Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Nee zeggen tegen seksuele zonden

Twee geweldige waarheden helpen me om nee te zeggen tegen seksuele zonde

Rachel Gilson, December 2017

Als vrouw die zich aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht, maar getrouwd met een man, worstelde

ik om verleiding in mijn eigen kracht te weerstaan. Toen liet God me zien dat ik dat níet zèlf hoefde te

doen.

Notitie van de Auteur: In oktober van dit jaar had ik het voorrecht om publiekelijk mijn verhaal over het

komen tot Christus te delen vanuit een achtergrond van aantrekkingskracht tot hetzelfde geslacht en

atheïsme. Het antwoord op dat verhaal was voor velen bijzonder persoonlijk. Een groot aantal lezers -

sommige heteroseksueel, de meeste niet - schreven me om me te vragen hoe mijn getrouwde leven er

nu uitzag. In het bijzonder, hoe leefde ik met een aantrekkingskracht tot vrouwen die niet was

weggenomen, terwijl ik Christus volgde en met een man ben getrouwd? Dit artikel is een poging om te

laten zien hóe God me hierin heeft ontmoet. Maar wat nog belangrijker is, ik hoop dat het een

aanmoediging voor jóu kan zijn - wat God ook verlangt en in staat is aan jou te geven, wàt jouw

voortdurende verleidingen ook mogen zijn.

De aanhoudende roep van mijn hart was het meest fysieke teken van mijn wanhoop, vergezeld van

tranen. Maar wat me echt terneer drukte was het emotionele gewicht. Het misselijkmakende gevoel

van volledige impotentie, de waanzin van een gevangen dier. Ik had geen zonde begaan - wacht, ècht

niet? Klopte dat? - Ik scheen op een ramkoers af te stevenen met de zekere vernietiging van mijn

bediening, mijn huwelijk, mijn eigenwaarde in Christus èn mijn relatie met Hem.

Dat dìt gebeurde na jaren van gehoorzaamheid verhoogde de angst. Zou ik nooit veilig of vrij zijn?

In mijn vroege jaren na mijn komen tot Christus was seksuele ongehoorzaamheid een veelvuldig,

pijnlijk struikelblok. Maar langzaam groeide mijn gehoorzaamheid, werd deze ‘spier’ sterker.

Ik vraag me nù af of dat minder geestelijke overwinning waren, dan de overwinningen van mijn wil.

Elke keer dat ik vóór zonde koos -nadat ik tot Christus was gekomen- was het genot vervuild met pijn.

De verwarring van het falen en de schade van de spanning, in de relatie tussen mijzelf en God, in mijn

christelijke leven waren ellendig, zoals koppig onkruid. De lelijkheid hiervan had een sterk

afschrikwekkend effect in de loop van de tijd.

Dit nam toe toen God me een man gaf, het beste geschenk waar ik nooit om had gevraagd. Terwijl ik

mijn eerdere mislukkingen inzag als een vorm van ontrouw tegen God, verhoogde de komst van een

fysieke echtgenoot mijn inzet. Het vooruitzicht van dubbel overspel maakte me bang. Mijn huwelijk

werd een veiligheidsgordel die me vasthield. Was ik in die vroege, tedere jaren niet getrouwd geweest,

dan vrees ik dat mijn geloof schipbreuk zou hebben kunnen leiden voor dwaze genoegens.

Dus toen de verleidingen kwamen, was dit mijn voornaamste hulpbron om me - koste wat het kosteen weg te banen. Er was zelden een gevoel dat het resultaat zeker was, dat ik wist dat mijn vlees zou

worden onderworpen. Het leek op het kijken naar een live voetbalwedstrijd tussen goed bij elkaar

passende teams, met echte spanning over wie zou winnen. God zij geprezen, ik ben nooit ingegaan op

seksuele verleiding terwijl ik getrouwd was! Maar ik verloor regelmatig genoeg gevechten in mijn hart

en gedachten leven. Dit deel van mijn leven had ik onder controle, maar niet met vreugde.

