Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

U en uw huisgezin #8

Loïs

“Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont.” (2 Timotheüs 1: 5)

Velen van jullie hebben weleens de uitdrukking gehoord: “God heeft geen kleinkinderen” of: “Genade is geen erfgoed”. Als men daarmee bedoelt dat onze kinderen niet ‘vanzelf’ wedergeboren worden of tot geloof komen, begrijp ik wel iets van de bedoeling. Maar het is geen citaat uit het Woord van God. Daarom gebruik ik deze uitdrukkingen nooit. Ook niet omdat ze voorbij gaan aan een belangrijke waarheid uit de Schrift: “God heeft niet slechts onze persoonlijke verlossing op het oog maar die van ons huisgezin.” Ik wilde wel dat deze uitdrukking veel meer bekendheid zou krijgen. De hier aangehaalde passage uit het Woord kwam weer sterk voor mijn aandacht na het overlijden van ons kleindochtertje Loïs, 11 maanden oud, op 27 maart van dit jaar (2018).

Er is in dit gedeelte sprake van ongeveinsd geloof. Dat is oprecht, origineel, niet gehuicheld geloof, dat in grootmoeder Loïs heeft gewoond en daarna in haar dochter Eunice en daarna in de zoon van de dochter: Timothëus. Kennelijk kan zulk geloof van ouder op kind overgaan! Kinderen luisteren niet zozeer naar wat jij zegt, maar volgen wel jouw gedrag na. Kinderen merken beter dan iemand anders of hun ouders vanuit geloof leven en of dit echt of gehuicheld is, want kinderen maken ons in heel veel omstandigheden en situaties mee. Als kinderen ongeveinsd geloof opmerken en dan ook de waarde van dat geloof voor de ouders zien, zullen ze zich wel tweemaal bedenken om dat geloof te verlaten! Integendeel, ze zullen ernaartoe worden aangetrokken!

Zijn wij oprecht en hebben we ongeveinsd geloof? Of dragen we kleren van twee soorten stof? (Deuteronomium 22:11) Dat wil zeggen: is ons uiterlijk gedrag, waar de kleding van spreekt, vanuit dezelfde beginselen? Als we thuis zijn of in de gemeente, of in ons sociale leven, of op het werk? Als dat niet zo is, dan dragen we kleding van twee soorten stof, dan leiden we een leven vanuit verschillende beginselen. En onze kinderen hebben dat het eerst door. Gehuicheld geloof zal hen van de waarheid vervreemden.

Onze God is een God van herstel! Als we in enig opzicht gefaald hebben, kunnen we door een weg van oprechte belijdenis en berouw tegenover Hem en tegenover onze kinderen op herstel vertrouwen.

Nog even terug naar 2 Timotheüs 1. In de verzen 8-10 lezen we: “Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie.”

Wat een rijkdom! Dat gunnen we toch aan onze kinderen, ja aan alle mensen!

Terug naar overzicht