Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

God heeft vandaag mannen nodig

Zac Poonen

 • Mannen die voor Zijn Aangezicht wandelen en dagelijks naar Zijn stem luisteren.
 • Mannen die naar niets of niemand anders verlangen dan naar God Zelf.
 • Mannen die Hem met zoveel toewijding en overgave vrezen dat ze alle zonden, op welk gebied dan ook, haten en in heel hun levenswandel rechtvaardigheid en waarheid liefhebben,
 • Mannen die hun verdorven handelingen en zondige, seksueel getinte gedachten overwonnen hebben, en die liever sterven dan zelfs maar in gedachten, of door hun houding naar anderen toe, te zondigen.
 • Mannen die hun hele leven lang het kruis opnemen en ijverig jagen naar volmaaktheid, en die voortdurend hun eigen zaligheid met vreze en beven werken.
 • Mannen die, vol van de Heilige Geest, zo geworteld en gegrond zijn in de liefde dat niets hen ooit kan aanzetten tot een liefdeloze houding jegens een medeschepsel, hoe zeer ze ook uitgedaagd en getergd worden.
 • Mannen die zo geworteld en gegrond zijn in ootmoed, dat noch eer van mensen noch geestelijke groei noch een roeping van Godswege tot het ambt, noch enig ander ding hen zal afbrengen van het bewustzijn dat zij van alle heiligen minder dan de minste zijn.
 • Mannen die door Zijn Woord kennis hebben van Gods Wezen en Zijn wil; die zo voor het Woord beven, dat ze zelfs het geringste gebod niet ongehoorzaam zullen zijn en niet zullen nalaten het aan anderen te onderwijzen.
 • Mannen die de gehele Raad Gods verkondigen, en geestelijke hoererij en menselijke instellingen die niet naar God Woord zijn, zullen ontmaskeren.
 • Mannen die door de werking van de Heilige Geest een verborgen omgang met God hebben en deel hebben aan Christus, Die door Zijn vleeswording een verse en levende weg heeft geopend.
 • Mannen die ijverige, harde werkers zijn, maar die ook gevoel voor humor hebben en weten hoe ze ontspannen met kinderen kunnen omgaan, en die kunnen genieten van Gods goede gaven in de natuur.
 • Mannen die niet als kluizenaar door het leven gaan, maar die desondanks een gedisciplineerd leven leiden en niet bevreesd zijn voor tegenspoed en ontberingen.
 • Mannen die geen belang hechten aan dure kleding en luxe vakanties, en die hun tijd en geld niet zullen verspillen aan nutteloze ondernemingen en onnodige aankopen.
 • Mannen die hun begeerte naar lekker eten en drinken bedwongen hebben en die niet verslaafd zijn aan muziek of sport en spel, of iets anders wat de wereld gewoonlijk bezighoudt.
 • Mannen die met goed gevolg door God zijn gelouterd in de smeltkroes van onheil en ramp, mishandelingen, beproevingen, valse beschuldigingen, lichamelijke ziektes, financiële problemen en verzet van familie en kerkenraad.
 • Mannen vol van genade, die meevoelen met de grootste zondaren en de meest verstokte ongelovigen, en hoop voor hen hebben omdat ze zichzelf als de grootste der zondaren beschouwen.
 • Mannen die zo vast in de veiligheid en zekerheid van de liefde van de Hemelse Vader geworteld zijn dat ze nooit over enig ding ongerust of bekommerd zijn, of bevreesd zijn voor satan of kwaadwillende mensen of moeilijke omstandigheden, of wat dan ook.
 • Mannen die gelovig de rust van Gods soevereiniteit ervaren, want ze weten dat Gods soevereiniteit altijd in alles het beste met hen voor heeft, waarom ze dankbaar zijn voor alle mensen, alle dingen en alle omstandigheden.
 • Mannen die zich alléén in God verblijden en die daardoor vol van de vreugde des Heeren zijn, en zo alle boze gevoelens overwinnen.
 • Mannen met een levend geloof, die niet op zichzelf of hun eigen natuurlijke gaven vertrouwen, maar in alle omstandigheden volkomen op God vertrouwen als hun onfeilbare Helper.
 • Mannen die hun leven niet laten leiden door hun eigen overleggingen en plannen, maar zich door de Heilige Geest laten leiden.
 • Mannen die waarachtig gedoopt zijn met de Heilige Geest en het vuur van Christus Zelf (en niet alleen maar bewogen door bedrieglijke emoties of een stellige overtuiging van een of andere scherpzinnige dogmatische bewijsvoering).
 • Mannen die voortdurend de zalving van de Geest ontvangen, begenadigd met de bijzondere Geestesgaven die Hij hen heeft geschonken.
 • Mannen die kennis hebben van de Gemeente als het lichaam van Christus (en niet als een kerkinstituut of kerkverband), en die al hun krachten, hun materiële welvaart en geestelijke gaven gebruiken om die Gemeente op te bouwen.
 • Mannen die door de hulp van de Heilige Geest geleerd hebben hun tong in toom te houden, en wier tongen nu als een vlammend zwaard het Goddelijke Woord verkondigen.
 • Mannen die van alle dingen zijn onthecht, die geen waarde meer toekennen aan geld of goed, en die geen geschenken van anderen willen aannemen.
