Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

De strijd om reinheid

Spreuken 5

Jef De Vriese

Crisis van morele onreinheid
Kijken naar seksuele beelden was vroeger iets waar je moeite moest voor doen. Om playboy te kopen moest je langs de kassa passeren en iedereen kon dan zien dat je het kocht. Een ‘vreemde vrouw’ opzoeken gebeurde in het geheim, in vuile achterbuurten.
Tegenwoordig is hoererij net, voornaam en aanvaardbaar. We worden overspoeld met seksuele beelden in tijdschriften, films, reclame op straat, winkeletalages. Je hoeft het niet ver meer te gaan zoeken. De wereld brandt het dagelijks op je netvlies. Alles is bereikbaar met een klik op de muisknop van de computer.
De zaak is big business geworden. De omzet van Playboy is hoger dan de omzet van Coca Cola en McDonnald Douglas samen. Wat ze verkopen is geveinsde intimiteit. Waar het hun om te doen is, is zoveel mogelijk geld uit de zakken van de verslaafden te halen.
Playboy bestaat 50 jaar en het wordt gevierd met een exclusieve kleding lijn en een openbare verkoop in het vermaarde veilinghuis Christie’s in New York. De Belgische overheid gaat de verkoop van voorbehoedsmiddelen aan jongeren subsidiëren. Het doel is ongewenste zwangerschappen te voorkomen. De onderliggende boodschap is: “seks is normaal als je jong bent”. De gemiddelde leeftijd waarop tieners seksueel actief zijn is ongeveer 15 jaar. Velen zijn dus een stuk jonger!

Openlijke strijd
De Bijbel is niet stilzwijgend over het onderwerp. Davids affaire met Batseba wordt pijnlijk beschreven (2 Sam. 11-12). Jezus geeft radicale adviezen om overspel in het hart desnoods te voorkomen door een oog uit te rukken of een hand af te hakken (Matt. 5:30).
“Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten, en dat men zijn broeder niet slecht behandele of bedriege in deze zaak, want de Here is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben (1 Tess. 4: 3-6).
In Spreuken 5 geeft Salomo een blauwdruk voor seksuele reinheid. Het bevat zes strategieën die een passie voor reinheid verzekeren.

1. Streef naar de wijsheid van Gods Woord
Vers 1-2
Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid, neig uw oor naar mijn verstandigheid, om bedachtzaamheid in acht te nemen en laten uw lippen kennis bewaren.
Een vader geeft advies aan zijn zoon. Seksualiteit wordt besproken tussen ouder en kind. Ze hebben een gesprek van man tot man om seksuele affaires te voorkomen. De zoon wordt opgeroepen zorgvuldig te luisteren, wijsheid te verwerven en bedachtzaam te zijn. Wijsheid en bedachtzaamheid zijn de sleutels om een verleiding met zulke catastrofale gevolgen te voorkomen. We moeten dus niet alleen de wet prediken van wat niet mag, maar ook de achtergrond uitleggen, zodat jongeren weten welke de risico’s zijn van het pad van de zonde en wat de zegen is van de smalle weg van Christus.
Salomo had aan God wijsheid gevraagd, en het gekregen, meer dan iemand anders ooit had en zal hebben (1 Kon. 3:12). Zijn wijsheid zit in deze verzen uit Spreuken 5. Het is een drama dat hij zijn eigen advies niet heeft opgevolgd. “Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de Here, zijn God niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David” (1 Kon. 11:4). Ondanks zijn wijsheid is hij toch stap voor stap door zijn vrouwen ingepalmd en werd op het einde het koninkrijk van hem afgescheurd (1 Kon. 11). Hij die alles had om een wijs koning te zijn, verloor voor de volgende generaties de roeping die God hen had willen toevertrouwen. Zijn koninkrijk werd in twee gedeeld en een vreemde zat mee op de troon.
Wat Salomo mistte is bedachtzaamheid. Hij verzamelde zich zilver en goud, schatten van koningen. Hij verschafte zich zangers en zangeressen en dingen die de mensen bekoren, alle mogelijke genietingen (Pred. 2:1-10). Hij was niet bedacht op de dingen van God, maar op de geneugten van het leven, en kwam er pas nadien achter dat het nastreven van zelfvoldaanheid nergens toe leidt. Of toch wel: het leidt naar de afgrond.
“Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord” (Ps. 119:9). De kern van de zaak is waar de passie van ons leven naar uitgaat. “Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht” (Deut. 6:4-5).

