Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Verkering en de gevaren van liefkozen

Oorspr. “Courtship and the Dangers of Petting” Sword of the Lord, Murfreesboro, USA, 1943 (John R. Rice)

Verloofd? gefeliciteerd
Het valt niet mee om in de wereld van vandaag te leven en daarbij vrij te blijven van de invloed die er van uitgaat Heb je vandaag de krant al gelezen? De schunnigste bioscoop-advertenties komen op je af. Heb je de t.v. aan gehad? Een avond waarop geen “bloot” in de programma’s is opgenomen, komt nauwelijks voor. Kom je wel eens langs een tijdschriftenkiosk? Van alle kanten lachen schaars geklede dames je toe. Daar sta je dan, als jonge christen, als iemand die weet dat hij niet zelf de baas is, maar onder het gezag van zijn Heer staat. Als iemand die Christus liefheeft, Christus, de Zoon van God, van wie Paulus zegt: “Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20). Daar sta je dan als iemand die trouw wil blijven aan de Heer Jezus. En Hij heeft gezegd dat, als je Hem liefhebt, je zijn geboden zult bewaren. Laten we elkaar niets wijsmaken. We zijn allemaal van vlees en bloed, en alle vuiligheid glijdt ons niet bij de koude kleren af. Punt één: we hebben een lichaam als ieder ander, dat ook zijn seksuele aandrang kent. Dat laatste is niet meer dan normaal en op zichzelf ook geen zonde. Punt twee: we hebben van Adam een verdorven hart meegekregen - en dat is wél zondig. Dat oude, natuurlijke hart speelt ons ook als christen nog heel vaak parten. Misschien ben je verloofd. Misschien ook nog niet en heb je nog maar net “verkering” zoals dat heet. Als je deze stap met de Heer hebt gedaan: gefeliciteerd! ‘t Is een zeldzaam mooi geschenk van God, de ontluikende liefde tussen een jongen en een meisje, een jonge man en een jonge vrouw. Nou echt niet om somber te zijn, maar er dreigen ook gevaren. In de wereld om je heen heerst de geest van: allesmag-als-je-maar-van-elkaar-houdt. Wij weten wel beter, maar helaas sluit de mentaliteit van de wereld zo akelig precies aan bij onze eigen natuurlijke verlangens! Het is niet te ontkennen dat de verleidingen soms verschrikkelijk groot worden. Daarover willen we op de volgende bladzijden eerlijk en open met elkaar “praten” en er over nadenken aan de hand van wat de bijbel zegt.

Liefde binnen het huwelijk: een geschenk van God
Seks
Een geladen woord. Is ze dan zondig, die seksuele begeerte? In geen geval. Als we seks maar niet gebruiken buiten het terrein dat God ervoor gegeven heeft: het huwelijk. “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn” (Genesis 2:4; Efeze 5:31). Dat wil dus zeggen:

1. dat je volwassen moet zijn, want er wordt gesproken over “een man” en ,”zijn vrouw”;

2. dat de man zijn ouderlijk huis verlaat, en een vrouw openlijk tot zijn vrouw maakt;

3. dat dan, als het huwelijk is gesloten: “die twee tot één vlees zullen zijn”. Die twee, en niet willekeurig twee.

Alleen als we deze door God in de schepping gelegde grenzen eerbiedigen, zullen we ook de vreugde genieten die Hij ons wil geven. Want dat wil Hij, ook in de liefdesverhouding tussen man en vrouw. De bijbel geeft ons een prachtige uiteenzetting van ingetogen en heilige huwelijksliefde. In het Hooglied vind je de geschiedenis van een bruidegom en een bruid. Het boek heeft beslist een diepere betekenis: we vinden er een beeld in van de liefde van Christus voor zijn gemeente en van de gemeente voor Christus. Maar wij kunnen ook rustig letterlijk lezen: daar is de liefde, de uitbundige vreugde en het samen gelukkig zijn van een jong paar, wier liefde is uitgemond in een huwelijk. In het Hooglied kan iedere bruidegom iets terugvinden van zijn eigen heilige vreugde over de schoonheid van het lichaam van zijn bruid, over het heerlijke van haar overgave aan hem. Salomo wordt blijkbaar als bruidegom geschilderd. Luister naar wat hij zegt:

“Zie, gij zijt schoon, mijn liefste,

o, gij zijt schoon;

door uw sluier heen,

uw haar is als een kudde geiten,

die neergolven van Gileads gebergte.

Uw tanden zijn als een kudde geschoren schapen

die opkomen uit het wed,

alle met tweelingen,

en zonder jongen is er geen.

Als een scharlaken draad zijn uw lippen

en liefelijk is uw mond.

Als een gespleten granaatappel zijn uw slapen,

door uw sluier heen.

Uw hals is als de Davidstoren,

die gebouwd is met tinnen;

de duizend schilden hangen daaraan,

en alle zijn beukelaars van helden.

Alles is schoon aan u, mijn liefste,

zonder enig gebrek zijt gij”. (Hooglied 4:1-4 en 7)

En de bruidegom gaat verder:

“Hoe schoon zijn uw schreden in de sandalen, vorstendochter!

De welvingen van uw heupen zijn als sieraden,

werk van meesterhanden.

Uw navel is een welgerond bekken,

waaraan geen gemengde wijn ontbreke;

uw schoot is een tarwehoop,

omzoomd met leliën.

Uw beide borsten zijn als tweelingjongen van gazellen.

Uw hals is als een ivoren toren,

uw ogen zijn als de vijvers van Hesbon

bij de poort van Bath-Rabbim,

uw neus is als de toren van de Libanon,

uitziende op Damaskus,

uw hoofd op u is als de Karmel,

uw haardos is als purper:

een koning is gevangen in die lokken.

Hoe schoon zijt gij, liefde;

hoe heerlijk onder wat men verlangen kan!

Ja, uw ranke gestalte is als een palm,

en uw borsten zijn als dadeltrossen.

Ik zei: Ik wil die palm beklimmen

en zijn vruchtentrossen plukken.

Mogen uw borsten als druiventrossen zijn,

de geur van uw adem zij als appels,

uw verhemelte als de kostelijke wijn ..”. (Hooglied 7:1-9a).

