Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Negen gebeden voor hen die nog niet getrouwd zijn

Marshall Segal

Ongehuwd zijn kan een lange, eenzame en verwarrende weg zijn, vooral wanneer het ongewenst is. Gedurende het grootste deel van mijn twintiger jaren had ik het gevoel dat ik geboren was met het verlangen om getrouwd te zijn. Uiteindelijk gaf God me ruim een jaar geleden een vrouw, maar niet voordat Hij me had geleid door een verwarrende periode van verleidingen en soms zwakheden, van wachten, willen en me afvragen waarom het nog niet zover was.

Gedurende vele jaren heb ik geleerd dat God zijn kinderen geen tijdelijk genot belooft zoals een goede gezondheid, een huwelijk, een succesvolle carrière of het krijgen van kinderen. Dat komt omdat Hij Zich volkomen en voortdurend inzet om Zijn kostbare zonen en dochters te geven wat het beste voor hen is, wanneer het goed voor hen is en als het goed voor hen is. Zonder uitzondering (Romeinen 8:28). Hoe goed het geschenk op een bepaald moment ook mag lijken, of hoe graag we het ook willen, of hoe lang we er ook al op hebben gewacht, God richt zich op het grotere goed dat Hij ons heeft beloofd (2 Korinthe 12:7-10).

Misschien zullen we geneigd zijn om ons voor Hem af te sluiten, om Zijn plan voor ons te vergeten of Hem op z'n minst een tijdje teleurgesteld de rug toe te keren. We overtuigen onszelf ervan dat we het beter weten, dat we voor ons eigen leven betere keuzes kunnen maken dan God – die God Die naar ons toekwam om met Zijn dood de prijs voor ons leven te betalen. Maar we maken geen betere keuzes en dat zullen we ook nooit kunnen. Als we ons vergeten of verlaten voelen, of aan Gods liefde beginnen te twijfelen, keren we onszelf van Hem af terwijl we juist naar Hem toe zouden moeten vluchten. In plaats van weg te lopen moeten we onze knieën buigen en bidden.

Misschien weet je niet hoe je een gebed moet beginnen, hoe je dagelijks met God moet spreken of hoe je je verlangens en moeilijkheden van het alleen-zijn aan Hem moet overgeven. Hieronder beschrijf ik negen gebeden voor hen die nog niet getrouwd zijn, elk daarvan met woorden van God Zelf om je te helpen je verlangen en verwachting vorm te geven.

1. Laat niet mijn wil maar Uw wil geschieden

  ‘Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden ‘ Not mine will, but Thine will (Lukas 22:42)

  Laat niet mijn wil, maar Uw wil geschieden, o God. Als deze zeven woorden [in engels red.] en het geloof dat erin besloten ligt Jezus in staat stelden om het kruislijden te dragen om mijnentwil, dan kunnen ze ook mij door alles in dit leven heen helpen om Zijnentwil. Maak me bereid om het maximale te halen uit het getrouwde of het single leven – wat U dan ook voor me in gedachten hebt. Als het niet Uw wil is dat ik zal trouwen, help me dan om te zien wat U wilt dat ik doe met mijn leven: met mijn talenten, bediening en als alleengaande. Hoe het ook zal zijn, laat mijn hart geworteld zijn in U en niet in het huwelijk.

  2. Openbaar Uzelf zoveel mogelijk aan mij zolang ik nog single ben.

   ‘(…) opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven.’

   (Efeziërs 1:16-19)

   Laat me meer van Uzelf zien en vorm mijn leven zodat ik Uw heerlijkheid bekend zal maken. Als ik de storm van het leven en van het alleen-zijn weer in ga, geeft U me dan een vast geloof en laat mijn ogen gericht zijn op U, Die door alles heen sterk en trouw blijft. Laat me zien dat U zoveel groter en mooier bent dan het huwelijk of welke andere dromen of verlangens ik ook heb.

   3. Vervul mij helemaal met U, zodat ik nooit mijn geluk in iemand anders hoef te zoeken.

    ‘Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. … Ik overdenk Uw bevelen, en heb oog voor Uw paden. … Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is; maak mij levend door Uw wegen. … Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord, laat geen enkel onrecht over mij heersen.’ (Psalm 119: 10, 15, 37, 133)

    U bent de Enige Die me echt gelukkig kan maken. Geen huwelijkspartner, geen vriend(in), geen baan, geen geldbedrag kan ooit de ruimte in mij opvullen die voor U bestemd is. U bent meer dan genoeg voor mij, en nog dwaalt mijn hart zo gemakkelijk af. Geef dat alles waarvan ik geniet in overeenstemming is met uw alles overtreffende goedheid en schoonheid, en behoed mijn ogen en mijn gedachten ervoor dat ze in beslag worden genomen door iets of iemand buiten U. Verover mijn hart opnieuw en bewaar het voor alle leugens van satan. 