2. Ga niet in op de avances van seksuele zonde.
Vers 3
Want van honigzeem druipen de lippen der vreemde vrouw, gladder dan olie is haar gehemelte…
De vreemde vrouw is niet een vrouw van een ander volk dan Israël. Zij is geen vreemdeling (zoals bijvoorbeeld Ruth in Ruth 2:10). Het is zelfs geen gewone hoer. Het is een getrouwde vrouw die avances maakt wanneer haar eigen man niet in de buurt is (Spr. 7:19). Zij zoekt intimiteit buiten het huwelijk. Het is de vrouw in de straat, de vrouw op het werk, de vrouw die ogenschijnlijk een normaal leven leidt, maar die als je dichterbij komt haar vangnet open spreidt. Uiteraard zijn niet alle vrouwen zo. Spreuken geeft hier geen beeld van de gemiddelde vrouw. De waarschuwing is tegen die vrouwen die zich als ‘vreemde vrouw’ gedragen en geldt in het bijzonder voor mannen die niet wijs en onbedachtzaam zijn.
Het is nodig behoedzaam te zijn, want de overspelige vrouw is verleidelijk. Zij heeft een man, maar haar gedrag roept: kijk naar mij, geef mij aandacht, volg mij. Haar woorden flatteren (Spr. 7:21): ze druipen van honing (vgl. Hooglied. 4:11) en olie. Dat haar lippen druipen heeft niets te maken met de kussen van haar mond, maar met de woorden die er uit komen. Een man wordt ingepakt met woorden. Hij houdt ervan geprezen te worden, en geeft aandacht aan wie dat doet. Zij verlangt om begeerd te worden en zegt dingen die de aandacht op haar vestigen. Die twee werken op elkaar in. Wat zij zegt is als honing en olie. Haar woorden zijn als snoep, als heerlijke chocolade: suiker en vet. De lekkernij is zoet en gaat vlot naar binnen. Vers 4-6
…maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar schreden raken het dodenrijk. Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan, zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet.
De charme van de overspelige vrouw is corrupt. Na de honing en de olie komt de wrange nasmaak, bitter als alsem. De smaak van een bittere plant of de smaak van gal staat in schril contrast met het honingzoet. Seksuele zonde heeft gevolgen. Aanvankelijk smaakt ze heerlijk en bevredigt ze je behoeften. Maar nadien keert zich een akelige nasmaak tegen je.
Haar vleiende worden blijken scherp als een tweesnijdend zwaard te zijn. Het woord Gods is het scherpste tweesnijdend zwaard dat diep in je leven snijdt (Hebr. 4:12), net zoals de woorden van Jezus (Openb. 1:16). Maar ook de woorden van de vreemde vrouw die een man verwonden, kerven diep in hem. Deze vrouw is overtuigend en gevaarlijk (Spr. 7:21-23). Wie zich aan zulk een vrouw verbindt staat pijn en vernietiging te wachten. De flatterende woorden zijn slechts een verblindend omhulsel voor de schade die de zonde aanricht.
Het pad waarop die vrouw loopt eindigt in de dood. Wie met haar meeloopt, komt daar ook terecht. Ze is op de dool en neemt die man mee op wegen zonder stabiliteit. Het is triest om te bedenken dat de man die haar volgt dat niet in de gaten heeft (Spr. 6:32). Door van de honing te proeven heeft hij zijn bedachtzaamheid verloren en werd hij een vogel voor de kat (vgl. Spr. 7:23, 26-17). Wie er aan toegeeft ontsnapt niet aan de gevolgen (Spr. 6:29). Haar leven leidt tot de dood, want volgroeide zonde brengt de dood voort (Jak. 1:15). De puinhoop is pijnlijk in dit leven: een geruïneerd huwelijk, kapot vertrouwen en een verbrand leven (Spr. 6:27-28). Maar de rommel wordt ook meegenomen na dit leven, in de dood: overspelers zullen het koninkrijk Gods niet beërven (1 Kor. 6:10). Alleen Gods Woord is een weg ten leven (Spr. 6:23).