Dit is heilige grond. Laten we deze bijbelgedeelten maar met grote eerbied lezen. Zulke liefdesuitingen horen thuis in een huwelijk. Het is goed en het is ook duidelijk Gods bedoeling dat een man trots is op de schoonheden van het lichaam van zijn vrouw, dat zij voor hem “zonder enig gebrek” is. Maar we moeten wel voorzichtig zijn. Het beeld dat we hier vinden, zou worden besmeurd als we dit gedeelte lezen met in ons achterhoofd de erotische liefkozingen en handtastelijkheden tussen twee mensen die niet voor hun hele leven aan elkaar gegeven zijn. Twee mensen die niet “tot één vlees” geworden zijn, twee mensen die niet voor God en mensen elkaar voor het leven trouw hebben beloofd. Er is nog een andere kant: de gevoelens van de bruid ten opzichte van haar bruidegom. We luisteren naar de bruid:

“Hij kusse mij met de kussen van zijn mond!” (Hooglied 1:2)

“Mijn geliefde is mij een bundeltje mirre,

rustend tussen mijn borsten.

Mijn geliefde is mij een tros van hennabloemen

in Engedi’s wijngaarden.

Zie, gij zijt schoon, mijn geliefde, ja, heerlijk,

en lommerrijk is onze legerstede,

de balken van ons huis zijn ceders

en onze panelen cypressen”. (Hooglied 1:13-17)

“Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis

en zijn banier over mij was de liefde.

Sterkt mij met rozijnenkoeken,

verkwikt mij met appels,

want ik bezwijm van liefde.

Zijn linkerarm is onder mijn hoofd

en zijn rechterarm omvangt mij!” (Hooglied 2:4-6)

Dit is een reine, sterke huwelijksliefde. Hooglied 8 zegt ervan in vers 6 en 7:

“Leg mij als een zegel aan uw hart

als een zegel aan uw arm.

Want sterk als de dood is de liefde,

onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht,

haar vlammen zijn vuurvlammen,

een vuurgloed van de Here.

Vele wateren kunnen de liefde niet blussen

en rivieren spoelen haar niet weg.

Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde,

smadelijk zou men hem afwijzen”.

Deze liefde is sterk als de dood. Deze liefde kan niet worden geblust door water, of weggespoeld door rivieren. Deze liefde kun je niet kopen tegen welke prijs dan ook. Dit is reine huwelijksliefde, waarbij ieder van de partners zich volledig aan de ander geeft; een liefde die niet bevlekt mag zijn door zonde: want “onverbiddelijk als het rijk van de doden is de hartstocht”, of zoals we ook zouden kunnen vertalen: “de jaloersheid”. De hierboven aangehaalde Schriftplaatsen zijn het geïnspireerde Woord van God, laten we dat wel bedenken. Absolute vrijheid voor liefkozingen en liefdesgemeenschap is binnen bepaalde grenzen in het huwelijk op zijn plaats. “Elke goede gave en elk volmaakt geschenk daalt van boven neer, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is, of schaduw van omkering” (Jakobus 1:17). Denk aan de hof van Eden. Adam en Eva waren rein en kenden de zonde niet, en we lezen dat ze naakt waren en zich niet voor elkaar schaamden (Gen. 2:25). Maar het is overduidelijk, dat intieme liefkozingen en omhelzingen tot seksuele omgang leiden. Zo heeft God het ook bedoeld, maar dat betekent dan wel dat zulke intimiteiten voor getrouwde mensen zijn. De Schrift geeft aan dat kussen en liefkozingen vaak leiden tot hoererij. De bijbel spreekt er ronduit over Neem hoofdstuk 7 van de Spreuken eens. Daar zie je hoe een gewone jongeman, die zijn verstand niet gebruikt, door een hoer tot zonde wordt gebracht. “Zij grijpt hem en kust hem; met een onbeschaamd gezicht zegt zij tot hem … Kom, laat ons zwelgen in minne tot de morgen toe en genieten van liefde” (Spreuken 7:13, 18). Je kunt er op rekenen dat zulke kussen, zo’n vleierij en de sensatie van lichamelijk contact met een vrouw tot hoererij leiden In Spreuken 5:15-23 vinden wij nog een kenmerkend gedeelte: “Drink water uit uw eigen regenbak en welwater uit uw eigen bornput. Moeten uw bronnen op straat overstromen, uw waterbeken op de pleinen? Zij moeten voor u alleen zijn, niet voor vreemden nevens u. Uw bron zij gezegend, verheug u over de vrouw van uw jeugd: een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree; laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken, wees bestendig verrukt over haar liefkozingen. Waarom zoudt gij dan, mijn zoon, afdwalen naar een vreemde, de boezem van een onbekende omarmen? Want voor de ogen van de Here liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn gangen. Zijn ongerechtigheden vangen de goddeloze, in de strikken van zijn zonde raakt hij vast. Hij sterft, omdat tucht hem ontbreekt, door zijn grote dwaasheid verdwaalt hij”. Hier staat dat bepaalde voorrechten er alleen maar zijn voor een getrouwd paar, en voor niemand anders. “Verheug u over de vrouw van uw jeugd; een lieflijke hinde, een bekoorlijke ree; laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken, wees bestendig verrukt over haar liefkozingen”, zegt de Heer. Zulke intimiteiten zijn gereserveerd voor gehuwden. Anders kunnen ze gemakkelijk leiden tot hoererij en het oordeel van God met zich meebrengen. Meerdere keren noemt God het strelen van de borsten als een deel van de zonde van hoererij of overspel. Bijvoorbeeld in Ezechiël 23:8 en 21. Dat seksueel verkeer buiten het huwelijk tegen de gedachten van God ingaat, blijkt duidelijk uit Deuteronomium 23 :28, 29. Daar vermeldt Gods Woord de straf die moet volgen in een bijzonder geval van zondige gemeenschap: “Wanneer een man een meisje ontmoet, dat nog maagd is en niet ondertrouwd, haar aangrijpt en gemeenschap met haar heeft, en zij worden betrapt - dan zal de man, die bij haar gelegen heeft, aan de vader van het meisje vijftig zilverlingen geven, en zij zal hem tot vrouw zijn, omdat hij haar onteerd heeft; hij zal haar niet mogen wegzenden, zolang hij leeft”. Zelfs seksueel contact in “noodgevallen” wordt in de wet van Mozes verboden. Op een andere plaats lezen we: “Wanneer mannen met elkaar vechten en de vrouw van de een komt tussenbeide om haar man te bevrijden uit handen van degene die hem slaat, en zij steekt haar hand uit en grijpt hem bij zijn schaamdelen, dan zult gij haar hand afkappen; gij zult haar niet ontzien” (Deut. 25:11, 12). Kan het nog duidelijker? Zie je hier niet ondubbelzinnig hoe slecht het is als mannen en vrouwen, die niet met elkaar getrouwd zijn, zich allerlei vrijheden veroorloven met elkaars lichamen, met welk motief dit dan ook gebeurt?