Schuldgevoelens bij voorbaat…

Helaas is mijn ervaring niet zeldzaam onder christenen. Ja, we hèbben vergeving in Christus. Ja, we

hèbben de hoop op de hemel met onze God. Tòch ervaren velen van ons vaak het dagelijks leven van

het christendom als somber en moeilijk. We voelen ons zwak in het gevecht tegen de zonde, uitgeput

door misschien tientallen jaren van dezelfde, oude verleiding, die ons overspoeld zoals de zee de kust.

Mijn leven droeg dèzelfde sporen. Géén serieuze uiterlijke zonde, maar toch een kwetsbaarheid.

Dus toen er een sterkere, krachtiger verleiding opkwam, raakte ik in paniek. Het begon niet zoals mijn

normale patroon. Dat was zoiets als fysieke aantrekking, dan emotionele aantrekkingskracht, dan

oprecht verzet - met ofwel een kale overwinning òf de meer waarschijnlijke kleine nederlaag, die ik

beleed en waarvan ik me bekeerde. Nee, dit besloop me in een vriendschap.

Ik heb geleerd dat dit gebruikelijk is voor vrouwen, die zich aangetrokken voelen tot dezelfde sekse.

Dat een emotioneel sterke verbinding een context creëert voor seksuele zonden. Dat dit niet mijn

ervaring was, maakte me niet vrij van het ervaren ervan. Deze vriendschap was rijk in de Heer’ en

vreugdevol, en niets in het begin waarschuwde me. Naarmate we elkaar dieper leerden kennen, begon

het genoegen wat ik in het contact met haar ervoer heel marginaal te veranderen.

Mijn eerste reactie was een volledige ontkenning. Dit was niet mijn gebruikelijke patroon, dus stopte

ik gewoon mijn vingers in mijn oren. Maar spoedig was er geen twijfel; bekende verleidingen kwamen

naar boven in mijn gedachten, die me uitnodigenden me meer voor te stellen, op een andere manier

te kijken. Ik zei, nee, nee, nee, maar het tempo van de uitnodigende gedachten, gecombineerd met

mijn geschiedenis van uiteindelijk falen, zelfs na het bestrijden, kwelde me.

Ik wist welk advies ik aan iemand anders zou geven: verlaat de vriendschap onmiddellijk! Vlucht!

Seksuele zonde is niet om mee te spelen. Toch voelde ik als ik bad dat dit niet het antwoord was, dat

God niet wilde dat ik deze vriendschap zou verlaten. Dit maakte me ontzettend achterdochtig, zelfs

wanhopig: hoe logisch dat mijn hart mijn eigen advies niet zou volgen. Hoe onwaarschijnlijk dat de

Heer’ me zou vertellen om op een gevaarlijke plek te blijven. Was het niet de bedrieglijkheid van mijn

eigen hart in wat ik hoorde, niet bereid om afstand te doen van deze vriendschap waarvan ik genoot?

Hoe kon ik blijven als ik wist dat ik onvermijdelijk zou falen? Ik had bijna altijd gefaald, en eerlijk gezegd,

mijn overwinningen kwamen toen de tegenstanders zwakker waren, als een volwassen man een kind

overtreft. Ik wilde blijven; Ik wilde vluchten.

Ik voelde me hopeloos. Al mijn kennis van de Bijbel - mijn vermogen om gedeelten op te zeggen, zelfs

te onderwijzen wat goed en fout was - kon geen gehoorzaamheid in mij creëren. De kwelling van

voortdurende verleiding veroorzaakte als het ware een film van schuld in mijn hart – een film die leek

op wat er gebeurde als ik zonde had begaan. Nu vocht ik niet alleen om niet te zondigen, maar ik zocht

verwoed in mijn hart om te ontdekken of ik had gezondigd - zonder dat te hebben beseft.

Ik zette een ochtend apart om te bidden en de wil van de Heer’ te zoeken. Terwijl ik bij dit alles stil

stond, voelde ik wat ik hierboven heb beschreven: het op hol slaande hart, de angst, het voorgevoel

om door zonden verleid te worden die ik niet wilde, omdat de verleiding zo sterk was. Het gevoel dat

mijn vlees bezweek en al wist hoe laat het was- wetend dat ik uiteindelijk zou vallen voor de verleiding.