3. Bewaar een veilige afstand.
Vers 7-8
Nu dan, zonen, luistert naar mij en wijkt niet af van de woorden mijns monds. Houd uw weg ver van haar, nader niet tot de deur van haar huis,…
De vader roep op tot preventie. Met “Nu dan…” eist hij de aandacht op. Hij waarschuwt zijn wijze woorden niet in te ruilen voor honingzoete woorden. “Luister,” zegt hij. Wijsheid komt door te luisteren, net zoals geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus (Rom. 10:17). “Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren” (Luk. 11:28). Het begint bij waar wij aandacht aan schenken. Wie het reine bedenkt zal vrede van God oogsten (Fil. 4:8). “Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven” (Spr. 6:23). De enige voorzorgsmaatregel die telt is het luisteren naar Gods Woord om daarin leven te vinden.
Oog in oog met knipperende wimpers (Spr. 6:25) lijkt zonde soms beter dan gehoorzaamheid. Zeg niet: “ik kan daar tegen.” De vader roept zijn zoon niet op om het gevaar te bedwingen of onder controle te houden. Zijn aanbevolen strategie heeft niets te maken met het beperken van de schade. Hij geeft geen advies over hoe dicht je kunt komen zonder nadeel te lijden. Hij heeft geen richtlijnen over hoe ver je kunt gaan om in de wereld waarin overspel voorkomt toch een goede gelovige te blijven. Zijn advies is drastisch: “houdt uw weg ver van haar”. Kom zelfs niet dicht bij haar deur. Hou je ver en kom niet dicht: twee maal dezelfde boodschap, om het belang te benadrukken. Niet naderen is niet voorzichtig zijn en er met een boogje omheen lopen. Niet naderen is er heel ver van wegblijven, zodat je geen boog nodig hebt om haar te ontwijken. Indien je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit (Matt. 5:29). Neem alle nodige maatregelen waardoor het onmogelijk wordt in een situatie verzeild te geraken waarin je wordt verleid. Besteed niet de minste aandacht en zorg aan iets wat ook maar een invalshoek voor het vlees kan zijn, want wie zorg besteedt aan vleselijke dingen, zorgt er voor dat begeerte wordt opgewekt (Rom. 13:14).

4. Denk na over de spijt die komt.
Vers 9-14
…opdat gij uw luister niet aan anderen geeft noch uw jaren aan een meedogenloze; opdat vreemden zich niet verzadigen met uw vermogen, en uw moeizaam verworven goed niet kome in het huis van een onbekende, zodat gij in het laatst zoudt kermen, als uw vlees en uw lijf verteerd zijn, en gij zoudt zeggen: Hoe heb ik de tucht kunnen haten en heeft mijn hart de vermaning kunnen versmaden; waarom heb ik niet geluisterd naar de stem van mijn leermeesters, heb ik mijn oor niet geneigd naar hen die mij onderrichtten! Bijna was ik in alle kwaad geraakt; te midden van de gemeente en de vergadering.
Op een dag komt de afrekening. Je krijgt je verdiende loon en je zult zwaar moeten betalen voor de opgestapelde schuld. Wie de vreemde vrouw binnenlaat, stuurt de levensvreugde buiten: je verliest het respect van anderen, je oogst publieke minachting en vernedering, niemand die je nog vertrouwt, de blijdschap van je bekering is verdwenen, de reinheid van je hart geroofd, je wordt ziek, je wordt arm, je bent op weg naar de dood en draagt je hele leven lang de gevolgen mee. Je richt je met onuitwisbare schade en schande ten gronde (Spr. 6:33). Maar ook je vrouw, je vrienden, je ouders en iedereen die je liefheeft wordt meegesleurd in de roddel en het isolement. Het lichaam van Christus wordt geschaad en anderen kunnen over dezelfde steen en over jou struikelen. Anderen dragen mee de gevolgen van je misstap. God heeft de zonde van David vergeven, maar zijn zoon is wel dood.
Gehoorzaamheid voorkomt spijt en een geruïneerd leven. Omgang met een overspelige vrouw leidt tot schade aan de materiele welstand en het persoonlijk welbevinden. Waar je hard voor hebt gewerkt komt in handen van een vreemde. De prijs van ontrouw is ontzettend hoog: alles waarvoor iemand heeft gewerkt staat op het spel: positie, kracht, welstand. Die vrouw zuigt alle leven en alle rijkdom uit je en je loopt het risico dat er wraak op je wordt genomen (Spr. 6:26-35). Seksverslaving kost veel geld, veel relaties en veel levensvreugde.
Spijt komt wanneer het te laat is. Dan gaat de noodkreet door merg en been, net zoals de noodkreet van een arme die honger lijdt en medelijden zoekt op zijn bedeltocht. De ontzetting is compleet en de uitputting totaal. De ontreddering spreekt boekdelen door twee korte woorden: “hoe?” en “waarom?”. Dan denkt die man aan de wijsheid die hij in de wind heeft geslagen. Hoe was dat mogelijk? Waarom heeft hij het niet gezien?
Je kunt dus beter nu luisteren, vooraleer je in te laten pakken. Je kunt beter nu de redding van God voor je zonde ernstig nemen dan door een misstap Zijn vergeving belachelijk te maken.