 • Mannen die voor al hun tijdelijke noden op God vertrouwen en die nooit aan iemand laten doorschemeren dat ze in geldnood zitten, en die ook niet roemen over hun goede werken, noch in gesprekken noch in brieven en artikelen.
 • Mannen die niet koppig, maar vriendelijk zijn, en van harte openstaan voor kritiek en correctie door oudere en wijzere broeders.
 • Mannen die niet graag over anderen willen heersen en die niet graag klaarstaan met hun adviezen (hoewel ze altijd bereid zijn raad te geven als er om wordt gevraagd), en die er niet naar verlangen als ‘oudere, wijzere’ broeder bekend te staan, maar die er alleen verlangen een gewone broeder en dienaar van en voor allen te zijn.
 • Mannen die vriendelijk en gemakkelijk in de omgang zijn, en die het niet erg vinden als andere mensen op ongelegen momenten misbruik van hun deugdzaamheid maken door hen lastig te vallen om er zelf beter van te worden.
 • Mannen die geen onderscheid maken tussen een miljonair en een bedelaar, een blanke en een kleurling, een intellectueel en een zwakzinnige, een beschaafde en een onbeschaafde, maar hen allen op dezelfde manier behandelen.
 • Mannen die nooit beïnvloed worden door hun vrouw, kinderen, familieleden, vrienden of andere gelovigen om maar een fractie minder toegewijd te zijn aan Christus of aan hun gehoorzaamheid ten aanzien van Gods geboden.
 • Mannen die nooit over te halen zijn om water bij de wijn te doen, welke beloning satan ook in het vooruitzicht stelt (of het nu aanzien, geld of wat dan ook is).
 • Mannen die onverschrokken getuigen van Christus, niet bevreesd voor kerkenraden en synodes, noch voor hooggeplaatste personen in de wereld.
 • Mannen die geen enkel mens op aarde willen behagen en die bereid zijn om, als het nodig is, alle mensen te beledigen en te grieven om God alleen te behagen.
 • Mannen voor wie de eer van God, de wil van God en het Koninkrijk van God boven louter menselijke noden en behoeften en hun eigen gemak gaat.
 • Mannen die zich niet door anderen onder druk laten zetten om ‘dode werken’ te verrichten en zichzelf daar ook niet toe dwingen, maar die vurig verlangen naar en verheugd zijn over het doen van Gods geopenbaarde wil in hun leven.
 • Mannen die bij christenen, door het onderscheidingsvermogen van de Heilige Geest, het verschil zien tussen geesteloze en geestelijke werken.
 • Mannen die de dingen als vanuit een hemels perspectief zien, en niet vanuit een aards perspectief.
 • Mannen die alle aardse hulde en titels en naam die ze voor hun werk voor God aangeboden krijgen zullen afslaan.
 • Mannen die zonder ophouden weten te bidden, en die ook als het nodig is weten te vasten en te bidden.
 • Mannen die hebben geleerd vrijgevig, blijmoedig, discreet en wijs te zijn.
 • Mannen die graag alles voor alle mensen willen zijn, opdat er enigen gered zouden worden.
 • Mannen die niet alleen verlangen naar de verlossing en zaligheid van anderen, maar die hen ook tot volgelingen van Christus willen maken, en hen willen brengen tot kennis der Waarheid en tot gehoorzaamheid aan al Gods geboden.
 • Mannen die op elke plaats verlangend uitzien naar een onvervalst getuigenis van Gods werken.
 • Mannen die in de Kerk met hartstochtelijke vurigheid uitzien naar de verheerlijking van Christus.
 • Mannen die in geen enkele zaak hun eigen belang op het oog hebben.
 • Mannen met geestelijk gezag en geestelijke waardigheid.
 • Mannen die in de wereld, als het nodig is, zonder hulp van anderen voor Gods eer opkomen.
 • Mannen die in geen enkel opzicht bereid zijn tot compromissen, zoals in het verleden de apostelen en profeten dat ook niet waren.

Gods werk in de wereld wordt tegenwoordig ondermijnd en belemmerd omdat er maar zo weinig van zulke mannen zijn. Besluit met uw gehele hart dat u voor God zo’n man zult zijn, te midden van een boos en overspelig geslacht en een christendom dat tot allerlei compromissen bereid is. Aangezien er bij God geen aanzien des persoons is, is het ook voor u mogelijk zo’n man te worden, als u het maar ernstig meent. Aangezien God alleen op het deel waarvan men bewust is toewijding en gehoorzaamheid vereist, kunt u zo’n man zijn, zelfs al is dat bewustzijn op dit gebied in uw leven beperkt. (Dat gebied zal steeds groter worden naarmate u in het licht wandelt en tot het uiterste de volmaaktheid nastreeft.) Zo blijft er geen enkel excuus meer over om niet zo’n man te worden. Omdat er in het vlees geen goed woont, moeten we verlangen en zoeken naar Gods genade om de hierboven genoemde deugden te verkrijgen.

Smeek God ernstig of Hij u in deze laatste dagen genade wil schenken om zo’n man te worden.

Zac Poonen, India

Terug naar overzicht