Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen
Wat betekent het om een godvrezende man te zijn?

Een godvrezende man is een man die op alle terreinen van zijn leven voor God wil leven. Die Hem wil dienen, met God rekent en in overgave leeft. Dit betekent dat je een relatie hebt met God door Zijn Zoon Jezus Christus. Zonder een relatie wordt het dienen van God religie. Je leeft dan (heel) serieus volgens een aantal regels en gewoontes die gebaseerd of afgeleid zijn van Gods Woord, maar er is geen persoonlijke betrekking op God. Je krijgt pas een relatie met God na de wedergeboorte. Als je de Heere Jezus als Verlosser en Heere hebt aangenomen. Hierdoor wil je trouw zijn op de gebieden waar God van jou vraagt om te dienen; je studie, werk, huwelijk, gezin en kerkelijke gemeente, etc. Denk aan David, een man die door God een man naar Zijn hart wordt genoemd in de Bijbel. 1 Koningen 15:5 ‘Omdat David gedaan had wat juist was in de ogen van de HEERE, en niet was afgeweken van alles wat Hij hem had geboden, alle dagen van zijn leven, behalve in de zaak van Uria, de Hethiet’.

Dit betekent niet dat je geen fouten maakt en geen zonden doet, zeker wel. Verdrietig genoeg wel. Maar je keert altijd weer terug naar de Heere. Je bent bereidt om je zonden te belijden en je te bekeren. Dan mag je ook weten dat God de relatie weer tussen jou en Hem zal herstellen.

Hoe word ik een godvrezende man?

We gaan ervanuit bij het beantwoorden van deze vraag dat je al een levende relatie hebt met de Heere Jezus. Dat je Hem hebt aangenomen als Verlosser en Heere van je leven.

Van wezenlijk belang is dat je helder hebt dat je eigen inspanningen je niet gaan helpen. ‘Tot geloof komen’ komt niet door goede werken, maar ook na je bekering zijn de goede werken die je doet niet allereerst dat wat je dichter bij God brengt. Ook de heiligmaking is 100% genade die je mag ontvangen. 1 Korinthe 1:30 Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. En, ‘Zonder Mij kunt u niets doen’, zegt Jezus (Johannes 15:5). Je mag zeggen tegen de Heere dat je het niet zelf kunt en dat Hij het mag doen in jouw leven, door jou heen. Volledige overgave aan Hem! Dan mag je ontdekken dat de intimiteit met de Heere Jezus jouw levensbron gaat worden - Psalm 36:10 want bij U is de bron van het leven, Psalm 43:4b naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde, Psalm 87:7 Al mijn bronnen zijn in u. Jouw geestelijke zuurstof is blijven in Hem. Ik in Hem en Hij in mij!

Dit maakt je juist niet passief en afwachtend. Hier mag en moet jij je voor inspannen om vanuit je relatie met Jezus Christus te groeien en te dienen. Als gelovige godvrezende man is het belangrijk om hulp en steun te hebben. Zorg dat je één of twee broeders hebt waar je je hart mee kunt delen en samen mee kunt optrekken. Als je deze niet hebt, bidt de Heere concreet om deze broeder(s) aan je te geven.

Godvrezend leven is een groeiproces. Geestelijke groei noemen we dat. Het komt niet van de een op de andere dag tot stand. Net zoals een boom niet van de een op andere dag van een zaadje tot een boom groeit, zo ook niet met godvrezendheid.

Welke visie heeft God voor een man? Heeft God een doel met mijn leven?

God heeft de mensen, dus ook de man, gemaakt om tot eer van Hem te leven. Naar Zijn beeld zijn wij geschapen! Hij heeft zich geopenbaard (door de Bijbel, Heilige Geest en de schepping) aan de mens zodat deze Hem gaat aanbidden en erkennen als de enige ware God. De Bijbel zegt dat ieder mens weet dat er een God is. Helaas wordt deze waarheid onderdrukt!

God wil allereerst vanuit een relatie met jou als man optrekken. Door vergeving van zonden en verzoening van schuld door het kruis is dat weer mogelijk. Dat is allereerst het grote doel van jouw leven! God wil genieten van Zijn schepping, en dat is weer mogelijk door het verlossingswerk van de Heere Jezus. 1 Korinthe 1:9 God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere.