Wees voorzichtig met je hartstochten!
Laten we het nog eens duidelijk stellen: seks is van God. God heeft het lichaam van de man en de vrouw zo gemaakt dat ze behoefte gevoelen aan elkaar, en dat ze beiden, in een heilig huwelijk verenigd, deel zouden hebben aan de voortplanting van het mensengeslacht. De schepping is door God zó geordend: als een man en zijn vrouw elkaar met hun hele hart liefhebben, zal dat leiden tot seksuele omgang en het verwekken van kinderen. Met andere woorden: Gods bedoeling was, dat bij een natuurlijk verloop van zaken uit alle normale huwelijken kinderen zouden voortkomen. Als je dus uiting geeft aan je liefde tegenover elkaar, zal dat de seksuele begeerte wakker maken. Maar als seksuele begeerte buiten het huwelijk wordt gestimuleerd door nauw lichamelijk contact, is de kans groot dat alle weerstanden wegvallen. Ingetogenheid, een christelijke opvoeding, een rein hart, goede bedoelingen, een sterke wil, dat alles kan bezwijken voor de kracht van opgewekte seksuele begeerte. We kunnen dat ook anders uitdrukken: de seksuele drift is een soort automatisme. Het is een van de krachtigste van alle menselijke driften, misschien wel sterker dan welke andere menselijke drift ook, behalve die van het zelfbehoud. Veel dingen en veel gewoonten in het leven gaan vanzelf, zonder dat de wil er bij te pas komt. Een alcoholist kan een glas bier nemen, zonder ook maar enigszins in staat te zijn om zijn wil in bedwang te houden, tot hij zo dronken is als een kanon. Met mannen en vrouwen, of jongens en meisjes, die met hun seksuele gevoelens spelen, kan het net zo gaan. Door het liefkozen, het elkaar strelen, het elkaar omhelzen en kussen, kun je gemakkelijk je zelfbeheersing verliezen en verder gedreven worden tot iets wat je je heilig had voorgenomen nooit te doen. Denk niet: dat kan mij niet gebeuren. Als je een spelletje wilt spelen met je lichaam, kunnen de lichamelijke hartstochten gemakkelijk de overhand krijgen. Dan zijn goede wil en een goed karakter nergens meer. Dat geldt trouwens zowel voor vrouwen als voor mannen, zowel voor “nette” als voor “slechte” mensen. Als de seksuele begeerte eenmaal is opgewekt, is zij praktisch niet meer te stuiten. Dan mag je nog zo goed weten dat de begeerte naar een ander dan de huwelijkspartner zondig en gevaarlijk is, op dat moment vergeet je het. Net zoals het gevaar en de zondigheid van het drinken van overmatige hoeveelheden alcohol en het spuiten van drugs vergeten worden, als een diepgewortelde hunkering is ontstaan door langdurige gewoonten. De beste christen in de wereld kan blijken een niet goed genoeg christen te zijn, als hij niet sterk genoeg is om intieme liefkozingen achterwege te laten. Een alcoholist kan in tranen beloften afleggen en geloften doen en plechtig zweren dat hij nooit weer zijn vrouw verdriet zal doen door opnieuw te drinken - maar één glas bier kan hem er al toe brengen zich weer in dronkenschap en verderf te storten. Evenzo kan een man al zijn geloften breken, al zijn voornemens vergeten, al zijn reine liefde opgeven, door de verblindende, verlammende uitwerking van opgewekte seksuele begeerten. Dat geldt evengoed voor een vrouw. Een meisje ging naar een feestje met haar verloofde. De trouwplannen waren er al. Er werd natuurlijk gedanst. Ze danste met een medestudent, van wie ze overigens helemaal niet hield. Na verschillende keren samen gedanst te hebben, werden ze beiden zó door lichamelijk verlangen aangegrepen, dat het hun uit de hand liep. Ze zonderden zich af en plukten de verboden vrucht. Huilend vertelde ze me later dat ze helemaal niet van die jongen hield, en dat haar hart nog steeds uitging naar haar verloofde. Ze was totaal van de kaart geraakt door lichamelijke driften, die op zichzelf volkomen normaal zijn; driften die elke normale vrouw heeft, maar die nooit zo sterk hadden moeten worden opgewekt, behalve in het huwelijk door haar eigen man. Seks is een gave van God. Ze is bedoeld voor ons geluk en voor ons welzijn. Ze is bedoeld om man en vrouw samen te binden in wederkerige liefde en toewijding tijdens een lang leven. Ze is bedoeld om uit te monden in gelukkige gezinnen, waarin wederzijdse liefde de band vormt tussen ouders en kinderen. Maar als ze wordt bedorven door verkeerd gebruik, zonder rekening te houden met Gods Woord, kan seks de meest dodelijke vijand worden van iedere man of vrouw en tot verschrikkelijke ellende leiden. Ongeremd vrijen leidt tot intiem minnekozen en omhelzen, waardoor sterke seksuele opwinding wordt veroorzaakt. Dat is echter alleen voor echtgenoten bedoeld. Normaal gesproken maakt het lichaam zich steeds klaar als er iets van een bepaalde functie verwacht wordt. Als je bijvoorbeeld eten ziet of ruikt, wordt het bloed naar je maag gedirigeerd en wordt speeksel in de mond en worden maagsappen in de maag geproduceerd om het voedsel te verwerken. Angst doet bepaalde klieren stoffen afscheiden, die in het bloed het lichaam klaarmaken voor een gewelddadig optreden. Ze maakt ook dat de ogen wijder opengesperd worden om het gevaar beter te zien. Angst maakt automatisch de ademhaling dieper en het lichaam neemt meer zuurstof tot zich, om klaar te zijn om te vechten of hard weg te lopen. Zo gaat het ook bij intiem lichamelijk contact. Het lichaam wordt klaargemaakt voor de geslachtsdaad. Bloedvaten rondom de geslachtsorganen gaan uitzetten en worden met bloed gevuld, ze worden groter en gevoeliger, waardoor de seksuele begeerte nog toeneemt. Bepaalde klieren worden geprikkeld om stoffen af te scheiden. Bij de man wordt sneller sperma geproduceerd en miljoenen zaadcellen worden klaargemaakt. Het hele lichaam schreeuwt dan om seksuele gemeenschap. Het hart klopt sneller, de ademhaling gaat dieper. Deze toestand wordt veroorzaakt door minnekozen, vrijen en kussen, door nauw lichamelijk contact bij het dansen. Ze wordt ook veroorzaakt als je gedachten en verbeelding zich richten op seksuele zaken, zoals bij het kijken naar een seksfilm of het lezen van seksboeken, het kijken naar naaktfoto’s of het ontklede lichaam van iemand van het andere geslacht. Deze prikkeling is niet van tijdelijke aard, zeker niet bij de man. De enorme hoeveelheid zaadvloeistof, die door de mannelijke organen wordt geproduceerd, zal steeds terugkerende seksuele begeerten oproepen, tot zij uitmondt in geslachtgemeenschap of in zelfbevrediging. Zelfs de herinnering aan minnekozen zal de verbeelding en de seksuele begeerte naderhand nog lang prikkelen. Wie getrouwd is, weet dat het bovenstaande waar is. En jonge mensen die hebben toegegeven aan hun behoefte om te minnekozen en die nauwlettend hebben opgemerkt wat er plaatsvond, weten dat er een verschrikkelijke verleiding voortkomt uit ongeremd vrijen.

