Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen
Hoe moeten wij bidden voor onze kinderen?

Het is een voorrecht voor ouders dat ze voor hun kind mogen bidden. Voor het kind is het een voorrecht als het biddende ouders heeft. We mogen vrijmoedig naderen tot de troon van de genade voor onze kinderen.

In Hebreeen 4: 16 lezen we: "Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip."

We kunnen leren van de biddende moeders uit het verleden. Hanna, de biddende moeder van Samuel, kreeg een biddende zoon. Samuel ging in gebed voor zijn volk. Van Augustinus weten we dat er gezegd werd: “Een kind van zoveel gebed kan niet verloren gaan”.

We kunnen bidden voor alle aspecten in het leven van onze kinderen. Dat ze de Heere Jezus leren kennen en liefhebben. Dat ze leren gehoorzamen. Voor de keuzes die ze maken wat betreft school, vrienden, partner.

Het is mogelijk om als ouders met de kinderen te bidden. Maar ook in onze stille tijd kunnen we voor onze kinderen bidden. Moeders hebben het voorrecht om op elk moment van de dag hun hemelse Vader te kunnen vragen voor de bescherming van hun kinderen.

Sommige hebben koningen in hun geslachtslijn.

Iemand aan wie eer is betoond.

Zo’n gezegende afkomst heb ik niet – maar,

Ik heb een moeder die bidt.

Ik heb een moeder die voor me bidt

En die dagelijks voor mij pleit bij de Heere.

O, wat een verschil is dit in mijn leven –

Ik heb een moeder die bidt.

Sommigen hebben het gemaakt in de wereld.

En vertrouwen op de rijkdom die ze hebben vergaard –

Maar dit is mijn meest zekere schat,

Ik heb een moeder die bidt.

Mijn moeders gebeden kunnen mij niet redden.

Dat kan alleen op grond van mijn eigen gebed;

Maar moeder heeft me voorgesteld aan Iemand –

Iemand die nooit zal falen.

O ja…ik heb een moeder die voor me bidt

En die dagelijks voor mij pleit bij de Heer.

O, wat een verschil is dit in mijn leven.

Ik heb een moeder die bidt.

Auteur onbekend, gedicht overgenomen uit het

boek ‘Een vrouw naar Gods hart’ van Elisabeth George.

“Het grootste geschenk voor een kind is biddende ouders”.

Wat moeten we onze kinderen onderwijzen?

We mogen de wonderen die God gedaan heeft niet verbergen voor onze kinderen. We mogen getuigen van Gods daden. Maar wat moet ik mijn kinderen hiervan onderwijzen?

We kunnen veel leren van psalm 78, voornamelijk de eerste 8 verzen. Het is onze verantwoordelijkheid om de aloude verborgenheden, die wij gehoord hebben en weten (vers 2), door te geven aan degenen die het nog niet weten. Wij zullen ze niet verbergen voor onze kinderen, maar aan de volgende generatie doorgeven (vers 3).

Wat moeten we dan vertellen? (vers 4)

A. We moeten de loffelijke daden van de Heere laten zien en vertellen.

Kinderen moeten weten hoe groot, goed, genadig, rechtvaardig en liefdevol God is.

B. We moeten vertellen over Zijn kracht.

Kinderen moeten weten wat God kan doen in hun levens. Hij heeft de kracht om hen te redden en te veranderen.

C. We moeten vertellen over de wonderen die Hij gedaan heeft.

Kinderen moeten weten dat Hij alle dingen heeft gemaakt en onderhoudt.

Met welk doel moet het hen verteld worden?

A. Zodat ze hun hoop op God stellen.

Kinderen hebben meer nodig dan een godsdienstige overtuiging. We moeten Gods plan van redding aan hen laten zien. Dat Hij op Zijn tijd bij machte is hen te redden en hen door het geloof zal behouden.

B. Zodat ze Gods daden niet vergeten.

Kinderen die geloven moeten onderwezen worden vanuit Gods Woord zodat Gods Woord hen zal helpen in hun nieuwe leven en hen zal voeden en doen groeien.

C. Zodat ze geboden in acht nemen.

Gods doel is dat gelovige kinderen gehoorzaam zijn aan Zijn Woord. Wees niet strenger voor je kinderen dan voor jezelf wat betreft het in acht nemen van Zijn geboden. Twijfel niet meteen als je niet direct verandering ziet in hun levens.

Er dreigt een gevaar (vers 8). Dat ze niet worden als hun vaderen…

Als wij de kinderen niet bekend maken met Gods Woord zullen ze een opstandige en ongehoorzame generatie worden.

Zie ook Deuteronomium 31:12 en 13.

Kan een kind wedergeboren worden?

De Bijbel geeft meerdere aanwijzingen dat kinderen tot geloof kunnen komen. Veel mensen zijn op jonge leeftijd tot geloof gekomen.

Psalm 78:7 spreekt erover dat de kinderen hun hoop op God zouden stellen.

Joh.3:16 Opdat ieder die in Hem gelooft,….

Handelingen 13:39 en dat ieder die gelooft,….

Joh.1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben,….

Matt.18:6 Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was.

Er wordt geen grens aangegeven in de Bijbel over nationaliteit, leeftijd of intellect.

Kan een kind het begrijpen?

In Mattheus 11:25 lezen we dat de Heere Jezus zegt: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.

Mattheus 18: 1-14 vertelt ons veel over de manier hoe God kinderen ziet. De Heere Jezus neemt een kind en stelt het als voorbeeld voor de volwassenen.

