Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Imiteer mij...

“Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.”

(1 Kor. 11:1)

Het lijkt vreemd dat Paulus de christenen in Korinthe oproept om zijn navolgers te worden, zij het dan op de manier waarop ook Paulus zelf Christus navolgt. Als hulpverleners zijn we er, hoe dan ook, huiverig voor dat mensen ons zouden gaan volgen: we vinden het belangrijk dat ze hun eigen beslissingen nemen, zijn voortdurend op onze hoede voor een te grote afhankelijkheid, en willen vooral niet te directief zijn. We zijn voorzichtig om iets over ons eigen leven te delen, omdat het niet om ons gaat, maar om de confident. Daarbij vinden we het ook belangrijk om ons privéleven af te schermen, vooral ook omdat we maar een “tijdelijke factor” zijn in het leven van de confident. We willen niet dat de confident zich teveel aan ons hecht, maar zorgen er ook voor dat we onszelf niet teveel aan de confident hechten.

Paulus pakt de zaak anders aan. Hij stelt resoluut: “Wees navolgers van mij!”. Je zou het Griekse woord kunnen vertalen als: “Imiteer mij, doe mij na”. Deze gedachte vormt een thema in de geschriften van Paulus[i], en vindt zijn wortels in de rabbijnse traditie. Een rabbi werd gevolgd door discipelen, die van hem wilden leren. Het ging daarbij niet alleen maar om kennis over de wet, maar vooral ook over een manier van leven die de wet in de praktijk toepaste. Een rabbi verwachtte daarbij dat zijn discipel zijn interpretatie van de wet tot in detail leerde kennen en toepassen. Dit kon erg ver gaan, en een zware last op de schouders van de discipelen leggen. Dit werd “het juk van de rabbi” genoemd. Voordat de rabbi iemand als discipel aanvaardde, werd hij uitgebreid door de rabbi ondervraagd, totdat de rabbi ervan overtuigd was dat hij zijn juk zou kunnen dragen. Daarna moest hij zijn vader en zijn moeder verlaten, en de rabbi volgen, waar deze ook ging. Ook Jezus stelt zichzelf in deze traditie wanneer hij zegt: “mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Mat. 11:30).

Het was echter niet enkel de discipel die toegewijd was aan de rabbi. Ook de rabbi wijdde zich toe aan de discipel. Hij verschafte de discipel uitgebreide, zo niet volledige, toegang tot zijn leven. Hij kon hem op elk moment observeren: hij volgde hem op zijn omzwervingen, praatte onderweg met hem, at met hem en sliep met hem. Hij kreeg toegang tot zijn gezinsleven, zodat hij zelfs kon leren van de manier hoe de rabbi omging met zijn vrouw en kinderen.

De bedoeling was dat de discipel in alles op zijn rabbi ging lijken: hij moest spreken zoals de rabbi sprak, en handelen zoals de rabbi handelde. Hij moest Gods Woord leren kennen zoals de rabbi het kende, en uitleggen zoals de rabbi het uitlegde. Hij moest vragen leren beantwoorden zoals de rabbi die zou beantwoorden, en situaties analyseren met de wijsheid waarmee de rabbi ze zou analyseren. De rabbi was een “rolmodel” voor de discipel op elk vlak van het leven. Het is in deze context dat Paulus tegen de Korintiërs zegt: “Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.” (1 Kor. 11:1).

Durven ook wij, in een tijd waar iedereen voor zichzelf moet beslissen wat hij juist en goed vindt, onszelf presenteren als een rolmodel? Durven wij, samen met Paulus, zeggen tegen de mensen waar we verantwoordelijk voor zijn: “Als je Jezus wil volgen, en je weet niet hoe, kijk dan maar hoe ik het doe, en doe mij maar na. Als je dit advies opvolgt, kan je nooit ver fout gaan…”. Is onze eigen wandel met God zodanig dat we het lef hebben om onszelf als voorbeeld aan te bieden? Ik noem een paar gebieden van het leven waar de nood aan rolmodellen bijzonder groot is:

