Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

U en uw huisgezin #4

Beste ouders,

Geloof is het allerbelangrijkste, u geschiede naar uw geloof. Jullie kunnen de beste aanwijzingen vanuit de Schrift of op de Schrift gebaseerde tips van bijvoorbeeld C.H. MackIntosh, G.C. Willis of Tedd Tripp opvolgen en in praktijk brengen, maar het is niet uit werken maar uit geloof!

Wat ik hiermee duidelijk wil maken, is dat we allereerst geloof (= vertrouwen) moeten hechten aan wat in de Bijbel over onze huizen/huisgezinnen wordt vermeld. De Bijbel is hier heel duidelijk over. Noach werd bevolen een ark gereed te maken tot redding, tot behoudenis, tot zaligheid van zijn gezin. Hebreeën 11:7.

En het goddelijk Schriftwoord tot de gevangenbewaarder in Filippi op zijn vraag: wat moet ik doen om gered te worden, luidt: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden, u en uw huis.’ Hij vroeg daar niet eens om: hij vroeg voor zichzelf om gered te worden. Maar God ziet ons niet alleen als individuen maar hij ziet ook ons huis als onlosmakelijk met ons verbonden. En prijs Hem dat Hij niet alleen onze redding op het oog heeft maar ook de redding van ons huis.

Nu kunnen jullie natuurlijk zeggen: ‘Maar we zien om ons heen veel huisgezinnen van Godvrezende ouders met kinderen die totaal verkeerde wegen gaan.’ Helaas is dat de praktijk, maar geloof ziet niet op ervaringen uit de praktijk maar op God en vertrouwt op het Woord van God.

Zijn woord leert ons dat wij mogen geloven (= vertrouwen) in Hem voor onze redding en ook voor de redding van ons huisgezin. En hierbij hoeven we niet alleen te denken aan de kinderen die ons zijn toevertrouwd maar ook aan het gezin, de familie waarin we geboren zijn. Dat vinden we bij uitstek in de geschiedenis van Rachab die in Jericho woonde. Door geloof verborg zij de verspieders van Jozua. Zij vroeg aan de verspieders om goedertierenheid voor het huis van haar vader! Jozua 2:12. Ze vroeg om de redding van haar vader, moeder, broers en zussen en al wat van hen is (vers 13). De voorwaarde was echter: het scharlaken koord. En ze moest haar familieleden in haar huis verzamelen (Jozua 2:18-19).

Dus is het enerzijds belangrijk om in geloofsvertrouwen de redding van ons huisgezin van de Heere te verwachten en anderzijds te zorgen dat onze verwanten ‘in het huis zijn’. Dat wil zeggen: onder het gezag van de Heere en Zijn Woord gebracht. Jozua 2:19 leert dat al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaat, zijn bloed zal op zijn eigen hoofd rusten. De onzen moeten ook op de plaats van geloofsgehoorzaamheid zijn, in deze geschiedenis was dat: in het huis van Rachab dat door het scharlaken koord was gekenmerkt. Als zij volwassen zijn kunnen ze daar zelf voor kiezen. Als ze nog niet kunnen kiezen dan moeten de ouders dat doen. Zij zijn dan voor hen verantwoordelijk. Maar we zullen ook voor Hem erkennen dat als het van onze verantwoordelijkheid afhangt, wij zullen falen. Daarom pleiten we voor al de onzen op de genade van God en het offer van Christus. Maar we zullen ook de onzen niet voor deze wereld opvoeden en hen niet toestaan om in deze tegenwoordige boze wereld op te groeien maar hen onder het gezag van Christus brengen en voor Hem opvoeden. En dat zowel voor hun eeuwige bestemming alsook voor hun plaats hier op aarde zolang zij hier leven.

Terug naar overzicht