Al het andere – zoals dienen in ons huwelijk en gezin, je werk, je studie – komt op de tweede plaats. Of nog beter uitgedrukt: die dingen mag en kun je doen vanuit je relatie met de Heere Jezus. Vanuit je bestemming van ‘het zijn in Hem’, mag je dienstbaar zijn op de plek waar God je heeft gesteld.

Hoe wordt dat concreet in mijn leven?

Jij moet daaraan werken. God betrekt jouw verantwoordelijkheid in Zijn soevereine plan voor jouw leven. Filippenzen 2:12b en 13 werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

Je moet allereerst de relatie met de Heere Jezus aandacht en tijd geven. Door de Bijbel te lezen, stil te worden, je gedachten en gevoelens met Hem te delen, te bidden en te danken. Vanuit die relatie mag je duidelijke leiding ontvangen voor jouw doel en specifieke roeping van God. Je mag vanuit de relatie met de Heere Jezus alles wat op je pad komt samen met Hem doen. Je werk, kerk, studie, contact met vrienden, etc.

Ik heb weinig opleiding gehad en heb niet veel kennis. Kan God mij gebruiken?

Spreuken 22:29 Hebt u iemand gezien die vaardig is in zijn werk? Hij zal ten dienste van koningen gesteld worden, maar ten dienste van onaanzienlijke lieden zal hij niet gesteld worden.

Deze tekst maakt duidelijk dat jouw opleiding of mate van kennis niet zozeer ertoe doet, maar de manier waarop. Ben jij trouw in je werk? Een groot verstand en veel intelligentie kan juist een gevaar zijn om eenvoudig van hart te blijven. 1 Korinthe 1:26-29 Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.

Neem ook de discipelen van Jezus als voorbeeld, de meeste van hen waren niet of nauwelijks geschoold maar toch groot in het Koninkrijk van God. Ook Amos als veehouder (Amos 7:14) is een prachtig voorbeeld hoe God eenvoudige mensen kan gebruiken.

Natuurlijk wil God ook degene met veel verstand gebruiken, zoals Mozes (leider van een groot volk met opleiding aan het hof), Daniel (overste van de wijzen en magiërs), Lukas (arts) en Paulus (wetgeleerde). Maar het gaat allereerst niet om jouw intellect maar om de bereidheid die je hebt om God met heel je hart te dienen. God heeft ieder mens bekwaamheden gegeven (Mattheus 25:15), waarvan Hij wil dat ze vanuit de levende relatie met Hem gebruikt worden.

Ik vecht tegen de zonden maar verlies zo vaak. Hoe moet ik verder?

Dit kan heel ontmoedigend zijn. Tegelijkertijd mag je God dankbaar zijn dat je zo niet verder wilt leven. Allereerst willen we benadrukken dat overwinning over zonden mogelijk is. De Bijbel spreekt duidelijk over gestorven zijn aan de zonde (Romeinen 6). Jezus behaalde een volkomen overwinning over de macht van de zonde aan het kruis. Geen zondemacht hoeft meer te heersen over een gelovige man. Het is belangrijk dat je dit gelooft, anders heb je bij voorbaat verloren. Er staat zelfs in Romeinen 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. Dat is een belofte die jij in geloof mag aannemen. Zonde doen betekent overigens ‘doel missen’. Het zijn niet zozeer onze verkeerde daden of dingen die we niet doen (terwijl we ze wel moeten doen) maar alles wat we niet tot eer van God doen is ‘zonde’. Dat is veel breder dan verkeerde dingen doen.

Natuurlijk zegt de Bijbel niet dat we zondeloos zijn. We blijven zonden doen tot onze dood (1 Johannes 1:10). Maar dat is ‘struikelen’ in zonden, niet een gewoonte van zonden doen (1 Johannes 3:6) . Niet meer vanuit een verslaving en gebondenheid. Het kan wel zijn dat daar nog sprake van is in jouw leven terwijl je echt wederom geboren bent. De Bijbel roept ons op om niet meer te zondigen (1 Johannes 2:1).