5. Versterk de intimiteit met uw man/vrouw.
Vers 15-17
Drink water uit uw eigen regenbak en welwater uit uw eigen bornput. Moeten uw bronnen op straat overstromen, [uw] waterbeken op de pleinen? Zij moeten voor u alleen zijn, niet voor vreemden nevens u.
Een vrouw is voor een man een fontein, een bron van levend water (Hoogl. 4:15). De vader moedigt zijn zoon aan seksuele voldoening bij zijn eigen vrouw te zoeken, en niet bij een vreemde.
Een bron is een kostbaar privé bezit. Een vrouw is voor een man kostbaar. Haar waarde is in de Bijbel onschatbaar hoog (vgl Spr. 31). Zij is levend water voor de dorstige. Seksuele dorst moet gelest worden binnen een exclusieve verbondsrelatie in het huwelijk. Een man moet niet gaan drinken aan bronnen die op straat overlopen. Privaat bezit moet niet beschikbaar zijn voor iedereen op straat (vgl. 7:12).
Vers 18-19
Uw bron zij gezegend, verheug u over de vrouw uwer jeugd: een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree; laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken, wees bestendig verrukt over haar liefkozingen.
De juiste plaats om seksuele voldoening te vinden is het huwelijk. Dat je bron gezegend is, geeft de seksuele omgang in het huwelijk een positieve betekenis. De relatie met je wettige vrouw (vgl. Mal. 2:15) is uniek en exclusief. Haar schoonheid is uitzonderlijk en wordt geprezen door unieke kooswoordjes (hinde en ree), die iets mooi en gracieus beschrijven. In onze cultuur gelden andere beelden (roos, diamant, schat,…). Waar het om gaat is dat je er helemaal in op mag gaan. Je mag er vreugdedronken van worden.

6. Bedenk de gevolgen van seksuele zonde
Vers 20-21
Waarom zoudt gij dan, mijn zoon, afdwalen naar een vreemde, de boezem van een onbekende omarmen? Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn gangen.
God weet alles. Voor Hem is niets verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen (Hebr. 4:13). Kom maar onder de indruk van de almachtige aanwezigheid van God. En als je dat bent, waarom zou je dan afdwalen naar een vreemde. Wie afdwaalt is ook dronken en in de ban, maar van de verkeerde vrouw. Hij heeft een dwaas delirium, maar geen intieme band die levenslang wordt gecultiveerd en gekoesterd.
Misschien kun je je zonde voor een ander verbergen, maar voor God is alles openbaar. God kent ons allemaal. Wie daar geen rekening mee houdt loopt onherroepelijk vast.
Vers 22-23
Zijn ongerechtigheden vangen de goddeloze, in de strikken zijner zonde raakt hij vast. Hij sterft, omdat tucht hem ontbreekt, door zijn grote dwaasheid verdwaalt hij.
Gebrek aan zelfbeheersing en controle op seksueel vlak is noodlottig. Wie zich daar aan bloot geeft wordt er door geboeid, eindigt in verwarring en zijn leven raakt verstrikt in een puinhoop.

