DESIGN STUDIO-3D

Lezing 3: Liefde tot de ander
Geduld - vriendelijkheid - goedheid

Vragen bij de video van lezing 3:

  1. In hoeverre is de Bijbel de norm voor jouw leven van alle dag? Hoe zorg je dat je ‘geijkt’ wordt/blijft? (Tim. 3:14-17, Hebr. 4:12, Ef. 5:26) 
  1. Welke voorbeelden krijgen je kinderen van goed gedrag? Welke moeilijkheden ondervind je hierin? 
  1. Hoe help jij je kind in het begrijpen van waarden en normen?  
  1. Geef een concreet voorbeeld hoe jij je kind helpt, begeleidt en traint om het goede te doen? (Spr. 22:6)  
  1. Stelling: ‘Ik ben niet tevreden met goed gedrag’ (Spr. 4:23, Spr. 23:26) 
  1. Welke rol spelen schuldbelijdenis en vergeving in jouw gezin? (Mark. 10:18, Spr. 28:13, 1 Joh. 1:9) 
  1. Hoe en wanneer bid jij met en voor je kinderen? (Luk. 11:9-13)

  

Bijbelteksten bij Opvoedbijeenkomst 3

 1) 2 Tim. 3:14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt,
15  en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.
16  Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
17  opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
Hebreeën 4:12  Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
Efeziërs 5:26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord -

4) 
Spreuken 22:6 Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. 

5) Spreuken 4:23 Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
Spreuken 23:26  Mijn zoon, geef mij je hart, en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen. 

6) Markus 10:18 En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.
Spreuken 28:13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.
1 Joh. 1:9  Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

7) Luk. 11:9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.
10  Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.
11  Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven,
12  of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven?
13  Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

 

Nieuws

Top