Belangrijk is helder te krijgen wat je verstaat onder ‘vechten’ tegen de zonden. Vechten tegen de zonden kan je allereerst niet zelf. Je krijgt de zondemacht, en daarmee de zonden, nooit zelf onder controle. Niet als ongelovige, maar ook niet als gelovige man. Het vlees (jouw innerlijke mens, jouw natuur) is zwak, zegt de Bijbel, en daarmee kansloos tegen de zonde. Sterker nog, het vlees (jouw ik) wil alleen maar zondigen. Het kan niet anders! Paulus beschrijft dit ook in Romeinen 7 en roept het uit als hij deze strijd beschrijft: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood?’ (vers 24).

Het geheim ligt in het volgende hoofdstuk, namelijk Romeinen 8:1 en ook Galaten 5:16 Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Wandelen door de Geest wil zeggen: leven uit de genade die God jou geeft als christen. Niet meer vertrouwen op jezelf maar vertrouwen op Hem (door Zijn Geest die in jou woont door wedergeboorte). Dan ga je ontdekken dat je ‘nee’ kunt zeggen tegen het kwaad en ‘ja’ tegen het goede. Op die manier ga je in je bestemming wandelen en de werken doen die God voor jou heeft voorbereid (Efeze 2:10).

Belangrijk is dat je in dit proces jouw worsteling tegen de zonde bespreekt met één of twee betrouwbare broeders. Je hebt steun nodig! Daarom heeft God alle christenen als een geestelijk lichaam aan elkaar gegeven. Als je die stap nog niet genomen hebt om zaken open te leggen in je leven, bespreek het met de Heere en zoek naar een gelegenheid iemand in vertrouwen te nemen.

Realiseer je wel dat overwinning over zonde geen doel op zich is. Het is een ‘middel’ om tot je bestemming te komen, namelijk God aanbidden, maar de zonde staat dat in de weg. De zoektocht naar overwinning over zonden kan je ook in een verkeerd spanningsveld brengen, zodat je alleen maar bezig bent met vechten tegen de zonde. Terwijl God ons geroepen heeft tot vreugde. Want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht (Nehemia 8:11). Het zou ook in dit leven niet goed zijn als een kind de hele dag nadenkt hoe hij kan voorkomen dat hij iets fout doet in vaders ogen. Veel beter is het als het kind zoekt naar hoe het zijn ouders blij kan maken.

Als je veel met God bezig bent worden jouw problemen als een molshoop en God als de Himalaya (Steve Gallagher).

Hoe kan ik stille tijd hebben en mijn relatie met God ontwikkelen?

Jij bent als man gemaakt om tot eer van God te leven. Het doel van jouw leven is aanbidding! Te zijn wie je bent in Christus en te groeien naar Zijn beeld. God verlangt naar intimiteit en contact met Zijn kinderen zodat zij Hem beter gaan leren kennen. Het gaat dus om verlangen, een verlangen van God naar de mens en van de mens naar God. Het verlangen van God naar contact, communicatie en intimiteit moet ook jouw verlangen worden. Hoe bijzonder en wonderlijk is het dat de almachtige God van het universum met kleine mensen zo persoonlijk contact wil hebben.

Het is belangrijk je hiervoor in te zetten. Dit komt niet zomaar aanwaaien. Je moet een vast moment proberen te vinden, waarbij de ochtend de grote voorkeur heeft (eerst de ‘throne’ dan de ‘phone’). Dit is geen ‘wetmatigheid’ en is in een aantal situaties niet mogelijk, maar de Bijbel spreekt wel vaak over de vroege morgen. Discipline (Galaten 5:22 spreekt hier over zelfbeheersing. In het Engels staat hier self-control of discipline) hiervoor ontwikkelen is een proces waarbij God je wil helpen door de Heilige Geest.

Plan tijd apart op een rustige plek waar je alleen bent. (Mattheus 6:6 Wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is…).

Hoe je deze tijd invult, kan verschillen per persoon, maar heeft wel een aantal belangrijke ingrediënten:

* Zorg eerst dat je goed wakker bent.

* Aanbid God, zeg wie Hij is en geef Hem de dank voor alle dingen in je leven.

* Lees een gedeelte uit de Bijbel, lees het bij voorkeur twee keer en (kauw/mediteer) op het gedeelte. Wat staat er en wat wil God via de gedeelte tegen jou zeggen?).

* Neem tijd om te bidden voor concrete zaken in jouw en andermans leven.

Psalm 34:9 Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.