Oproep voor hogere normen

Model van reinheid in ons eigen leven
Wat zijn de regels die je jezelf opleg? Jozef ging niet in overleg met de vrouw van Potifar, maar rende snel weg. Ga er dus niet met een boog omheen, maar blijf er ver van weg. We hebben een nieuw model van reinheid nodig, hogere normen en meer bedachtzaamheid in onze omgang met een oversekste maatschappij.
Mannen moeten erop letten waar ze naar kijken, want hun hart kan er niet tegen. Probeer niet de stoere te zijn, die aandacht schenkt, die bij vrouwen emotionele verbindingen teweeg brengt.
Vrouwen moeten erop letten hoe zij zich kleden en zich gedragen. Je sieraad niet uitwendig, zachtmoedige en stille geest. Kleed je dus niet om op te vallen. Kleed je zelf niet zodat je opvalt. Denk niet: “die mannen moeten daar tegen kunnen”. Dat het met jou goed zit is geen garantie dat een ander er geen last van heeft. Verdraagt elkanders zwakheden, geef geen aanstoot. Vul je hart niet met het zoeken naar intimiteit bij andere mannen in stationsromannetjes. Wat slingert er aan tijdschriften rond in onze huiskamers? Foto’s over sensuele “mode” tot voyeuristische artikelen over seks, ontrouw en relatieperikelen van beroemdheden: ze wekken een verlangen naar emotionele vervulling, buiten de realiteit, buiten onze relatie in het huwelijk.
We zijn er meesters in om ‘krom’ te redeneren. Temidden van de kerkdienst zingen we liederen over Gods heiligheid en ons verlangen naar reinheid. Maar temidden van de wereld heeft dezelfde christen vaak geen moeite met het kijken naar 16+ films. De wereld van onze lofprijzing lijkt niet in onze filmwereld te passen.
“Wees niet zo supergeestelijk,” zal je zeggen. “Iedereen kijkt toch eens naar een soap of een video met af en toe een vrijscène?! Dat is toch normaal! Dat is nu eenmaal de wereld waarin wij leven. We gaan toch niet naar een prostituee en we lezen geen vunzige blaadjes. Wees toch realistisch!”
Je vergist je zeer! Seksscènes waarin de hoofdpersonages met onderlinge toestemming vrijen, tasten de normen en waarden van de kijker ernstiger aan dan harde porno. Harde porno, daar zijn we tegen! Maar het ‘zacht’ insijpelen van ‘een beetje’ morele onreinheid, daar denken we tegen te kunnen. Wat een illusie! Niemand kan daar tegen!! De begeerte naar de zonde haakt daar altijd aan vast. Het is de zachte afglijding, de trage normvervaging, de bijna-en-net-over-de-grens-film die ons moreel bewustzijn keldert en de grens van wat aanvaardbaar is ongemerkt verschuift. We weten dat kijken naar dergelijke dingen een slechte ontwikkeling in gang zet. En ondertussen zingen we: “Maak mij rein voor U…” Dan spreekt onze omgang met de media onze omgang met God tegen. Dan is ons keurig gepraat op zondag een blinkende vernislaag boven de geheime donkere schuilhoeken van ons hart.

Vermijd ongezonde situaties.
Het is altijd verstandig om emotioneel diepgaande gesprekken met iemand van het andere geslacht te vermijden. Zorg ervoor dat de mensen uit uw omgeving verwachten dat u alles met uw man of vrouw bespreekt.

Wees alert voor ‘alarmsignalen’ bij uzelf.
Ongezonde situaties groeien meestal ongemerkt. Veel goedbedoelde liefdevolle bewogenheid groeit door intense gesprekken vaak uit tot ongewenste intimiteit. De eerste fase is wanneer een goed gesprek op emotioneel vlak tot een ‘surrogaat-partnerrelatie’ uitgroeit, waarbij de betrokkenen persoonlijker met elkaar omgaan dan met hun eigen levenspartner. Van daar is de stap naar een ongezonde emotionele binding en verdere seksuele aantrekkingskracht zeer klein.
Heb je met iemand anders meer en diepere gesprekken dan met je partner (of als je ongehuwd bent met uw goede vrienden)? Wat is de frequentie en de kwaliteit van die gesprekken in vergelijking met de gesprekken met je levenspartner? Vertelt je over jezelf met de bedoeling om intimiteit te creëren en de aandacht op jou te vestigen of om de aandacht op God te vestigen? Heb je tijdens de gesprekken meer oogcontact met de ander dan tijdens de gespreken met je eigen partner of goede vrienden? Ben je prettiger en enthousiaster in de gesprekken en de omgang met de ander dan met je eigen levenspartner of vrienden? Kijk je zelf emotioneel uit naar een gesprek en waarom? Geef je meer tijd, geduld, voorbereiding, enz., aan gesprekken met iemand van het andere geslacht? Zijn er mensen waar u sneller geneigd bent om de arm om de schouder te slaan en waarom? Is er een iemand waaraan u regelmatig denkt en waarom? Ben je eerlijk tegenover jezelf, en waakt je erover dat je je eigen emotionele en/of relationele behoeften niet bevredigt door middel van een relatie met iemand anders dan je eigen levenspartner?