    4. Toon Uzelf aan de wereld doormiddel van met vreugde en vrijheid in het single zijn.

    ‘De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid.’ (Hebreeën 13:20-21)

     Gebruik mij en de talenten die ik heb om Uw naam groot te maken in de wereld. Ik wil mijn leven graag inzetten voor de missie die U ons gegeven hebt. Ik wil dat mijn leven iets toevoegt, ook nu ik nog jong en vrijgezel ben. Vul mij met ambitie, creativiteit en onzelfzuchtigheid omwille van Uw glorie.

     5. Geef mij geloof om u te vertrouwen, ook als ik alleen door tijden van pijn en teleurstelling heen moet.

      ‘En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.’ (2 Korinthe 12:7-10)

      Help me om in te zien dat alle verliezen en teleurstellingen, alle momenten van eenzaamheid, alle onvervulde dromen en wensen en alle momenten van zwakte mogelijkheden zijn om me te richten op en te verheugen in de kracht, de hoop en de rust die U me hebt gegeven door het bloed van Uw Zoon. Herinner me eraan dat U, met alles wat U in mijn leven doet en elke weg die U met me gaat, mijn voorspoed op het oog hebt.

      6. Breng mensen op mijn pad die ik nodig heb om U te volgen.

       ‘En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.’ (Efeziërs 4:11-16)

       Breng mensen op mijn pad die van me houden en voor wie Uw liefde nog groter is dan hun liefde voor mij. Omgeef me met zulke mensen, zeker in de tijd dat ik vrijgezel ben. Maak door hun ogen, hun geloof en volwassenheid en door hun woorden dingen over mijzelf aan mijzelf bekend. Geef dat ik als lid van de lokale kerk nuttig en doeltreffend werk mag doen. Geef me een diep, blijvend en groeiend verlangen om de kerk te dienen op elke mogelijke manier. Behoed me voor de blindheid en het egoïsme van afzondering.

       7. Geef dat ik van mijn werk niet een God maak nu ik nog niet getrouwd ben.

        En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. (Kolossenzen 3:23-24)

        Help me om elk succes en elke vooruitgang te zien als een bewijs van uw genade en leer me om niet afhankelijk te zijn van geld of bevestiging van anderen. Bevrijd me van de heerschappij van de hedendaagse to-do-list, en laat me elke taak, elke vergadering, elke klus en elk project aannemen als een daad van aanbidding.

        8. Bewaar mij ervoor dat ik gelijkvormig word aan de wereld om mij heen, en laat mij meer lijken op Jezus.

         En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. (Filippenzen 1:9-11)

         Maak het werk af dat U in mij en door mij heen bent begonnen, en laat me zo elke dag een beetje meer op Jezus lijken. Weerhoud me ervan dat ik Zijn dood makkelijk of betekenisloos laat lijken. Geef wat ik nodig heb om in mijn gedachten, mijn woorden en mijn daden steeds meer te zijn als iemand die is gered door het grootste offer en die het mooiste nieuws heeft ontvangen dat de wereld ooit gehoord heeft.

         9. Als het in uw plan ligt dat ik zal trouwen, help mij dan om te daten op een andere manier.

          Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (Filippenzen 2:3-8)

          Als U wilt dat ik trouw, rust me dan toe om mijn man of vrouw lief te hebben met de liefde en genade die u aan mij heeft betoond door Jezus en door het kruis. Geef me duidelijkheid wanneer ik met iemand uitga, en bewaar me voor alle onreinheid. Laat elke relatie – elke date, elk gesprek, elke stap voor- of achteruit – gekenmerkt worden door geduld, onzelfzuchtigheid en nederigheid. Laat me bij elke stap op weg naar een huwelijk zien dat U God bent, en dat ik van U ben.

          Marshall Segal (@MarshallSegal) is schrijver en hoofdredacteur bij desiringGod.org. Hij is de schrijver van Not Yet Married: The Pursuit of Joy in Singleness & Dating (2017). Hij studeerde af aan het Bethlehem College & Seminary en woont samen met zijn vrouw Faye in Minneapolis.

          Terug naar overzicht