Het volgende voorbeeld willen we nog aanhalen uit het boekje “Mijn geestelijke omgang met God” van Bobby Moore. In april 1963 verdween de onderzeeër Thresher op een afstand van zo’n 250 kilometer voor de kust van New England (USA). Blijkbaar was hij dieper gegaan dan hij qua druk aankon. In een verschrikkelijk ogenblik werd de druk van buiten groter dan de druk van binnen. De oceaan kwam binnen spuiten en 129 zeelieden lieten het leven. Als de druk in ons geestelijk leven van buiten groter wordt dan de druk van Christus’ aanwezigheid van de binnenkant, zal er een geestelijke instorting plaatsvinden. Maar een dagelijkse omgang met God biedt een aanwezigheid en gezondheid die groter is dat de druk van de wereld en van Satan.

Sommige negatieve patronen zijn zo hardnekkig en lijken niet te veranderen. Wat moet ik doen?

Er zijn veel redenen waardoor je negatieve patronen kunt ontwikkelen in je leven. Door opvoeding, vrienden, aanleg, karakter en beschadigingen door erge gebeurtenissen. Vaak ben je je daar niet bewust van. Door het leven met God gaat Hij duidelijk maken door de Heilige Geest op welke gebieden je moet veranderen en je moet bekeren.

Verkeerde patronen kunnen betrekking hebben op ‘uiterlijke’ zonden, zonden die betrekking hebben op verkeerde daden. Er zijn ook verkeerde gedragspatronen die we ook wel ‘karakter-zonden’ noemen. Dit zit dieper en meer innerlijk in jouw leven, vaak minder zichtbaar voor een ander. Denk aan boosheid, trots, hoogmoed, passiviteit, dominantie, etc.

Het is belangrijk dat wanneer je ziet dat je moet veranderen, je echt komt op het punt dat je alleen hulp verwacht van God. Dat je Hem aanroept en tot volledige overgave komt. ‘Heere, U alleen kunt mij hierbij helpen en wilt het ook doen’. De Heilige Geest zal je altijd helpen om je van binnenuit te veranderen. Spreuken 3:6 Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. Zie voor meer advies ook het antwoord op vraag 6. En verder spreuken 14:27 De vreze des HEEREN is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken.

Let wel op, de strijd tegen verkeerde patronen is niet het belangrijkste in jouw leven. Overwinning over zonde is niet een doel op zich, maar heeft als doel dat jij op de Heere Jezus gaat lijken. Negatieve patronen belemmeren dat weliswaar, maar richt je juist op je relatie met God, dan verliest de zonde meer en meer haar macht over jou.

Ik worstel met boosheid en krijg het niet onder controle. Moet ik hiermee leven?

Boosheid is niet in alle gevallen verkeerd. De Bijbel spreekt vaak over boosheid (toornigheid). Dit is onderdeel van Gods karakter. Een gezonde boosheid, of verontwaardiging, kan op zijn plaats zijn. Bijvoorbeeld over verkeerde dingen of geweld en onrecht in de wereld. Hier is sprake van een gezonde boosheid die onder controle is van jouw ziel/geest. Efeze 4:26 Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Je mag boos worden over onrechtvaardigheid en als het om de eer van God gaat.

Vaak is er echter bij ons sprake van een verkeerde boosheid die zich op een schadelijke manier kan uiten, zoals woede-uitbarstingen. Een boosheid die voortkomt uit irritatie, ongenoegen of situaties waarin jij tekort wordt gedaan of jouw rechten op het spel staan.

Jezus zegt dat we deze boosheid moeten afleggen. 1 Petrus 2:1. Zo legt dan af alle ..nijdigheid (SV) Galaten 5:19-20 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk… woede-uitbarstingen,… Spreuken 29:11 Een dwaas laat heel zijn geest de vrije loop (geeft uiting aan al zijn gevoelens), maar een wijze houdt die in toom. Genesis 4:7 waar God tegen Kain zeg ‘maar als u niet het goede doet (in woede ontsteken), ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen.

Belangrijk is dat als je boosheid voelt opkomen, je daar direct mee leert af te rekenen. Dit vraagt een keuze! Een besluit van de wil om hier tegen te vechten. Dat je dit gaat afleggen en de Heere om hulp vraagt. Heere, help me! Ik merk dat ik boos ga worden, ik kies ervoor om me hierin niet mee te laten slepen. Heilige Geest (degene die erbij geroepen is, de Trooster) die in je woont, wil je hierbij helpen en is jouw medestander. De boosheid heeft dan niet de controle, maar de Heilige Geest.