Liefde voor je echtgenoot ontwikkelen
Werk actief aan je huwelijk. Bid dagelijks met elkaar. Volg met elkaar een programma voor huwelijksverrijking (Bespreek bijvoorbeeld de ‘Samen op de Sofa’ artikelen in dit tijdschrift of de gespreksvragen in de boeken “Meer dan liefde” en “Het Meesterwerk”). Denk na en praat over hoe je je relatie kunt versterken.

Kies voor een atmosfeer van genade
Seksualiteit is voor velen een moeilijk onderwerp. Het vergt vertrouwen om moeilijke dingen open te bespreken. Vergeving herstelt relaties. Een ander vergeven en aanvaarden in zijn of haar strijd is een basisvereiste om samen een stap verder te komen.

Je persoonlijk gezinsleven.
Een sterk gezinsleven helpt je om in allerlei moeilijke omstandigheden je prioriteiten op een gezonde manier te blijven bepalen (1 Kor. 7:2, 5). Je doet er ook goed aan om er voor te zorgen bij de anderen bekend te staan als iemand die getrouwd is en die met veel respect en liefde over partner en kinderen spreekt. Praktisch betekent dit ook dat, tenzij in uitzonderlijke gevallen, gezinsafspraken voorrang krijgen op andere afspraken en dat de ander hierover ingelicht wordt (‘Ik moet hier het gesprek afsluiten, want mijn vrouw wacht met het eten.’ ‘Ik kan je op dat tijdstip niet spreken, want dan ga ik zwemmen met mijn dochter.’).
Als je ongetrouwd bent, moet je deze bescherming van een ‘publiek’ gezinsleven missen, maar kun je wel bekend staan als iemand die integer en stabiel is in de relaties die je aangaat.

Een hoge visie voor de vrouw
Dit artikel heeft niet als doel vrouwen als verleiders af te beelden. De Bijbel spreekt prijzend over vrouwen. Dat Jezus Zijn leven gaf voor de gemeente, bewijst haar hoge waarde. Indien een man wordt opgeroepen zijn leven in te zetten voor zijn vrouw (Ef. 5), dan wijst dat op haar uitzonderlijk groot belang. Mannen moeten leren vrouwen met respect te behandelen.

De heerlijkheid van het huwelijk
Seksuele schoonheid is private schoonheid. Zogenaamde kunst die naaktheid suggereert of expliciet toont kan mooi zijn, maar is ongepast. Het mooie van de naaktheid is een privé aangelegenheid binnen het huwelijk. De private schoonheid hoort niet thuis op de hoeken van de straat of de muren van onze woningen. Het is een schoonheid die het unieke en het exclusieve van het huwelijk siert.

Verantwoording afleggen onder mannen – elkaar aanspreken op dit onderwerp
Mannen moeten leren om hun persoonlijke nood en strijd in een niet-bedreigend kader te bespreken. Mannengroepen in de gemeente zouden kunnen aanzetten tot gepaste onderlinge openheid om elkaar aan te vuren een rein leven te leiden, voor elkaar te bidden en tegenover elkaar verantwoording af te leggen.

Oplossen van achterliggende problemen
Sommige mensen hebben seksualiteit leren gebruiken als ‘opvuller’ van emotionele leegte. Vaak ontstaat een cirkel: leegte wordt opgevuld met seks, wat nog meer leegte tot stand brengt, waarvoor opnieuw seks wordt gebruikt, etc. Wat is het achterliggende probleem van de leegte? Eenzaamheid, verwerping, minderwaardigheid? De oplossing is niet alleen strijd tegen de zonde, maar het constructief zoeken naar oplossingen voor het achterliggende probleem

Tot slot
Waar het bij seksualiteit eigenlijk om gaat is Gods huwelijk. Onze omgang net seksualiteit beschadigt Zijn beeld of verkondigt het op positieve wijze. Het mag onze passie zijn om dat beeld te koesteren en te versterken door zelf een rein en integer leven te leiden. Dé uitdaging is Gods leven te tonen.

Terug naar overzicht