. Zij heeft een opleiding in pastorale counseling en geeft een keurmerk aan counselors die volgens Bijbelse principes werken. Eventuele hulpverleners in jouw regio kan je vinden op https://www.pastoralecounseling.org/hulp-nodig/regionale-hulp-belgie-en-nederland/.

Afrondend
Hart voor het gezin wil de nood niet bagatelliseren of goedkope oplossingen aandragen. Daarnaast wil het ook geen goedkoop welvaartsevangelie brengen alsof door je geloof al de problemen in het leven opgelost zullen worden. Wel verlangen we naar de Bijbelse concepten voor het omgaan met die nood en in het vormgeven van relaties. We willen de Bijbelse uitgangspunten van verootmoediging en overgave als startpunt nemen in het tegemoet treden van problemen. Daarnaast ook als grondslag voor elke relatievorm die de Bijbel beschrijft. We willen de oriëntatie van de mensen wegleiden van het denken van de wereld zodat de Bijbelse oriëntatie weer meer en meer centraal komt te staan. We willen een krachtig en volwaardig antwoord geven op de leegte van vandaag. Enerzijds de leegte in relaties en anderzijds de leegte in zorgen, noden en problemen. We willen christenen toerusten en helpen om hun relaties onderling en ook naar de kinderen Bijbels vorm te geven. Hierin het Woord als uitgangspunt nemen en niet de wereld om ons heen. We willen daarnaast christenen moed en kracht geven om zonder verschrikken met opgeheven hoofd in deze wereld op te staan en de loopbaan te lopen. Ondanks hindernissen, bedreigingen en pijn.

[1] Bron: diverse fragmenten zijn overgenomen uit het boek van John F. MacArthur, ‘Alles in Hem’, waar hij ingaat op de ondermijning van het geloof in de algenoegzaamheid (het volledig offer) van Christus.
[2] Bron: diverse fragmenten zijn overgenomen uit het boek van John F. MacArthur, ‘Alles in Hem’, waar hij ingaat op de ondermijning van het geloof in de algenoegzaamheid (het volledig offer) van Christus.
[3] http://www.biblicalcounseling.com
[4] Voorbeelden zijn bijvoorbeeld kerken die aangesloten zijn bij de EFCA, https://pastoral-care.ministries.efca.org/, the Evangelical Free Church of America zoals http://www.hccporterville.org/