Plotseling kwam er in mijn geest een vers dat ik vergeten was te memoriseren, 1 Korinthe 10:13. Gods

woorden spraken rechtstreeks tot mij: "Meer dan een menselijke verzoeking (Engels: verleiding) is u

niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt,

maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.”

Ik kende dit vers al jaren en ik had het verstandelijk begrepen. Maar die ochtend raakte het me met

nieuwe kracht, het kwam me echt onder ogen. Twee waarheden hieruit werden wonderbaarlijk

duidelijk.

Ten eerste, impliciet in de tekst weergegeven, was dat verleiding/verzoeking zelf geen zonde is.

Verleiding is een feit van de gevallen wereld en pijnlijk. Maar ‘pijnlijk’ en ‘moreel schuldig’ zijn niet

hetzelfde. Zouden deze verleidingen voet aan de grond proberen te krijgen vanwege mijn gevallen

natuur? Ja. Maar ik zei "nee" met mijn hart en verstand, zelfs toen ik in paniek raakte. Mijn angst voor

de kracht van de verleiding had me er al bij voorbaat toe aangezet schuldgevoelens te ervaren, maar

het Woord van de Geest verdreef dit in één ogenblik. Verleiding is normaal, natuurlijk voor de mens.

Maar het hoeft niet de deur naar de zonde te zijn; het kan de deur zijn naar ontsnappen.

Ten tweede: de persoonlijke mythe die ik had aangenomen, ‘de onvermijdelijkheid van de zonde’,

werd ontkracht. Ja, ik had een algemeen patroon van verleiding, weerstand, zonde en berouw ervaren.

Maar dit vers verklaarde luid en duidelijk dat dit patroon mij niet hoefde te bezitten: God bezit mij. Is

mijn lichaam krachtig genoeg om tegen zonde te vechten? Natuurlijk niet. Is God in zijn almachtige

kracht bekwaam? Zeker.

De Weg van ontsnapping

De zoetheid van deze belofte veranderde de aard van mijn tranen. Ik had mijn christelijk leven

gefundeerd op het fundament van een betrouwbare Jezus; Hij kon worden geloofd en gevolgd, zelfs

als ik niet zeker was van een bepaald "waarom". Dit fundament bleef zeker en vast. God had me niet

blootgesteld en weerloos achtergelaten. Nee, Hij had gezegd dat Hij zijn Geest zond - onze Helper,

onze Trooster, onze Kracht. En wat God sprak, bereikte Hij. Heeft Hij gesproken en zal Hij het niet waar

maken?!

Er is niets krachtiger dan Gods woorden. Door woorden schiep Hij alles. Door woorden onthulde Hij

Zijn glorieuze Wezen en doelen voor ons. Door Gods woorden versloeg Jezus Satan in de woestijn. En

met woorden beloofde Hij dat de Geest in mijn hart woont op het moment dat ik tot geloof kwam.

Door woorden beloofde Hij dat Hij altijd bij me is in verleiding. Niet aanwezig als een nette, stellige

uitspraak, een bondige uitspraak om te gooien naar de leeuw die me zou wilden verslinden. Aanwezig

als een zwaard dat ik zou kunnen hanteren, aanwezig als het bloed en de spieren waardoor ik zou

kunnen tillen en slaan. Aanwezig als een Bewaker en Vriend, Die ervoorzorgt dat ik nooit alleen in mijn

diepe angst ben.

Deze beloften van 1 Korinthe 10:13 zijn voor alle kinderen van God, en ik geloof dat zij speciaal

vermogen hebben voor degenen onder ons die aantrekkingskracht tot hetzelfde geslacht ervaren. Laat

het me uitleggen.