 • Persoonlijk geestelijk leven
  Veel broeders en zusters worstelen met hun persoonlijk geestelijk leven. Ze vinden het moeilijk om de nodige discipline op te brengen om elke dag Stille Tijd te houden. Als ze er toch al in slagen om dat te doen, vinden ze het vaak moeilijk om hun Stille Tijd levendig te houden, en er de nodige geestelijke lessen uit te trekken. Zou je als pastoraal werker iets kunnen betekenen voor een of meerdere gemeenteleden als het gaat om hun Stille Tijd, hun persoonlijke Bijbelstudie, hun persoonlijke gebedsleven? Zijn er mensen in je directe omgeving die je aan zou kunnen spreken, en voorstellen, om een tijd lang (6 maanden? Een jaar?) met hen op te trekken en hen te begeleiden in hun stille tijd? Met de mogelijkheden die de e-mail ons biedt, hoeft dit niet eens zo tijdsintensief te zijn.
 • Partnerkeuze en verkering
  Na de keuze om een discipel van de Heere Jezus te worden, is de keuze van een huwelijkspartner misschien wel de belangrijkste, en meest ingrijpende, beslissing in iemands leven. De overgrote meerderheid van de huwelijksproblemen die ik in mijn praktijk zie, vinden hun wortels al in de verkeringstijd, en hadden voorspeld, zo niet voorkomen, kunnen worden als het stel op een Bijbelse manier invulling gegeven had aan hun relatie. Het zou zinvol zijn mochten we in onze gemeenten een cultuur kunnen kweken waarin het normaal is, dat stellen die verkering hebben, naast de gewone voor huwelijksbegeleiding, een echtpaar zoeken om hen te bevragen en te begeleiden met de Bijbelse invulling van hun relatie. Het probleem hierbij is meestal niet dat een stel niet bereid is om dit te doen, maar veeleer dat ze er niet in slagen om een echtpaar te vinden dat diepgaand en langdurig in hen wil investeren.
 • Huwelijksleven
  De echte test van een relatie komt binnen het huwelijk. In de statistieken van de pastorale counseling staan confidenten die hulp zoeken omwille van huwelijksproblemen met stip op nummer één… Een belangrijk deel van de problemen die huwelijken onder druk zetten, zijn op zichzelf genomen relatief makkelijk op te lossen (of beter: te voorkomen), maar gaan op termijn de stabiliteit van het huwelijk bedreigen, omdat ze zich opstapelen, of omdat ze jarenlang blijven aanslepen zonder dat er verandering tot stand komt. Hoe geweldig zou het zijn mocht er in elke gemeente een aantal echtparen zijn dat bereid zou zijn om hun (huwelijks-) leven open te stellen, en een rolmodel te gaan vormen voor anderen. Dit soort echtparen hoeft zelf helemaal niet “het perfecte huwelijk” te hebben, maar moet er wel voor open staan om met anderen te delen hoe ze op een Bijbelse manier vorm geven aan hun relatie, hoe ze problemen samen aanpakken, en tot een Bijbelse oplossing komen.
 • Opvoeding
  Wanneer een stel trouwt, horen ze hun ouders te verlaten, en samen een nieuwe, unieke gezinscultuur te ontwikkelen. Het is hun taak om, wanneer God hen kinderen schenkt, deze op te voeden binnen deze gezinscultuur. Dit is een moeilijke en vaak bedreigende opdracht. Ze hebben weinig (of helemaal geen…) ervaring met kinderen, en toch moeten ze het zelf doen. Ze kunnen hun ouders wel om advies vragen, maar in vele gevallen bemoeilijkt dit het proces van loslaten. Het zou zinvol zijn als er in de gemeente echtparen opstaan die bereid zouden zijn om met Paulus te zeggen: “Wij zijn bereid om de manier waarop wij vorm gegeven hebben aan de Bijbelse opvoeding van onze kinderen met jullie te delen, zodat jullie ons kunnen volgen, zoals ook wij Christus gevolgd hebben!”

[i] Vergelijk: 1 Kor. 4: 16; Fil. 3: 17; 1 Thess. 1:6; 2 Thess. 3:9; Hebr. 6: 12.

In dit artikel stelt Dirk Lemmens ons naar aanleiding van 1 Kor. 11:1 ('Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.') de vraag of wij ons durven te presenteren als een rolmodel voor anderen. Hierbij noemt hij een aantal gebieden van het leven waarop de nood aan rolmodellen bijzonder groot is, waaronder de gebieden van partnerkeuze en verkering, huwelijksleven en opvoeding.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Metamorfose, Magazine voor pastoraat en hulpverlening, 3de kwartaal 2015, p. 22-23. www.metamorfosemagazine.org

Terug naar overzicht