Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Single

Met het thema ‘Single’ willen we ons richten op de grote groep vrijgezelle christenen. Zowel binnen als buiten de kerk is er veel aandacht voor huwelijk en gezin, maar lijken alleengaanden vaak een ‘vergeten’ groep alsof ze in een ‘wachtstand’ zitten. Maar is het werkelijk zo dat het leven van een alleengaande minder is dan het hebben van een relatie?
Wat bedoelt Paulus nu met de gave van ongehuwd zijn? Is het alleen-zijn heiliger dan getrouwd zijn? Zomaar wat vragen die kunnen spelen onder singles. Met deze werkgroep willen we ingaan op de vragen en noden die spelen onder vrijgezelle christenen en willen we hen praktisch toerusten vanuit een Bijbels perspectief.

We willen handreikingen geven op de volgende terreinen: hoe je als vrijgezel duurzame vriendschappen op kunt bouwen en onderhouden; hoe je de tijd kunt nemen om je karakter te vormen; hoe je een stabiele identiteit kunt ontwikkelen (ongeacht of je wel of geen relatie hebt) waarbij je identiteit in Jezus Christus bepalend is; hoe je als (jonge) man of vrouw als een discipel van Jezus God kunt dienen en vrucht kunt dragen.

Als werkgroep is het ons verlangen om ook onder singles voor de Heere een toegerust volk gereed te maken (Lukas 1:17).