Velen van onszijn bekend met een bepaald aantal overtuigingen over onze seksualiteit. Dat onze vorm

van verleiding, vanwege zijn kracht en aanhoudendheid, ons in bezit heeft. Dat, omdat we zo vaak

falen, falen onze toekomst zal bepalen. Velen van ons hebben geheime schaamte gekoesterd, omdat

ze geloven dat 'goede' christenen zich niet zo voelen over hun vrienden van hetzelfde geslacht. Dat

'goede' mensen zich niet met dit probleem bezighouden, en dus misschien zullen we nooit volwaardige

leden zijn van het Koninkrijk- met een goede reputatie. We hebben ernaar verlangd bevrijd te zijn van

onze aantrekkingskracht tot hetzelfde geslacht, om het in een oogwenk kwijt te zijn.

Zussen en broers, wat zegt Gods Woord tegen ons? Dat we ons niet hoeven te schamen. Onze

seksualiteit bezit ons niet of definieert ons niet. Jezus doet dat. Hij begrijpt onze geheime pijn en onze

verborgen veldslagen. Hij schudt zijn hoofd niet; Hij steekt Zijn armen uit.

Verleiding komt vaak voor; zelfs déze verleiding komt vaak voor. Je bent níet alleen en je bent geen

tweederangs christen. Je bezit Gods Geest en op elk moment dat je wordt geconfronteerd met

verleiding tot lust, verleiding om te kijken, verleiding om te handelen, heeft God verklaard dat het niet

te veel voor je is. Híj zal de weg van ontsnapping bieden - zoek het in geloof! Je vlees zal protesteren

dat het niet waar is, dat het beter dan God weet wat je wel en niet aankan. Deze leugen is immers zo

oud als de Hof van Eden.

De weg van de ontsnapping zal zo divers zijn als wij zijn, zo verschillend als elke omstandigheid. Voor

mij die ochtend, de ontdekking dat ik niet bij voorbaat al veroordeeld was, zorgde ervoor dat de kracht

van de verleiding afnam en vernietigd werd. Maar dit is niet ‘één-maat-past-allen’. Soms is de weg van

ontsnapping: ontvlucht de relatie - ik ken dat uit ervaring. Of het kan zijn om de zonde te belijden òf

om de verleiding voor de eerste keer met iemand te delen die betrouwbaar is. De macht van de zonde

groeit in het donker. Eén van mijn eerste stappen in mijn situatie was om het in het licht te brengen

bij een goede vriendin - voor raad en verantwoording. Probeer het niet alleen te doen!

Als het gaat om ons verlangen dat God onze aantrekkingskracht wegneemt, Paulus begreep dit goed.

We hebben geen reden om te geloven dat Paulus de aantrekkingskracht van hetzelfde geslacht ervoer,

maar in 2 Korinthe 12 spreekt hij over een doorn in zijn vlees. Hierover smeekt hij de Heer’ die te

verwijderen. Als God naar een heilige zou luisteren, zou het zeker Paulus zijn! Maar wat was het

antwoord van de Heer’? Nee. “Echt! Sorry voor die vervelende doorn, je dient Mij en wordt mogelijk

afgeleid daardoor?" Nee. "Mijn genade is voldoende voor jou, want Mijn kracht wordt in zwakheid

volbracht"(2 Korinthe 12: 9).

Vele dagen, vele nachten, zullen onze seksuele verlangens slechts voelen als een bron van zwakte.

Maar wanneer afhankelijkheid het doel is, is zwakte een voordeel. Elke verleiding kan, in plaats van

een gelegenheid van angst en schaamte te zijn, een gelegenheid zijn voor vertrouwen en genade. Als

je niet gelooft dat ontsnappen mogelijk is, zul je er niet naar zoeken. Maar God heeft beloofd dat Hij

het èlke keer zal geven. En dit geeft ons vertrouwen om het te zoeken èn het te vinden.

De belofte is niet dat het gemakkelijk is, maar dat het mogelijk is. Het vereist kracht die je niet hebt en

waarin God door de Geest heeft voorzien. Onze weg van trouw is een geplaveide: een "ja, ik vertrouw

U" ieder keer.

Bron: www.christianitytoday.com – article Two Marvelous Truths Help Me Say No to Sexual Sin

Vertaling: Annemarie van den Dool

Terug naar overzicht