Afleggen van boosheid betekent direct ook zelfverloochening. Ook hier geldt weer dat een intieme relatie met de Heere Jezus het belangrijkste medicijn is tegen de boosheid.

Het is zeer goed mogelijk dat er onder jouw boosheid andere emoties liggen, zoals angst, paniek en gevoel van verlies van controle en veiligheid. In het zoeken van God en strijden tegen de boosheid komen deze onderliggende patronen vaak bloot te liggen. Deze onder ogen zien kan (emotioneel) erg zwaar zijn. Wanneer je hier tegenaan loopt adviseren wij om een broeder op te zoeken die je pastoraal terzijde kan staan.

Wat is een gezonde visie voor een getrouwde man op het terrein van seksualiteit?

De Bijbel is er duidelijk over dat seksualiteit een prachtige plek heeft tussen een getrouwde man en vrouw Genesis 2:24 en Mattheus 19:5. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot een vlees zijn (o.a. geslachtsgemeenschap hebben). Andere vormen van seksualiteit buiten het huwelijk beschrijft de Bijbel als zonde en zijn niet de bedoeling.

Allereerst is het belangrijk dat je over dit onderwerp samen als man en vrouw open kunt spreken. Het kan zijn dat je hiervoor een bepaalde schroom moet overwinnen. Seksualiteit kan zich alleen gezond ontwikkelen in een veilig klimaat waarin je samen onderzoekt wat elkaars verlangens zijn. Seksuele verlangens zijn prachtig en mogen tot uiting komen in het huwelijk. Het gaat er daarbij om dat je gericht bent op de ander (de agapè-liefde = onvoorwaardelijk) en dat daarin de eros- en fileo-liefde een gezonde plek hebben.

Elk mens is uniek en daarnaast verschillen mannen en vrouwen in behoeften en het ervaren van seksualiteit. Over het algemeen zijn mannen sneller gericht op seksualiteit en vrouwen meer op intimiteit en geborgenheid. Enerzijds wil je als man jezelf geven aan je vrouw en niet nemen, en de vrouw wil zich niet onthouden van haar man (1 Korinthe 7:3).

We leven natuurlijk in een wereld die hier totaal anders mee omgaat. Het draait om jezelf en jij moet aan je trekken komen. Seks is verworden tot een gebruiksproduct waarbij het draait om ieders genoegens. We zwemmen dus met deze visie tegen de stroom in, maar geloven dat het veel meer vreugde geeft als God zelf en wat Hij zegt in de Bijbel de hoogste plek in jullie huwelijk heeft. Het draait allereerst niet om onze verlangens die volmaakt bevredigd worden, maar om samen als team op de Heere Jezus te gaan lijken. Seks is nooit perfect want God heeft twee niet perfecte (zondige) mensen bij elkaar gebracht.

Mijn ouders hebben nog veel invloed op mijn leven. Is dat gezond?

In Genesis staat dat een man zijn ouders moet verlaten. Genesis 2:24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten (sterke uitdrukking: permanent achter je laten) en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot een vlees zijn. Hier wordt gesproken over een volwassen man.

Als je getrouwd bent, ben je niet meer onder de verantwoordelijkheid van je ouders. Jouw ouders dragen formeel (juridisch) geen gezag en hebben geen autoriteit meer om te bepalen wat je wel en niet moet doen. Het is dus ongezond als je ouders nog aan het stuur zitten van jouw leven (en als je getrouwd bent: samen met je vrouw) en jouw geweten (wat je wel en niet mag doen).

Wanneer je niet getrouwd bent, is het verlaten van het ouderlijk huis het moment dat je je ouders verlaat. Verlaten is een proces, je gaat elkaar loslaten. Dit is niet iets van de ene op de andere dag. Een gezonde en mooie manier van loslaten is dat ouders hun kind coachen naar volwassenheid zodat het de nodige verantwoordelijkheden zelf kan dragen. Het is mooi als het moment van formeel uit huis gaan zichtbaar gemarkeerd wordt en je als zoon (man) gezegend wordt door je ouders.

