DESIGN STUDIO-3D

Conflict oplossen

Twee mensen die volmaakt liefhebben? Huwelijken in deze wereld zijn niet samengesteld door onberispelijke mensen. Dus kampen we allemaal met conflict en teleurstelling. Misschien moeten we beginnen met dát te erkennen. Niemand van ons is perfect. Deze vaststelling is geen vrijbrief om maar te blijven zoals je bent, maar een verdrietig feit dat je op de knieën dwingt. Zonder Gods hulp kan je huwelijk niet werken. Zelfs met alle goede intenties maak je fouten in het begrijpen van de ander, kom je onvoldoende tegemoet aan elkaars noden, snap je nauwelijks wat er soms in de gedachten en gevoelens van de ander omgaat. Het oplossen van conflicten vergt daarom moed, moed om eerlijk je eigen zonde en onvermogen onder ogen te zien. De oplossing ligt niet in het veranderen van de ander, maar in het veranderen van hoe je zelf naar de relatie kijkt, de totale overgave van je eigen belangen ten voordele van de ander, net zoals Jezus zich gaf. Voor zover het van je afhangt, streef je naar vrede, onafhankelijk van wat de ander doet, zoals Jezus zich gaf toen wij nog vijanden waren.

Kies voor een gesprek over een conflict het gepaste moment en wees erover eens dat je het daar over zult hebben. Begin geen gesprek wanneer er te weinig tijd is, of wanneer de ander onder druk staat door een of andere omstandigheid. Beperk het gesprek tot dat ene onderwerp en voorkom dat de discussie zich uitbreidt naar andere terreinen. Houd je motief om over dit onderwerp te spreken zuiver, zonder winstbejag voor jezelf, maar ten goede voor de ander, de relatie en Gods getuigenis in jullie. Veroordeel de motieven van de ander niet, maar beperk je tot het bespreken van de inhoud van het onderwerp zelf. Het einddoel is dat je samen verder kunt, niet dat de een of de ander wint of verliest. Dit is een moeilijk opdracht. Begin het gesprek daarom met gebed.

Vergevingsgezindheid is onmisbaar wanneer twee zondaars met elkaar leren leven. Vergeving herstelt je relatie met elkaar, maar ook met God, zodat Hij aan het werk kan in jullie. Bedenk dat de ander niet de vijand is. Het probleem wordt door jullie gezamenlijke vijand, de duivel, gebruikt om een wig te drijven in jullie relatie en de eer van God in jullie huwelijk aan te tasten. Van Gods kant bekeken is het einddoel van een conflict altijd om jullie te helpen groeien in eenheid en liefde, zodat je rein en onberispelijk wordt. Jullie inzet om samen problemen op te lossen is dus van eeuwigheidswaarde.

Bijbellezing: Matt. 6:14-15; Rom. 5:10-11, 12:18; Ef. 4:32; Jak. 4:1-2

Bespreek op de sofa

Welke momenten zijn voor jullie goed en welke niet om problemen aan te kaarten? Is het zinvol een vast moment per week te kiezen? Indien niet, wanneer dan? Welke vrucht van de Geest missen jullie om over een conflict te kunnen praten (liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing – Galaten 5:22-23)?

Wanneer je een probleem bespreekt, stel dan vast wat het onderwerp is, wat het belang ervan is voor de een, voor de ander en voor de relatie. Bespreek vervolgens hoe je God en de ander kunt dienen.

© Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w. Overgenomen met toestemming. Voor het eerst verschenen in het tijdschrift van het CPC en nadien in De Vriese, Jef & Herlinde, Samen op de Sofa, Ark Media, 2014. Met een abonnement ondersteun je het CPC en kan je op www.metamorfosemagazine.org alle artikelen raadplegen aangaande allerlei thema's rondom pastoraat en juist ook rondom huwelijk en gezin. 

De Vriese, Jef & Herlinde

 

Nieuws

Top