Bittere vruchten
Dit vrijen kan leiden tot ongeoorloofde gemeenschap tussen een jongen en een meisje, een man en een vrouw. Het brengt in ieder geval groot gevaar voor allen die eraan toegeven. Maar er zijn nog andere schadelijke gevolgen. Als je door Gods genade bewaard wordt voor zondige gemeenschap, kunnen die andere gevolgen je toch duur komen te staan. Ten eerste: als je je op dit gebied vrijheden veroorlooft, zul je daardoor later veel minder vreugden in het huwelijk ervaren. Het mooie van een huwelijk is voor een belangrijk deel, dat het nieuw en ongerept terrein is, waarvan twee mensen alleen samen genieten. Welke man, die de lichamen van andere meisjes en vrouwen heeft betast, gestreeld, gekust en omhelsd, kan tot zijn vrouw komen met dezelfde heilige eerbied, hetzelfde ontzag alsof hij heilig en rein had geleefd en zijn lichaam en zijn seksuele belangstelling helemaal voor haar had bewaard? De andere kant van de medaille is precies zo: denk je dat een man net zo van de liefkozingen van zijn vrouw zal genieten als hij weet dat ze door anderen betast, omhelsd en gekust is en dat haar hartstochten zijn opgewekt door de liefkozingen van wie weet hoeveel andere mannen? Zonder twijfel is het zo dat intiem lichamelijk contact vóór het huwelijk, het huwelijk zelf op een wankel fundament zet. Zonder twijfel zijn veel echtparen gescheiden omdat er geen vreugde, geen echte, heilige eenheid van hart en ziel in het huwelijk was. De eerste ervaringen in het huwelijksleven moeten man en vrouw voor altijd samenbinden in wederkerige liefde, eerbied en vreugde. Ze moeten steeds meer voelen dat ieder van hen voor de ander gemaakt is en voor niemand anders, en dat ieder een plaats heeft in het hart, het leven en de ervaring van de ander, die niemand anders ooit gehad heeft of zou kunnen hebben. Als een huwelijk niet bepaalde exclusieve rechten inhoudt, waarom zouden mannen en vrouwen zich dan nog gebonden voelen door het huwelijk? En één van de oorzaken dat de band losser wordt kan zijn: nauw lichamelijk contact met anderen vóór het huwelijk. Een tweede verdrietig gevolg: door met meer jongens contact te hebben, kan een meisje al haar kansen op een gelukkig huwelijk verspelen. ‘t Is waar, ook mannen kunnen worden verleid en zelf vrouwen tot erotische handelingen verleiden. Maar het vreemde is dat in zulke gevallen de man nog een bepaalde moraal hooghoudt en inwendig eigenlijk een afkeer heeft van de meisjes die zich daarvoor lenen. Vrouwen en meisjes die hun lichaam gemakkelijk aan een man ter beschikking stellen, verliezen vaak het respect van hun mannelijke partner. Dat is grondig verkeerd. Het is een soort dubbele moraal. Maar het is zo; uit veelvuldige gesprekken, vooral met jonge mannen, weet ik, (en honderden gevallen bewijzen het) dat mannen soms omgang hebben met een meisje met wie ze onder geen beding zouden willen trouwen. Als een man nog een beetje gevoel heeft, zal hij zich bewust zijn dat, als de voornaamste aantrekkelijkheid van een meisje haar lichaam is, zij nooit een betrouwbare en begerenswaardige vrouw zal worden. En mannen zijn er zich scherp van bewust dat een meisje, 7 dat lichamelijk contact toelaat, bereid is verder te gaan. Welke man zou voelen voor een huwelijk met een meisje van wie hij weet dat ze bereid is andere mannen toe te staan haar lichaam te betasten? Er is méér. Ongeremd vrijen leidt vaak tot haastige en ongelukkige huwelijken. Als het “uit de hand is gelopen” worden jonge mensen, die eigenlijk niet van elkaar houden, plotseling gedwongen om te trouwen. Nog maar kortgeleden vertelde een vrouw mij dat ze haar man jarenlang gehaat had. Ze waren in hun verlovingstijd te ver gegaan, en toen de begeerte eenmaal was opgewekt, hadden ze zich in een onbewaakt ogenblik niet meer kunnen beheersen. Ze voelde zich toen wel verplicht om met hem te trouwen, hoewel ze na dat onbewaakte ogenblik geen greintje respect meer voor hem had en het hem in haar hart bleef verwijten. Hoeveel ongelukkige gezinnen zouden er op die manier zijn ontstaan? Het kan ook zijn dat het minnekozen de seksuele begeerte zó opzweept, dat die ten onrechte voor liefde wordt aangezien. Vaak schijnen jonge stelletjes haast waanzinnig van verliefdheid. Maar als de wittebroodsweken om zijn, komen ze tot de ontnuchterende ontdekking dat ze vrijwel niets gemeen hebben en ze er helemaal geen plezier in hebben bij elkaar te zijn. Sexappeal alleen is dan ook de meest armzalige basis voor een huwelijk die je je kunt voorstellen. Zelfs het ouderwetse systeem, dat de ouders de huwelijken van hun kinderen regelen, die dan maar in het huwelijk moeten leren van elkaar te houden, geeft op de duur toch nog betere verbintenissen dan huwelijken die alleen op erotische driften zijn gebaseerd. Ten slotte is voor de keuze van een partner het criterium van goede familie, een goed karakter en een persoonlijkheid, altijd nog heel wat beter om een gelukkig gezin te stichten, dan tijdelijke seksuele aantrekkingskracht. Niet dat eerstgenoemd uiterste aanbeveling verdient; het ideaal is natuurlijk dat mensen elkaar leren liefhebben vóór het huwelijk, en dat die liefde vooral gebaseerd is op karaktereigenschappen, echte bewondering, eenzelfde interessesfeer, eenheid van gedachten. En, niet te vergeten: dat dit alles geheiligd wordt door een duidelijk bewustzijn dat God beiden bij elkaar bracht en dat Hij zijn zegen wil geven. Als een huwelijk alleen maar gebaseerd wordt op seksuele hartstochten is het gevaar groot, dat na het huwelijk één van de partners zich tot iemand anders aangetrokken voelt. Bepaald geen goede basis voor een gelukkig huwelijk! Een van de meest trieste gevolgen van seksuele hartstochten kan zijn, dat je hele gedachtenleven geabsorbeerd wordt door “seks”, zodat je aan niets anders meer denkt. Andere genoegens verliezen hun waarde; zelfs onder het werk komen onreine gedachten naar boven. Ik heb mannen gekend die niet naar een vrouw konden kijken zonder een onreine bijgedachte, en die de hele dag met hun vrienden over niets anders konden praten dan over “seks”. Onreine gedachten en een gewoonte om met onreine dingen in je gedachten bezig te zijn, raak je niet gemakkelijk kwijt. Heel wat gelovige mannen vertelden me dat een teveel opwekken van seksuele hartstochten en bezig zijn met seks in hun jeugd, hun jaren was bijgebleven: ze raakten de onreine gedachten niet kwijt. Heel wat wordt hiervoor gestreden, geworsteld in de gebeden. Als de vijand eenmaal in je hart zit, is hij machtig en laat hij zich er niet zo maar uitslaan. Seks is van God, maar moet op de juiste wijze gebruikt worden. Dan brengt ze geluk, vreugde en nut voor mannen en vrouwen. Maar als we dit wondermooie geschenk van God bederven en seksuele hartstochten gaan opwekken door duistere praktijken, vrije liefde en lichamelijke gemeenschap met het andere geslacht, komt er de grootst mogelijke ellende uit voort.

