Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

U en uw huisgezin #7

Beste ouders,

In onze ingewikkelde maatschappij moeten kinderen al jong naar school en zullen de meeste ouders niet de tijd en capaciteiten hebben om hun kinderen het onderwijs te bieden dat op de scholen gegeven wordt. Gelukkig hoeft dat ook niet, als u zich maar wel realiseert dat thuis de plek is voor het geven van Bijbels onderwijs.

Daarom staat er in Efeze 6:4 “En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.” Het is dus een opdracht aan de vaders om hun kinderen op te voeden, te onderwijzen en terecht te wijzen in de dingen van de Heere, van Zijn Woord. Daar schieten we maar al te gemakkelijk in tekort en het gevaar dreigt zelfs dat wij mannen en vaders het maar afschuiven op moeder de vrouw, of de kerk, of de (christelijke) school. Dit Schriftgedeelte leert duidelijk dat het de verantwoordelijkheid van de vaders is om hun kinderen op te voeden. Het is een list van de boze als we gaan denken dat het niet of maar een beetje de zaak van vaders is.

Ook in het oude testament vinden we veel oproepen aan het volk van God (toen: Israël) om hun kinderen de woorden van God in te prenten. Bijvoorbeeld: Deuteronomium 6:5-7: “Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

En Exodus 10:1-2: “Daarna zei de HEERE tegen Mozes: Ga naar de farao toe, want Ík heb zijn hart en het hart van zijn dienaren onvermurwbaar gemaakt, zodat Ik deze tekenen van Mij in zijn midden kan verrichten, en zodat u ten aanhoren van uw kinderen en uw kleinkinderen kunt vertellen wat Ik in Egypte heb aangericht, en wat Mijn tekenen waren die Ik onder hen verricht heb. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.”

In Jozua 4:6 lezen we: “Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen: Wat betekenen deze stenen voor u?” Het is dus niet alleen belangrijk dat we hen de objectieve waarheid vertellen, voor ons en hun verstand, maar ook wat het voor onszelf betekent. Dus het subjectieve, wat het voor ons hart betekent! En ik denk zeker dat dat nog meer indruk op hen zal maken en zorgt dat ze deze dingen (de dingen van God) niet vergeten.

In Jozua lezen we vervolgens: “Dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan (het oordeel, de doodsrivier) werd afgesneden voor de ark van het verbond (de persoon van de Heere Jezus) van de HEERE. Toen hij (de Heere Jezus) door de Jordaan ging, (Hij heeft het oordeel over de zonde ondergaan) werd het water van de Jordaan afgesneden (het oordeel kan ons nooit meer bereiken). Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in eeuwigheid.”
Tot in alle eeuwigheid zullen wij Hem gedenken, loven, prijzen en aanbidden omdat Hij voor ons het oordeel heeft gedragen.

Zo’n monument van gedenkstenen kan in ons dagelijks leven bijvoorbeeld ons gemeenschappelijke altaar zijn: de Tafel van de Heere waar we Zijn avondmaal vieren om aan Hem te denken en onze offeranden van lof, dank en aanbidding te brengen. We mogen ook een persoonlijk altaar hebben, zoals de aartsvaders, waar we regelmatig (dagelijks?) onze offeranden brengen en de Heere Jezus en de Vader lofprijzen en aanbidden. Als we onze kinderen meenemen en hierin betrekken, en zij zien ons aangaan aan de avondmaalstafel of ze horen ons bidden, dan zullen ze vroeg of laat met vragen komen. Voor ons als ouders is dit een aanleiding om hen te onderwijzen. Ook als ze niet met vragen komen, kunnen we hen over deze belangrijke onderwerpen onderwijzen.

Terug naar overzicht