De praktijk leert dat dit vaak niet op een gezonde manier tot stand komt. Het is heel belangrijk dat jij je realiseert dat jij je ouders niet kunt veranderen. Het gaat om jouw hart, dat moet veranderen. De invloed van je ouders blijft dan wellicht nog wel dezelfde maar je zult er anders mee omgaan.

Vervolgens is het belangrijk om dit met je ouders bespreekbaar te maken. Dit is niet altijd eenvoudig. Belangrijk is helder te hebben op welke terreinen je geen of minder invloed wilt hebben van je ouders. Anderzijds roept de Bijbel je op om je ouders te eren en lief te hebben. Als iets niet principieel is, kan je er voor kiezen in de minder belangrijke zaken je ouders tegemoet te komen.

Ik vind het erg dat de relatie met mijn familie slecht is. Kan ik hieraan werken?

Hoe je hiermee omgaat hangt ervan af waardoor de verhoudingen slecht zijn. In de vorige vraag zijn we ingegaan op gezonde principes in de relatie met je ouders. Gezonde afstand en het kunnen nemen van je eigen verantwoordelijkheid zijn zeer belangrijk. Tegelijkertijd roept de Bijbel op in Romeinen 12:18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Zet je dienstbaar in voor je familie, zowel praktisch alsook in emotionele betrokkenheid.

We zien in de praktijk dat het een heel kwetsbaar onderwerp is en het mede bepalend is hoe emotioneel je betrokken bent en wat een eventuele erfenis is uit het verleden. De Bijbel roept ons weliswaar op om onszelf te verloochenen, maar genezing van wonden en trauma’s is wel een ingrijpende zaak die tijd nodig heeft. Als er sprake is geweest van gebrokenheid moet er eerst een bepaalde mate van emotionele stabiliteit en zekerheid in het geloof in de Heere Jezus zijn om een stap te kunnen maken richting de familie.

Het geven en ontvangen van vergeving kan een belangrijke rol spelen. Zeker het geven van (onvoorwaardelijke) vergeving is bevrijdend voor jezelf en stelt je in staat om – ondanks alles wat er eventueel gebeurd is – onvoorwaardelijk lief te hebben. Zie hiervoor ook Romeinen 12:19 en 21 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 1 Petrus 4:11 spreekt ook over dienen uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus.

Onzekerheid en passiviteit tekenen mijn leven. Kan dat veranderen?

Jazeker, dit kan veranderen.

Allereerst is het hebben van een persoonlijke relatie met de Heere Jezus hiervoor een voorwaarde. 2 Korinthe 5:17 zegt: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. Door wedergeboorte ben je uit God geboren en ontvang je een nieuwe identiteit. Het is belangrijk dat je denken vernieuwd wordt (Efeze 4:23). Het is daarnaast goed dat je deze gevoelens niet wegstopt, maar deelt met God en een broeder. Het in de openheid brengen geeft ruimte en ‘lucht’ om hieraan te werken.

Een belangrijke factor voor onzekerheid kan komen door een negatief zelfbeeld. Het is cruciaal te begrijpen dat je identiteit in Christus ligt. God heeft je ontvangen in Zijn Zoon Jezus Christus zoals je was met al je zonden en gebreken. Je zekerheid ligt in Hem. Dat is het startpunt van een innerlijke verandering door de Heilige Geest.

Verder is de Bijbel heel helder over passiviteit en bestempelt het als zonde. Hier moet je echt mee breken en God om hulp vragen dit in je leven te veranderen. God verlangt dat je actief en inzetbaar bent.

Materialisme en geld hebben mijn hart. Kan God me hiervan losmaken?

Allereerst is het de vraag of jij hier zelf echt los van wilt komen. Dit is een belangrijke vraag voor jezelf. Vaak is het probleem dat er gezegd wordt dat God dit van je los moet maken en dan pas kun je het loslaten. Zo werkt het echter niet. Jij moet besluiten het op te offeren. Zie hiervoor de geschiedenis van de rijke jongeling (Mattheus 19:21). Hij is uiteindelijk niet bereid (voor zover wij kunnen nagaan) om zijn bezit op te geven. Jezus zegt daar ‘als u volmaakt wilt zijn…’. God werkt uiteraard het verlangen en besef in je hart dat je inziet dat de aardse schatten je hart niet kunnen vervullen.