Een paar goede raadgevingen
1. Wees eerlijk en oprecht
Liefkozingen zijn altijd misplaatst en verkeerd als ze onoprecht zijn. Als een jongen en meisje elkaar kussen zonder dat dit voorkomt uit echte liefde, is het zonde. Als ze doen als getrouwde mensen, als mensen die elkaar al voor het leven trouw beloofd hebben, terwijl dat helemaal niet het geval is en dat ook niet zo in hun hart leeft - dan is dat een leugen. Dat is huichelachtig en grondig verkeerd. Als je als goede vrienden met elkaar omgaat, of als je als broer en zuster van elkaar houdt, heb je toch ook geen behoefte je zulke vrijheden te permitteren met elkaars lichamen? Als je niet getrouwd bent, doe dan niet net alsof. Als je niet van plan bent te trouwen, gedraag je dan niet alsof je dat wél van plan was. Liefkozen, kussen en elkaar omhelzen, alleen maar “omdat het zo lekker is”, is huichelachtig, verkeerd en gevaarlijk. God wil “waarheid in het verborgene” (Psalm 51:8), dat wil zeggen: Hij kijkt in je hart en ziet of dat in overeenstemming is met wat je voorwendt!

2. “Alles dan wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook zo; want dat is de wet en de profeten”
Dat is de regel die onze Heer zelf in Mattheüs 7:12 stelde. Houd je daaraan! Als een jongen en een meisje vrijen, elkaars hartstochten prikkelen, en zo dicht langs de afgrond wandelen, moeten ze er wel aan denken dat er nog meer mensen intens betrokken zijn bij wat ze aan het doen zijn. Het meisje heeft een broer. Jongeman, handel je wel goed tegenover deze broeder in Christus? Zou je willen dat ze jouw zuster zo behandelden als jij zijn zuster doet? Het meisje heeft een vader en moeder die veel van haar houden. Dacht je dat het hun koud zou laten? Integendeel - wat zou er een angst en verdriet in hun hart zijn als ze wisten wat je met hun dochter deed. Denk je maar eens in dat je zelf een dochter hebt. Nog iets belangrijks. Het meisje waarmee jij het je zo gezellig maakt, hoopt eens een keer te trouwen. Ergens is er een man die later haar man zal worden. Hoe zal hij het vinden als hij te weten komt dat jij je zoveel vrijheden veroorloofd hebt met de vrouw die nu zijn bruid wordt? Stel je maar voor hoe je zelf denkt over het meisje met wie je eens hoopt te trouwen. Zou het je niets kunnen schelen of andere mannen haar hadden omhelsd, gekust, betast, haar hartstochten opgewekt en gemeenschap met haar hadden gehad? Zou er dan wel één man zijn die zich zijn meisje niet voorstelt als zuiver, rein, maagdelijk, zowel in haar gedachten en hartstochten, als wat betreft haar daadwerkelijke ervaringen? Ik heb deze vraag aan honderden jonge mannen gesteld. Maar nooit was er één bij die wel “een afgelikt ijsje” wilde hebben. Als iemand zo’n vrouw wilde, zou hij er in de rosse buurt wel een gaan zoeken. Maar mannen willen reine vrouwen. Vrouwen die maagd zijn in hun hart en wat hun lichaam betreft, vrouwen die niet reeds alle ,genot” hebben beleefd, dat normaal in het huwelijk thuishoort. Jongeman, als je over de schreef gaat met een meisje, met wie iemand anders straks zal trouwen, terwijl je dat van je eigen toekomstige bruid niet zou willen, dan speel je een onzuiver spelletje. Je zondigt op een verschrikkelijke manier tegen God en tegen een man, zelfs al weet je niet wie dat zal zijn. En voor jou, meisje, geldt die regel net zo goed. Doe niet met de toekomstige man van iemand anders wat je niet graag zou willen dat een ander meisje met je eigen toekomstige man zou doen.

