Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

U en uw huisgezin #1

Serie artikelen door Arie Slingerland (Gouderak) over het gezin 

Onder deze titel wil ik een aantal korte artikelen schrijven die naar mijn inzicht kunnen helpen bij de opvoeding van onze kinderen. Ik wil daarbij de Bijbel, Gods Woord, openen om te zien welke teksten ons als ouders kunnen bemoedigen en houvast geven. Maar ook de nodige voorbeelden uit de Bijbel aanhalen waar het fout gegaan is om ons te behoeden voor verkeerde keuzes als vader of moeder. 

Het is mijn vaste overtuiging dat als de Heere ons als gelovigen kinderen toevertrouwd, het ook Zijn bedoeling is dat deze kinderen hem eeuwig toebehoren. De ouders hebben de plicht om de aan hen toevertrouwde kinderen voor Hem op te voeden. Niet voor deze wereld of zelfs maar voor deze aarde, maar voor Christus en voor de hemel. Kinderen horen bij de gemeente van God, hoewel ze pas na hun persoonlijk geloof in het Evangelie van de behoudenis verzegeld worden met de Heilige Geest en dan ook lid van het lichaam van Christus worden. Het Evangelie van de behoudenis houdt in dat een mens als eerste gelooft dat de Heere Jezus voor zijn of haar zonden gestorven is en ten tweede dat Hij is opgewekt tot zijn of haar rechtvaardiging. En dat kinderen van gelovige ouders erbij horen en geen (ongedoopte) heidenen zijn wordt o.a. duidelijk uit Efeze 6 vers 1. Deze brief is geschreven aan de heiligen en gelovigen die in Efeze zijn en in deze brief worden ook de kinderen aangesproken. Zo ook in de brief aan de Kolossenzen (Hfdst.3:20). 

Dat God niet slechts individuen maar hun hele huisgezin op het oog heeft bij hun redding vinden we door de gehele schrift. Noach bereidde een ark voor zijn huisgezin, Abraham werd met zijn huis aan de besnijdenis onderworpen, en Rachab werd gered van het oordeel over Jericho met allen die in haar huis waren. Bij haar waren het nog niet eens haar kinderen. Zoek maar eens op hoe ruim zij het opvatte! Onze God beschaamd het geloof van een mens nooit. Nu zou u kunnen zeggen: maar er zijn toch veel godvrezende mensen waarvan de kinderen een wereldse, van God afwijkende weg hebben gekozen? Nu, dat is inderdaad het geval, maar God roept ons op niet te kijken naar omstandigheden maar te wandelen in geloof. En Hij moedigt ons aan te geloven, want het Goddelijk Woord ( in Handelingen 16:31) tot de cipier luidt: “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden, u en uw huisgenoten.” 

Als we slechts kijken naar de geschiedenis en ons door ervaringen laten leiden, lijken we op de drie vrienden van Job, die niet recht van de Heere spraken. Toch zien we in de Schrift en in de geschiedenis ook voorbeelden van gelovigen waarvan de kinderen in het geloof voortwandelen. 

In de geschiedenis voor Noach stond de persoonlijke verhouding en verantwoordelijkheid centraal, zoals we bijvoorbeeld zien bij Abel en Henoch. Maar na Noach begon een nieuwe ontwikkeling in de handelingen van God met de mens. Verantwoordelijke regering werd ingevoerd en God gebood: “Vergiet iemand het bloed van een mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden” (Gen 9:6) Dit was nieuw in de ordening van God en met het invoeren van regering maakt God ook de verhouding in het huisgezin duidelijk, met de daaraan verbonden verantwoordelijkheid van het hoofd van het gezin. “Ga in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent.” (Gen.7:1) Er wordt geen melding gemaakt van het geloof of de rechtvaardigheid van de gezinsleden, maar het hele huis ging de ark binnen op grond van de rechtvaardigheid van het hoofd. Zelfs Cham die zich naderhand zo slecht gedroeg werd op de plaats van uiterlijke zegening gebracht op grond van de rechtvaardigheid en het geloof van zijn vader. “ Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. 

Vragen zijn altijd welkom: geloofsopvoeding@hartvoorhetgezin.nl of direct naar arieslingerlandmb@me.com

Terug naar overzicht