Aardse zaken en geld zijn uiteraard niet verkeerd. Ze zijn zelfs nodig om het Koninkrijk van God te bouwen. Het bezit ervan plaatst een christen in een dilemma. Ziet hij wat hij heeft als voor zichzelf of is het van God en ligt de zeggenschap over zijn spullen in de hemel?

In Mattheus 6 staat: waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar ligt je schat? Je kunt geen twee heren dienen. We zeggen niet dat rijk zijn verkeerd is. Maar rijk willen worden is wel erg gevaarlijk. Dus als je motief geld verdienen is, zit je als christen op een gevaarlijk spoor met grote kans dat je in verzoeking valt en in een strik (1 Tim.6:9). Als je focus is je werk voor de Heere te doen en het levert een goede opbrengst op, dan is dat prachtig. Hier moet je uiteraard wel verantwoordelijk mee omgaan.

Hoe kan ik God dienen op mijn werk?

Je doet je werk zo goed mogelijk. Zonder mopperen, met vreugde en volle inzet. Je werk doe je namelijk allereerst voor de Heere Jezus en niet voor je werkgever. Doe je werk voor God en niet voor de mensen. Het is de bedoeling dat je je werkgever allereerst onderdanig bent. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen (Filippenzen 2:14). Ook zegt de Bijbel: alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen (Kolossenzen 3:23). Dit is zeker niet altijd makkelijk maar God wil je kracht geven dit in praktijk te brengen op de werkvloer.

Daarnaast is onze opdracht: wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is (1 Petrus 3:15). Dit is meer een reactieve houding. God vraagt ook een actieve houding en daarvoor mag je bidden voor een open deur om over de Heere Jezus op je werk te spreken. Schaam je niet voor het Evangelie (Romeinen 1:16).

Ik word getreiterd op mijn werk. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Treiteren en pesten is echt verwerpelijk. Allereerst is het belangrijk om dit bespreekbaar te maken. Als het met de collega zelf niets oplevert, moet je dit met de leidinggevende bespreken en/of de vertrouwenspersoon in de organisatie. 

Leidt dit niet tot verandering, dan is het zaak om hiervoor te bidden. Wat is Gods wil? 1 Petrus 2:19 zegt dat het genade is als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. De andere kant is 1 Korinthe 7:21b Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Het blijft een zaak van persoonlijke leiding van God wat Hij in deze situatie met jouw leven wil.

Ik heb ruzie met mijn baas. Moet ik blijven of weggaan?

Belangrijk in deze zaak is om helder te hebben waar de oorzaken liggen. Allereerst roept de Bijbel op je eigen hart te onderzoeken. Dus wat is jouw aandeel? Als dit er is, dan doe je er goed aan om – mocht je hierin fouten hebben gemaakt – dit te belijden aan jouw leidinggevende.

Stel dat het inderdaad (vooral) aan je werkgever ligt, dan plaatst het je voor een moeilijke situatie. Blijf je of ga je weg? Dit is een zaak van gebed om de wil van God in deze situatie te ontdekken. Vertrek niet zomaar. Het kan zijn dat God deze situatie toelaat om jou te vormen naar het beeld van de Heere Jezus, om te laten zien aan andere collega’s hoe jij als christen omgaat met deze situatie en/of omdat Hij een doel heeft met jouw leidinggevende.

Leren buigen en nederigheid oefenen kan echt een doel zijn waarom God dit gebruikt in jouw leven.

Ik kan nauwelijks rondkomen. Is zwart geld dan niet verkeerd?

Als je financieel niet of nauwelijks rond kunt komen, is dat niet makkelijk. De verleiding is dan groot om makkelijker aan meer geld te komen. Als je zwart kunt werken, houd je veel meer over. De vraag kan dan bij je bovenkomen of dit dan wel mag. Je hebt het geld immers hard nodig. Zo komt echter de verzoeker naar je toe om je te verleiden tot zonde. Je zoekt de oplossing dan in de verkeerde richting. Breng je nood voor Gods aangezicht. Psalm 55:23 Werp uw zorg op de HEERE en Hij zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Hij zal voorzien, al worden we in ons geloof soms op de proef gesteld. Roep God aan op Zijn beloften. Dat kun je alleen doen als je in je geweten vrij bent.