3. Leg voor jezelf geen andere normen aan dan voor anderen
De Heer Jezus heeft gezegd: “Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?” (Mattheüs 7:3). Neem nu eens de meest gerespecteerde christenen die je kent. Als zij zich zouden overgeven aan allerlei onreinheden, zou je dat goedkeuren? Denk je dat zoiets passend zou zijn voor evangelisten? Zou het behoorlijk zijn voor je moeder, met een andere man dan haar man? Zou het niet een verschrikkelijke toestand zijn als verantwoordelijke christenen, getrouwde mensen en vrijgezellen, fulltimewerkers voor de Heer zowel als anderen, zó met het andere geslacht zouden omgaan zoals sommige jonge mensen? Beantwoord die vraag maar voor jezelf. De Heer Jezus zegt dat je jezelf moet oordelen naar dezelfde norm als waarmee je anderen oordeelt. Als het verkeerd is voor anderen, dan ook voor jou. Als het verkeerd is voor “vooraanstaande” broeders of zusters, dan is het voor iedere christen verkeerd. Als het voor getrouwden (met anderen dan hun partners) verkeerd is, dan ook voor ongetrouwden.

4. Weer een voorbeeld voor je medegelovigen
God wil dat gelovige jonge mensen tot een voorbeeld zijn. Paulus schrijft, door Gods Geest geïnspireerd, aan Timotheüs: “Niemand verachte uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid” (1 Tim. 4:12). Jonge mensen moeten een voorbeeld zijn in reinheid je hebt een verantwoordelijkheid voor de mensen om je heen. God wil dat we elkaar aanvuren tot goede werken (Hebt. 10:24). En in Romeinen 14:13 lezen we: “Maar komt liever tot dit oordeel, dat gij de broeder geen aanstoot geeft of ergernis” (d.w.z. aanleiding tot een val). En in vers 15:“Want als uw broeder om wat gij eet bedroefd wordt, dan wandelt gij niet meer naar de liefde. Richt door uw eten hem niet te gronde, voor wie Christus gestorven is”. Vers 21: “Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, noch iets te doen waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt (d.w.z. waardoor hij in zonde kan vallen) of waarin hij zwak is”. Als jouw voorbeeld anderen ertoe brengt verkeerd te doen, dan is het zonde. Of als je handelwijze het geweten van anderen kwetst, dan maakt de Schrift duidelijk dat je gezondigd hebt. Als hij spreekt over vlees, dat aan afgoden geofferd is - het eten daarvan was op zichzelf niet verkeerd - zegt Paulus: “Maar ziet toe, dat dit recht van u niet misschien een aanstoot wordt voor de zwakke. Want als iemand u, die kennis hebt, in een afgodstempel ziet aanzitten, zal zijn geweten, daar hij zwak is, niet gestijfd worden om de afgodenoffers te eten? En de zwakke, de broeder om wiens wil Christus gestorven is, gaat door uw kennis verloren. Maar door zo tegen de broeders te zondigen en hun zwak geweten te kwetsen, zondigt gij tegen Christus. Daarom, als wat ik eet mijn broeder ergert, zal ik in eeuwigheid geen vlees eten om mijn broeder niet te ergeren” (1 Korinthe 8:9-13). Als jouw voorbeeld anderen ertoe brengt dàt te doen waardoor hun geweten gekwetst wordt, is dat voor hen een zonde. Maar God oordeelt jou schuldig voor de schade die je je broeder hebt toegebracht. Ik heb heel wat brieven gekregen van mensen, die door anderen tot een “wat minder bekrompen gedrag”, zoals men dat noemt, gebracht waren, hoewel hun geweten er niet rustig onder was. Ze raakten daardoor het vaste bewustzijn van de tegenwoordigheid van de Heer en de vreugde van zijn kracht kwijt. Is je voorbeeld goed of verkeerd, als je lichamelijk contact met het andere geslacht zoekt? Als je deze vraag eerlijk voor jezelf beantwoordt, zul je anderen jarenlange gewetenswroeging en een gevoel van besmetting besparen.

5. Denk eraan dat het lichaam van een gelovige een tempel van de Heilige Geest is
Een gelovige heeft een speciale reden om voorzichtig te zijn met seksuele hartstochten. Zijn lichaam is de tempel van de Heilige Geest van God, die in hem woont. In 1 Korinthe 6:13-20 lezen we de waarschuwing: “Het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heer” (vers 13). “Uw lichamen zijn leden van Christus” (vers 15). En in vers 18 zegt God duidelijk dat seksuele zonden wel in het bijzonder zonden tegen het lichaam zijn. Dan krijgen we ten slotte in vers 19 en 20 dat duidelijke bevel: “Weet gij niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt voor een prijs gekocht; verheerlijkt dan God in uw lichaam!” Dat betekent overigens niet dat onbekeerde jonge mensen en ouderen maar kunnen doen wat ze willen. Ook zij moeten bedenken dat ze geen dieren zijn in permanente bronstijd, om er met elkaar op los te leven in seksuele hartstocht, zonder geoorloofde en geheiligde banden, zonder trouw aan de door God gegeven partner. Wij zijn gemaakt naar het beeld van God. Wat is het verschrikkelijk als we onszelf verlagen en onze lichamen bezoedelen met onheilige begeerten, door opzettelijk de seksuele hartstochten aan te wakkeren, als playboys en prostituees, terwijl we naar het beeld van God geschapen zijn. In 1 Korinthe 10:31 lezen we: “Hetzij dan dat gij eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet alles tot eer van God”. Zou het tot eer van God zijn als je met je seksuele driften speelt?