Spurgeon heeft hier het volgende over geschreven:

"De discipelen dachten dat kinderen niet tot de Heere Jezus konden komen, voordat ze volwassenen waren. Maar onze Zaligmaker denkt daar anders over en zegt tegen de discipelen: Zeg niet dat een kind niet kan komen voor hij volwassen is, maar weet dat een volwassene niet kan komen, voordat hij/zij wordt als een kind. Het is niet de moeilijkheid dat een kind als jullie moet worden, de moeilijkheid is dat jullie niet worden als een kind."

In 1 Kor. 2:14 staat dat de natuurlijke mens de dingen van de Geest van God niet aanneemt. Een natuurlijke mens verstaat niet de dingen die van God zijn. Maar de Heilige Geest geeft de dingen te verstaan, ook aan kinderen. De Heilige Geest die in staat is de harten van de volwassen te openen, is ook in staat het hart van een kind te openen. In het verleden zijn er veel kinderen geweest zich afkeerden van hun zonden en hun vertrouwen op de Heere Jezus als Zaligmaker stelden. Hun levens hebben dit ook laten zien. Voorbeelden zijn Matthew Henry (11 jaar), Jonathan Edwards (7 jaar) en Corrie ten Boom (5 jaar).

“Een kind gered is een leven gered”.

Welke aspecten van het evangelie onderwijs ik mijn kind?

De evangelieboodschap kunnen we opdelen in 5 aspecten. Wie is God? Wie zijn wij? Wie is Jezus?

Hoe kan ik gered worden? Wat als ik gered ben?

Onderstaande informatie is overgenomen uit het boek: Kinderevangelisatie? Ja, hoe dan? Dit boek is gratis te verkrijgen bij Stichting IKEG (www.ikeg.nl).

We kunnen de boodschap van het evangelie opdelen in 5 aspecten.

Onderwijsover God – de bron van redding

- God de Schepper

- God heeft door de Bijbel tot de mensen gesproken

- God is heilig en rechtvaardig

- God is goed, liefdevol en genadig

Onderwijs over zonde – waarom redding nodig is

- De verdorvenheid van het menselijk hart

- Uitleggen wat zonde is en dat wij allemaal als zondaars geboren zijn

- De gevolgen van de zonde

Wij moeten beklemtonen dat:

- Zonde tegen God ingaat

- Iedereen van nature een zondaar is

- Zonde straf verdient en een eeuwigdurende scheiding van God

Onderwijs over Jezus Christus – de weg van redding

- De Heere Jezus Christus, Hij is Degene Die redt

- Over Zijn Persoon en Zijn werk

We moeten beklemtonen:

- Jezus, God de Zoon, is de enige Redder

- Dat alleen door Zijn dood redding mogelijk is

- Zijn opstanding

- Zijn verhoging

Onderwijs over berouw en geloof – het aannemen van redding

- De uitnodiging om tot Christus te komen is een essentieel onderdeel van het evangelie.

- Wij moeten bidden dat het geloof in Christus op dat moment plaatsvindt.

Wij moeten de volgende punten beklemtonen:

- De uitnodiging van Christus om tot Hem te komen

- De noodzaak om je van de zonde af te keren naar God

- De noodzaak om je vertrouwen te stellen op de Heere Jezus en je in gehoorzaamheid aan Hem te onderwerpen.

Onderwijs over de resultaten van redding.

Wij moeten de kinderen vertellen wat er gebeurt wanneer zij hun vertrouwen stellen op Jezus Christus als hun Redder:

- Dat al hun zonden vergeven worden

- Zij worden wedergeboren en ontvangen een nieuwe natuur. God verwacht een verandering in hun leven te zien.

- Zij ontvangen eeuwig leven

- Zij ontvangen de gave van de Heilige Geest

Het is niet mogelijk bovenstaande waarheden allemaal in 1 keer te onderwijzen. Het is beter om naar aanleiding van een Bijbelgedeelte 1 aspect grondig te onderwijzen.

Het is raadzaam om een korte samenvatting van de evangelieboodschap te onthouden:

Je moet gered worden

Omdat God heilig is en het niet kan toestaan dat zonde de hemel binnenkomt.

Omdat je een zondaar bent.

Je kunt gered worden

Omdat Jezus Christus de straf voor je zonden heeft gedragen.

Omdat Jezus Christus uit de doden is opgestaan.

Je zult gered worden

Indien jij je afkeert van je zonden.

Indien jij je vertrouwen stelt op de Heere Jezus als je Redder en Heer.

Wanneer je gered bent

Zijn al je zonden vergeven – zonden uit het verleden, het heden en de toekomst.

Ben je een ‘nieuwe schepping’ en ga je een nieuw leven beginnen.

God heeft ons een boodschap gegeven die, wanneer deze aan kinderen wordt verteld en uitgelegd, door de Heilige Geest een echte levensveranderende kracht heeft.

Hoe kan ik het woordeloze boek gebruiken als hulpmiddel om het evangelie uit te leggen?

Het woordeloze boek is een boekje zonder woorden, maar alleen met kleuren. Aan de hand van de

kleuren kunt u het evangelie uitleggen.

Wat is het woordeloze boek?

Het is een boek van vijf bladzijden, zonder woorden en elke pagina heeft een andere kleur.

Wat betekenen de kleuren?

- De gouden bladzijde spreekt over God.

- De donkere bladzijde spreekt over zonde.

- De rode bladzijde spreekt over Jezus’ dood.

- De witte bladzijde spreekt over redding.

- De groene bladzijde spreekt over geestelijke groei.

Iedere kleur kan uitgelegd worden voor de kinderen.

Wanneer kunt u het woordeloze boek gebruiken?

- Als u het Evangelie kort wilt uitleggen.

- Als u een evangeliewaarheid in uw Bijbelles wilt illustreren.

- Als u een kind helpt en pastoraal begeleidt.

Waar kunt u dit boek kopen?

Bij Stichting IKEG ( Internationale Kinder Evangelisatie Genootschap) kunt u dit boekje bestellen.