Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Gelukkig alleenstaand

Interview Gertjan de Jong

Officieel is ze met pensioen, maar voor Adith Slabbekoorn (66) betekent dat niet dat ze stilzit. Integendeel. Ze maakt zendingsreizen, werkt als gids in het Corrie ten Boom-huis in Haarlem en in Amsterdam gidst ze voor De Wandelende Tak. Ze is bewust ongetrouwd gebleven: ‘Voor mij heeft single zijn een meerwaarde boven het huwelijk, omdat je onverdeeld bezig kunt zijn met Gods Koninkrijk.’

‘Single-zijn past gewoon bij me’, vertelt Adith. ‘Daarnaast geeft de Bijbel er duidelijke richtlijnen over. Zo staat er in 1 Korinthe 7: “Wie niet getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan de zaak des Heren, hoe hij de Here zal behagen.” Dat zijn niet zomaar woorden van Paulus, die woorden zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Als je begrijpt waartoe je alleenstaand bent, krijgt je leven echte waarde en invulling. De tijd is kort.’ ‘Bovendien, bij de opstanding uit de doden zullen mensen niet meer trouwen, zo zegt de Here Jezus in Marcus 12:25. Het is heel belangrijk om dat perspectief voor ogen te houden. Je bent hier maar even. Paulus schrijft: “Laten zij, die een vrouw hebben, zijn als zonder vrouw.” Met andere woorden: leef vanuit eeuwigheidperspectief en zorg dat je je niet verliest in datgene waarmee je bezig bent.’

‘Paulus schrijft dat gehuwden “verdrukking voor het vlees” te wachten staat die hij ze graag zou besparen. In een huwelijk heb je bijvoorbeeld vaak te maken met zorgen om je kinderen. Ik beweer trouwens niet dat het single zijn beter is dan het huwelijk, maar het heeft vele voordelen. Over het huwelijk mogen we niet neerbuigend spreken, het is een instelling van God!’

Instelling van God
‘Als single heb ik veel tijd om te reizen. Ik houd van de diversiteit van culturen en onder andere met Open Doors reizen kon ik het nuttige met het aangename combineren. De laatste jaren kom ik veel in Israël en India. Mijn verlangen is om het Evangelie bekend te maken en andere christenen te ontmoeten zodat we elkaar kunnen bemoedigen. Via Skype en e-mail kan ik contact houden met sommige mensen die ik heb ontmoet.’

‘Als mensen mij vragen: “Ben je getrouwd?” dan antwoord ik vaak: “Nee. Ik ben een gelukkige alleenstaande en ik hou van mijn vrijheid.” In bepaalde Aziatische culturen reageren vrouwen daarop met gegiechel. Ze mogen het eigenlijk niet zeggen, maar je voelt dat ze denken: “Als ik de keuze had gehad, dan was ik ook alleen gebleven.” In veel Aziatische en ook islamitische landen is het huwelijk geen pretje. Vrouwen worden er als minderwaardig beschouwd. Veel van die vrouwen blijven liever alleen, maar ze hebben geen keuze.’

In veel Aziatische en islamitische landen is het huwelijk geen pretje!


‘Het is natuurlijk niet zo dat ik geen behoefte heb aan vriendschappen. Wij zijn niet gemaakt om op een eilandje te leven. God voorziet in vriendschappen. Dat merk ik ook tijdens de reizen die ik maak. Vaak bracht God in zo’n ver land mensen op mijn pad met wie ik samen kon optrekken. Dat gebeurt niet altijd vanzelf. Je moet zoeken en vertrouwen; als je stilzit gebeurt er niets. In de Bijbel lees je over Henoch en Noach dat ze wandelden met God. Wandelen betekent in beweging zijn en in dit tempo kun je leren luisteren naar Gods stem en Zijn aanwijzingen leren volgen.’

Egocentrisme
‘Ondanks het feit dat het aantal singles sterk groeit, wordt er vaak neergekeken op mensen die geen vaste relatie hebben. Het wordt vaak gezien als iets ongewoons, iets uitzonderlijks. Dat geldt zeker in christelijke kring. Het zou goed zijn als er een omslag plaats zou vinden en dat we gaan zien dat zowel het huwelijk als het alleen zijn unieke waarde heeft. Als singles en getrouwden kunnen wij elkaar feliciteren!’

‘Tegen singles wil ik zeggen: Weet wat je waarde is in Christus! Je hoeft niet denken: Och arme ik, je mag juist ontdekken hoe kostbaar jouw positie is. Als single heb je veel meer tijd en ruimte om dingen te ondernemen. Maar wees dan wel bezig met de dingen van het Koninkrijk! Dat is van eeuwigheidswaarde. Egocentrisme is een grote valkuil voor singles. In een huwelijk leer je – als het goed is – om op een natuurlijke wijze te zorgen voor de ander. Maar als je als single Gods hart leert kennen, leer je egocentrisme ook wel af.’

Tegen singles wil ik zeggen: Weet wat je waarde is in Christus!


‘Ik vind het uitermate belangrijk om lid te zijn van een gemeente, zeker als alleenstaande. Anders loop je het gevaar jezelf als gelovige te isoleren, met alle gevolgen van dien. Zelf ben ik lid van een pinkstergemeente in Amsterdam. God heeft mij bevestigd dat dit gemeente is waar ik moet zijn.’

‘Als alleenstaande heb je ook meer tijd voor gebed en het bestuderen van Gods Woord en, nee, gebed ervaar ik niet als een strijd. Bidden is een voorrecht! Ik kan niet zonder. Als ik de hele dag mensen om mij heen heb, dan droog ik op. Mensen zijn geen bronnen, God is dat wel! Hij helpt mij om vanuit Zijn liefde met mensen om te gaan, zonder Hem lukt mij dat absoluut niet.’

Een uitgebreide versie van dit interview stond in het februarinummer van De Oogst, het maandblad van stichting Tot Heil des Volks.

Terug naar overzicht