6. Doe niets dat je gebedsleven, je geestelijk geluk en je vreugde in de Heer hindert
In de brief aan de Efeziërs spreekt Paulus uitgebreid (van hoofdstuk 4:17 t.m. 5:21) over de blijdschap en de kracht van een gelovige. Na een opsomming van verschillende zonden zegt hij in Efeze 4:30: “En bedroeft de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing”. Dan volgt in hoofdstuk 5:3: “Maar laat hoererij en alle onreinheid of hebzucht onder u zelfs niet genoemd worden zoals het heiligen betaamt”. Vers 5: “Want dit weet en erkent gij, dat geen hoereerder of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God”. Vervolgens in vers 11 en 12: “En hebt niets te doen met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar bestraft ze veeleer. Want wat in het geheim door hen gedaan wordt is zelfs schandelijk om te zeggen”. De schandelijke dingen die sommige mensen, ook jonge mensen, in het donker doen, zijn zulke “onvruchtbare werken van de duisternis”. In feite is dat gewoon hoererij waardoor de Heilige Geest bedroefd wordt. De gelovigen worden vermaand daar niets mee te doen te hebben. Daar tegenover krijgen we in Efeze 5:18 het bevel: “Maar wordt vervuld met de Geest”. Dat zal invloed hebben op je gebedsleven. Timotheüs, een gelovige jonge man, kreeg het bevel: “Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart’ (2 Tim. 2:22). Kun je de Heer aanroepen uit een rein hart als je niet “de begeerten van de jeugd” ontvlucht? Timotheüs kreeg ook de opdracht om de jongere zusters “in alle reinheid” te vermanen (1 Tim. 5:2). Dat is ondubbelzinnig. Het is overduidelijk dat hij God niet kon behagen door bedenkelijke taal, of door hen te betasten, te kussen of te omarmen. Daardoor zouden zowel hij als de betreffende zusters in een staat van seksuele opwinding worden gebracht en zowel zijn als haar geest bezoedeld zijn. Het huwelijk is een heilige zaak. Er is niets verkeerds, geen bezoedeling, geen zonde in het liefdesleven van een man en vrouw die in eerbied bedenken dat ze aan elkaar en aan God toebehoren. Maar wat moet de Heilige Geest bedroefd zijn als zijn tempel, ons lichaam, bezoedeld wordt door ongeremd vrijen en lichamelijk contact met het andere geslacht! Een gelovige die zo tegen zijn lichaam, tegen anderen en tegen God zondigt, kan geen goed geestelijk leven hebben. Een meisje schreef me hoe ze haar blijdschap in de Heer was kwijtgeraakt, hoe ze zich schuldig en bezoedeld had gevoeld, toen ze zich eens in een onbewaakt ogenblik had laten gaan. Veel anderen vertelden me hetzelfde. Toegeven aan de opwinding van lichamelijke begeerte bedroeft de Heilige Geest. Vind je het gemakkelijk om te bidden nadat je hartstochten in vuur en vlam zijn gezet? Nadat je geweten is bezoedeld door ongeoorloofd lichamelijk contact? Bewaar toch boven alles een goed geweten voor God en bedroef niet de Heilige Geest van God, die in je lichaam woont.

7. Doe niets dat je getuigenis als christen zou kunnen schaden
Denk je eens in dat andere mensen alles zouden weten wat je doet. Zou je ze dan voor Christus kunnen winnen? Zouden ze geloven dat je oprecht bent? Dat geldt trouwens net zo goed voor hen met wie je samen liefdesplezier maakt. Misschien kennen ze Christus niet. Zou je kracht van de hemel mogen verwachten om hem of haar tot de Heiland te leiden als je een spelletje speelt met jullie hartstochten? Wat zou het verschrikkelijk zijn als er ook maar één ziel in de hel zou terechtkomen, omdat jouw getuigenis teniet was gedaan door je gedrag. Paulus zei: “Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mij allen tot slaaf gemaakt om er zoveel mogelijk te winnen”, en: “allen ben ik alles geworden om op elke manier enigen te behouden” (1 Kor. 9:19 en 22). Op alle mogelijke manieren probeerde Paulus mensen te winnen voor Christus. In hetzelfde hoofdstuk gaat hij daar verder op in: “ En een ieder die aan een wedstrijd deelneemt onthoudt zich in alles; dezen dan opdat zij een vergankelijke kroon ontvangen, maar wij een onvergankelijke. Ik loop daarom zó, niet als in het ongewisse; ik vecht zó, niet alsof ik in de lucht sla; maar ik kastijd mijn lichaam en breng het tot slavernij, om niet, nadat ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk te worden”. Paulus neemt een praktisch voorbeeld. Hij zegt als het ware: kijk eens naar de Olympische Spelen. Als daar een atleet mee wil doen, moet hij zich allerlei beperkingen opleggen: niet roken, niet drinken, niet teveel eten, regelmatig en hard trainen. Doet hij dat niet, dan kan hij z’n medaille wel vergeten. Zo moeten wij als gelovigen onszelf beheersen, ons lichaam onder controle houden, om de prijs te kunnen ontvangen die de Heer Jezus in het vooruitzicht heeft gesteld: een onvergankelijke kroon. “Dan zullen zij, die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, glanzen als de sterren, voor eeuwig en altoos” (Daniël 12:3). Zó deed Paulus. Hij had aan velen het evangelie gebracht, maar hij bleef waakzaam om niet door God als een waardeloos instrument aan de kant te worden gezet, omdat hij zijn lichamelijke hartstochten en begeerten niet in bedwang had kunnen houden. Verlies je getuigenis niet door toe te geven aan vleselijke begeerten. Een broeder of zuster voor wie Christus gestorven is, kan verloren gaan doordat jij meent je bepaalde vrijheden te kunnen permitteren.

