Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Emmaus studie 'Vrouw naar Gods hart'

De eerste verantwoordelijkheid voor christenen - zowel mannen als vrouwen - is de plaats te vinden die God hun heeft toegewezen. We kunnen geen grotere blijdschap krijgen, dan dat te doen wat God voor ons bedoeld heeft en wat Hij van ons verwacht. Wat is Gods wil voor vrouwen? Het doel van deze cursus is het onderzoeken wat de Bijbel zegt over vrouwen, zodat we:

- Gods plan mogen zien voor vrouwen;

- mogen leren van voorbeelden en lessen, en zien welke karaktereigenschappen God wil zien in het leven van vrouwen;

- mogen zien wat de nieuwtestamentische principes zijn met betrekking tot de houding en de relaties van vrouwen;

- mogen zien wat voor dienst God heeft voor vrouwen thuis, in de gemeente, de wereld en op het zendingsveld;

- mogen zien wat de geestelijke gaven zijn, en hoe die kunnen verwezenlijkt worden volgens Gods verwachtingen.


Wij hopen dat God ons mag helpen om onze plek te vinden in Zijn koninkrijk, in het doen van Zijn wil en tot eer van Zijn naam.

Inhoudsopgave

1. Geschapen voor een doel

2. Zonde en de gevolgen ervan

3. Lessen uit het verleden

4. De goede vrouw

5. De Heere Jezus en vrouwen

6. Een compositietekening

7. De vrouw in de gemeente

8. Nadere instrukties

9. De vrouw in haar huis

10. De vrouw buiten haar huis

11. Valse en ware vrijheid

12. Geestelijke gaven

De cursus is gratis te verkrijgen via vrouw@hartvoorhetgezin.nl en bestaat uit twaalf lessen. Bij deze cursus hoort een toetsboekje. Elke les heeft tien vragen. U stuurt ons de antwoorden. Die ontvangt u gecorrigeerd terug. De bijbelcursussen en correcties zijn gratis. U kunt ook vragen over de cursus of andere thema’s rondom vrouw-zijn onderwerpen stellen. Mocht u meer soortgelijke cursussen willen, kijk dan eens op www.bijbelcursussen.nl.

Terug naar overzicht