Als je verloofd bent. . .
Als twee mensen tot de ontdekking gekomen zijn dat ze echt van elkaar houden en dat ze op grond van die liefde willen gaan trouwen (nadat gebleken is dat die liefde tegen een stootje kan), zullen ze zich zeker niet gedragen alsof ze vreemden of toevallige vrienden waren. Dat zou onnatuurlijk zijn. Maar in de verlovingstijd moet je jezelf strikte beperkingen opleggen. Je bent niet getrouwd en je kunt je dus niet gedragen als getrouwde mensen. Er moet een zekere terughoudendheid zijn, er moeten bepaalde fatsoensnormen tegenover elkaar in acht worden genomen. Als een jongen en een meisje echt van elkaar houden, kunnen ze ook wel wachten om later in het huwelijk volledig van elkaar te genieten. Je kunt het jezelf wel moeilijk maken. Als verloofden elkaar teveel liefkozen, betasten, strelen en omhelzen, wordt de seksuele begeerte vanzelf opgewekt. Het kan je doodongelukkig maken als die begeerte niet bevredigd kan worden - of … je doet ook de volgende stap en je gaat over de schreef. In de verlovingstijd is geslachtsgemeenschap een grote zonde, die vaak hartbrekende gevolgen heeft. Een jongeman vertelde me bedroefd hoe al zijn plannen voor de toekomst gestrand waren. Hij hield van een aardig meisje en zij hield van hem. Maar toen ze zich in een onbewaakt ogenblik teveel lieten gaan, werden ze door hun lichamelijke hartstochten overmeesterd en ze misbruikten hun liefde zonder te wachten op het huwelijk. En toen gebeurde het verschrikkelijkste: hun liefde stierf. Hij vertelde me dat ze allebei zó beschaamd en verdrietig waren en zó het respect voor elkaar verloren hadden, dat hun liefde helemaal verdween. Als je een gelukkig huwelijk wilt, wees dan in je verlovingstijd gematigd en voorzichtig. Geen kritisch toeschouwer mag je er later van kunnen verdenken dat er vóór je huwelijk onreinheid was. Laat er eerbied zijn voor elkaars lichaam. Het huwelijk zal des te mooier zijn, als niet ten onrechte hartstochten worden opgewekt. Maar toon je genegenheid op een manier waardoor de Geest van God niet bedroefd wordt; op een manier dat je er later nooit spijt van zult hebben of je zult moeten schamen. Als verloofden, door te grote intimiteit, zich te vroeg helemaal aan elkaar geven, wordt dat een oorzaak van veel ellende. Zelfs als ze later toch met elkaar trouwen. De vrouw kan de man in een boze bui later voor de voeten gooien, dat hij niet rein is gebleven vóór het trouwen. Het kan zijn dat de één van de ander denkt dat die zo’n zwak karakter heeft, dat hij of zij net zo goed met anderen gezondigd zou kunnen hebben, en dat dit ook echt zou gebeuren als er een sterke verleiding zou komen. De enige weg naar een volledig, gelukkig huwelijk is zelfbeheersing vóór het huwelijk. We hebben zonder omwegen over dit onderwerp geschreven. Ongetwijfeld zijn er miljoenen jonge mensen die op dit gebied al in meerdere of mindere mate in zonde gevallen zijn, of die aan sterke verleiding bloot staan. Een liefdevolle en begrijpende waarschuwing zou heel wat verdriet en ellende kunnen voorkomen.

Oordeel niet te hard
Ik geloof dat oudere mensen hier een speciale waarschuwing nodig hebben. Sta me toe dat ik u die geef. Uw ogen zullen veel scherper dan van jonge mensen de gevaren van seksuele zonden bespeuren. Soms zijn er gelovigen die zelf vóór hun bekering in losbandigheid en zonde geleefd hebben en die nu alle soorten van slechtheid bij jonge mensen menen te ontdekken, terwijl die gewoon het normale (maar gevaarlijke en verkeerde) leefpatroon van de wereld volgen, enkel en alleen omdat ze er nooit op gewezen zijn hoe gevaarlijk de weg is die ze gaan. Lichamelijke kontakten met het andere geslacht zijn heel wat slechter wanneer ze opzettelijk plaatsvinden, met de bedoeling hoererij of overspel te plegen, dan wanneer jonge mensen, zonder gewaarschuwd te zijn, geen andere bedoeling hebben dan hun goede vriendschap en innige genegenheid te uiten. Natuurlijk, vrije liefde onder jonge mensen is en blijft levensgevaarlijk en verkeerd, daar kunnen die goede bedoelingen niets aan veranderen. Maar we zouden verkeerd doen om een beschuldiging van verkeerde bedoelingen te richten aan het adres van jonge mensen die misschien nog nooit gedacht hebben aan hoererij of overspel en die zouden schrikken als ze wisten hoe gevaarlijk het is wat ze doen. Ten slotte nog weer jullie, jonge mensen. Laten we toch zó leven dat de Geest van God die in ons woont niet bedroefd wordt. Zó, dat we zelf niet in zonde vallen, en dat we anderen niet tot zonde verleiden. Zó, dat we anderen niet ten val brengen en de zaak van Christus schade zouden toebrengen.

De weg terug
Misschien zeg je na lezing van dit boekje: “Ik ben al te ver gegaan in mijn contacten met mijn vriend, vriendin of verloofde. Dat kan ik niet meer ongedaan maken. Het is - helaas - gebeurd. Als je een kind van God bent, is dat erg. Dan heb je tegen Hem gezondigd. Bovendien tegen anderen. In de eerste plaats tegen je vriend, vriendin of verloofde. Maar waarschijnlijk ook tegen je ouders en medegelovigen, die niets weten van je zondig gedrag. Hoe kun je daarin verandering brengen? Als je inziet dat je God door dit gedrag bedroefd hebt, dan zul je dat met diep berouw aan Hem moeten zeggen. In de bijbel staat: “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9). “Wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming” (Spreuken 28:13) . Nalaten is moeilijker dan belijden. Maar als je het werkelijk wilt, omdat je inziet dat wat je deed zonde is voor God, zal Hij je daarvoor de kracht geven. Praat er ook eerlijk over met je partner. Erken je eigen schuld en belijd ook samen alles voor God. Dat zal je enorm helpen, ook in de uren van verzoeking. Het kan erg nuttig en nodig wezen over je problemen te praten met je ouders, of met een andere ervaren gelovige. Je zult ondervinden dat dit bevrijdend werkt, hoe erg je er ook tegenop ziet.

Terug naar overzicht